Monographs

2017

Nosovskyi A. V., Sharaievskyi I. H., Fialko N. M., Zimin L. B., Sharaievskyi H. I. (2017) Teplofizika resursa yadernyh ehnergoustanovok [Thermal physics of the resource of nuclear power plants]. Chornobyl: ISP NPP NASU, 624 p. (in Russ.)

Nosovskyi A. V., Bailiuk K. A., Balan O. V. et al. Institut problem bezopasnosti atomnyh ehlektrostancij NAN Ukrainy: 25 let [Institute for Safety Problems of Nuclear Power Plant of NAS of Ukraine: 25 years]. Kyiv: ISP NPP NASU, 416 p. (in Russ.)

2016

Bulavіn L. A., Dmitrenko O. P., Klyuchnikov O. O., Kulіsh M. P. (2016) Radіacіjnі peretvorennya nanomaterіalіv [Radiation transformation of nanomaterials]. Chornobyl: ISP NPP NASU, 304 p. (in Ukr.)

Kensytskyi O. H., Kromplias B. A., Levytskyi A. S., Fedorenko H. M. (2016) Metody ta zasoby pidvyshchennia nadiinosti vykonavchykh mekhanizmiv rehuliuvalno-zapirnoi armatury truboprovodiv [Methods and means of increasing the reliability of the actuating mechanisms of the regulating and closing fittings of the NPP pipelines]. Chornobyl: ISP NPP NASU, 136 p. (in Ukr.)

Krasnov V. O., Nosovskyi A. V., Rudko V. M., Shcherbin V. M. (2016) Obiekt «Ukryttia» 30 Rokiv Pislia Avarii [Shelter object: 30 years after the accident]. Chornobyl: ISP NPP NASU, 512 p. (in Ukr.)

Prister B. S., Kliuchnykov A. A., Bariakhtar V. H., Shestopalov V. M., Kukhar V. P. Problemy bezopasnosti atomnoj energetiki. Uroki Chernobylja [Nuclear power safety issues. Lessons of Chernobyl]. Chornobyl: ISP NPP NASU, 356 p. (in Russ.)

2015

Bulavin L. A., Avdieiev M. V., Kliuchnykov O. O., Nahornyi A. V., Petrenko V. I. (2015) Neitronohrafiia Mahnitnykh Ridynnykh System [Neutronography of magnetic fluid systems]. Chornobyl: ISP NPP NASU, 244 p. (in Ukr.)

Kanchenko V. Ya., Karnaushenko R. V., Kliuchnykov O. O., Marynoshenko O. P., Chepur M. L. (2015) Bezpilotni litalni aparaty radiatsiinoi rozvidky i silskohospodarskoho pryznachennia [Unmanned aerial vehicles for radiation exploration and agricultural purposes]. Chornobyl: ISP NPP NASU, 180 p. (in Ukr.)

Kliuchnykov A. A., Sharaevskyi Y. H., Fyalko N. M., Zymyn L. B., Sharaevskyi H. Y. (2015) Teplofizika nadezhnosti aktivnyh zon: monografija [Thermophysics of the reliability of active zones]. Chornobyl: ISP NPP NASU, 772 p. (in Russ).

2014

Komarov Ju. A., Skalozubov V. I. (ed.) (2014) Razvitie risk-orientirovannyh podhodov dlja povyshenija bezopasnosti i jeffektivnosti jekspluatacii atomnyh jelektrostancij [Development of risk-oriented approaches to improve the safety and efficiency of operation of nuclear power plants]. Chornobyl: ISP NPP NASU, 288 p. (in Russ).

Bulavin L. A., Kliuchnykov O. O., Plevachuk Yu. O., Skliarchuk V. M., Sysoiev V. M. (2014) Termodynamika Rozplaviv [Thermodynamics of melts]. Chornobyl: ISP NPP NASU, 388 p. (in Russ).

2013

Prister B. S., Kljuchnikov A. A., Shestopalov V. M., Kukhar V. P. (2013) Problemy bezopasnosti atomnoj energetiki. Uroki Chernobylja [Nuclear power safety issues. Lessons of Chernobyl]. Chornobyl: ISP NPP NASU, 200 p. (in Russ).

Garger E. K. (2013) Fizicheskoe modelirovanie avarijnyh vybrosov v atmosfere (Izmerenie lagranzhevyh harakteristik turbulentnosti [Physical modeling of emergency releases in the atmosphere (Measurement of lagrangian turbulence characteristics]. Chornobyl: ISP NPP NASU, 240 p. (in Russ).

Kljuchnikov A. A., Sharaevskij I. G., Fialko N. M., Zimin L. B., Sharaevskaja N. I. (2013) Teplofizika povrezhdenij reaktornyh ustanovok [Thermophysics of damages of reactor facilities]. Chornobyl: ISP NPP NASU, 528 p. (in Russ).

2012

Radiobiological Characterization Environment Around Object “Shelter”

Skalozubov V. I., Kljuchnikov A. A., Vashhenko V. N., Jarovoj S. S. (2012) Analiz prichin i posledstvij avarii na AJeS Fukushima kak faktor predotvrashhenija tjazhelyh avarij v korpusnyh reaktorah [Analysis of the causes and consequences of the accident at Fukushima NPP as a factor in preventing severe accidents in hull reactors]. Chornobyl: ISP NPP NASU, 280 p. (in Russ).

Kljuchnikov A. A., Sharaevskij I. G., Fialko N. M., Zimin L. B., Sharaevskaja N. I. Teplofizika avarij jadernyh reaktorov [Thermophysics of nuclear reactor accidents]. Chornobyl: ISP NPP NASU, 528 p. (in Russ).

Bulavin L. A. Neitronna diahnostyka ridkoho stanu rechovyny [Neutron diagnostics of a liquid state of a substance]. Chornobyl: ISP NPP NASU, 532 p. (in Ukr).

Babak V. P., Kljuchnikov A. A. Teoreticheskie osnovy zashhity informacii [Theoretical basis of information protection]. Chornobyl: ISP NPP NASU, 776 p. (in Russ).

Цей запис також доступний: Ukrainian, Russian

Related posts