Журнал Проблеми безпеки АЕС 

Випуск 30, 2018 року, Проблеми безпеки атомних електростанцій та Чорнобиля

Науково-технічному збірнику «Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля» 20 років
А. В. Носовський c. 5–7

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

Теплофізичні аспекти удосконалення систем діагностики першого контуру АЕС
А. В. Носовський, І. Г. Шараєвський, Н. М. Фіалко, Л. Б. Зімін, Г. І. Шараєвський c. 8–16

   Анотація: Розглянуто актуальні напрямки якісного удосконалення систем діагностики та прогнозу реального технічного стану елементів і систем ядерних реакторів із метою забезпечення можливості подовження їхнього ресурсу. Розглянуто комплекс визначальних фізичних, технічних та діагностичних факторів, що підлягають урахуванню під час розробки нового покоління діагностичних систем для раннього автоматичного виявлення початкових фаз потенційно небезпечних відхилень параметрів теплогідравлічних режимів активних зон від регламентованих значень.
   Ключові слова: ядерний енергоблок, теплогідравлічний режим, шуми технологічних параметрів, розпізнавання аномалій.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

DOI       1813-3584.18.30.1

Використання технології нейронних мереж для відновлення сигналів детекторів, які вийшли з ладу
В. І. Борисенко, В. В. Горанчук c. 17–23

   Анотація: Наведено результати досліджень із відновлення сигналів детекторів прямого заряду (ДПЗ), які вийшли з ладу, на основі застосування нейромережевих технологій. Представлено загальну інформацію про розвиток, удосконалення та важливість визначення лінійного енерговиділення твелів у системі внутрішньо реакторного контролю ВВЕР. Для навчання нейронної мережі було застосовано алгоритми L-BFGS (алгоритм Бройдена–Флетчера–Гольдфарба–Шанно) і модифікований метод Левенберга–Марквардта. Названі алгоритми було застосовано для навчання нейронної мережі на даних системи внутрішньореакторного контролю з енергоблоків ЗАЕС-5, ХАЕС-1 і ХАЕС-2. Для моделювання було обрано ДПЗ із різним ступенем вигоряння, а також із різним місцем розташування детектора в активний зоні. Аналіз даних моделювання для обраних ДПЗ показав, що відновлення сигналів детекторів, які вийшли з ладу, можливе з похибкою не більше 2 %, навіть на короткому періоді навчання нейронної мережі.
   Ключові слова: лінійне енерговиділення твелів, детектор прямого заряду, канал нейтронних вимірювань, система внутрішньореакторного контролю, нейронна мережа.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

DOI       1813-3584.18.30.2

Теплові аспекти деяких аварійних ситуацій при сухому зберіганні відпрацьованого ядерного палива у вентильованих контейнерах
С. В. Альохіна c. 24–30

   Анотація: Шляхом розв’язання спряжених задач теплообміну було проаналізовано теплові процеси, що мають місце у вентильованому контейнері зберігання відпрацьованого ядерного палива за умов деяких проектних аварій. Було визначено максимальні температури при різних варіантах падіння контейнера, зсуву корзини зберігання та при екстремально низьких та високих температурах атмосферного повітря. Дослідження проведено для контейнерів, що експлуатуються на єдиному в Україні сухому сховищі відпрацьованого ядерного палива на Запорізькій АЕС.
   Ключові слова: відпрацьоване ядерне паливо, теплові процеси, математичне моделювання.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

DOI       1813-3584.18.30.3

Стан проблеми щодо проведення багатокритеріального аналізу безпеки об’єктів із радіаційно-ядерними технологіями
В. В. Деренговський, А. В. Носовський c. 31–39

   Анотація: Розглянуто нормативні, експлуатаційні та регламентні документи, міжнародні рекомендації з проведення аналізу безпеки об’єктів із радіаційно-ядерними технологіями. Проведено аналіз можливих методів аналізу безпеки таких об’єктів та проектування робіт на них. Виконано дослідження сучасного стану щодо проблеми проведення багатокритеріального аналізу безпеки об’єктів із радіаційно-ядерними технологіями.
   Ключові слова: радіаційна безпека, об’єкти з радіаційно-ядерними технологіями, принцип ALARA, багатокритеріальний аналіз.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

DOI       1813-3584.18.30.4

Відновлення параметрів джерела радіоактивних викидів за даними радіаційного моніторингу за допомогою фільтра Калмана
М. М. Талерко, Д. В. Жігінас, Г. Г. Кузьменко c. 40–50

   Анотація: Досліджено можливість застосування методу розв’язання оберненої задачі атмосферного переносу, що використовує розширений фільтр Калмана, для відновлення параметрів аварійного викиду з Чорнобильської АЕС на основі даних вимірювань потужності експозиційної дози (ПЕД), проведених у м. Прип’ять із 26 по 29 квітня 1986 р. Реконструйовано значення добових викидів радіонуклідів, а також метеорологічних параметрів у початковий період аварії. Отримано, що збіжність методу істотно залежить від якості вихідних даних вимірювань ПЕД, а також вибору початкових значень ітераційного процесу розрахунків за методом фільтра Калмана. Показано, що в міру накопичення радіоактивних випадінь на поверхні землі протягом аналізованого періоду збіжність стандартного методу фільтра Калмана може погіршуватися. Запропоновано модифікацію алгоритму для поліпшення збіжності при значно зашумлених даних, що дає змогу покращити метод при великій невизначеності початкової оцінки параметрів джерела.
   Ключові слова: Чорнобильська аварія, моделювання атмосферного перенесення, потужність експозиційної дози, реконструкція параметрів джерела викиду, фільтр Калмана.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

DOI       1813-3584.18.30.5

Розрахунок перерозподілу механічних сил та вібрацій у системі кріплення осердя статора турбогенераторів атомних та теплових електростанцій
О. В. Виговський, Д. І. Хвалін, В. А. Мистецький c. 51–59

   Анотація: Розроблено математичну модель і методику розрахунку механічних параметрів зубцевої зони осердя статора потужного синхронного турбогенератора при порушенні умов пресування та руйнуванні однієї чи декількох стяжних призм. За допомогою розробленої методики отримано числові значення постійної складової механічної сили, переміщення та амплітудних складових вібросили, вібропереміщення, віброшвидкості й віброприскорення для кожної стяжної призми. Також розраховані максимальні механічні навантаження у призмах для різної кількості пошкоджених призм при різних режимах роботи турбогенератора та отримано залежності середнього механічного видовження натискних пальців від часу. Розрахунки проведено для турбогенератора типу ТВВ-1000-2У3.
   Ключові слова: потужні турбогенератори, осердя статора, система кріплення, стяжні призми, натискні пальці.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

DOI       1813-3584.18.30.6

ПРОБЛЕМИ ЧОРНОБИЛЯ

Визначення та класифікація радіаційно небезпечних об’єктів чорнобильської зони відчуження для оцінки їхнього сукупного впливу на довкілля
С. А. Паскевич, Д. В. Городецький, Л. І. Павловський c. 60–66

   Анотація: Надано перелік діючих і потенційних радіаційно небезпечних об’єктів на території чорнобильської зони відчуження. Проаналізовано наявну інформацію про радіологічну ситуацію на території цих об’єктів, на підставі чого надано їхню класифікацію за категоріями потенційної небезпеки. Визначено напрямки подальших досліджень радіаційно небезпечних об’єктів та розробки заходів з ефективного управління радіоактивно забрудненими територіями чорнобильської зони відчуження.
   Ключові слова:  радіаційно-небезпечний об’єкт, радіаційний вплив.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

DOI       1813-3584.18.30.7

Радіоактивно забруднена вода в об’єкті «Укриття» після насування «Арки» нового безпечного конфайнмента у проектне положення
О. О. Одінцов, В. Є. Хан c. 67–77

   Анотація: Представлено результати багаторічного моніторингу неорганізованих скупчень радіоактивно забрудненої води (РЗВ) на нижніх відмітках об’єкта «Укриття». Визначено об’єми РЗВ і динаміка їхніх сезонних змін. Експериментально визначено вміст макрокомпонентів, урану, продуктів поділу 90Sr, 137Cs, 154,155Eu і трансуранових елементів (ТУЕ) 238Pu, 239+240Pu, 241Am, 244Cm в РЗВ об’єкта «Укриття» в період 2017 р. Концентрація урану в РЗВ об’єкта «Укриття» становила 0,5 – 80 г/м3. Об’ємна активність 90Sr, 137Cs, 154Eu в РЗВ знаходиться в межах n ∙ 107 – n ∙ 1011 Бк/м3, а ТУЕ в межах n ∙ 104 – n ∙ 108 Бк/м3. Показано, що сезонні коливання концентрації урану та об’ємних активностей радіонуклідів у РЗВ можуть бути до одного порядку величини. Співвідношення між активностями 137Cs/90Sr, 90Sr/239+240Pu, 241Am/ 239+240Pu і 244Cm/239+240Pu в РЗВ значно відрізняються від аналогічних співвідношень радіонуклідів у паливовмісних матеріалах об’єкта «Укриття».
   Ключові слова:  уран, плутоній, америцій, рідкі радіоактивні відходи, об’єкт «Укриття».

ЗавантажитиЗавантажити статтю

DOI       1813-3584.18.30.8

Динаміка нейтронної активності і підкритичність ядерно небезпечного скупчення в умовах комплексу НБК-ОУ
Є. Д. Висотський, Р. Л. Годун, А. О. Дорошенко c. 78–86

   Анотація: Наводяться результати аналізу та інтерпретації даних штатного моніторингу нейтронної активності ядерно-небезпечного скупчення (ЯНС) паливовмісних матеріалів у зоні проплавлення бетону опорної плити шахти реактора до і після установки нового безпечного конфайнмента (НБК) у штатне положення. Установлено що сезонні тренди і локальні аномалії щільності потоку нейтронів (ЩПН) визначаються режимом надходження та утримання води в зоні проплавлення опорної плити. Показано, що динаміка наростання ЩПН на периферії зони проплавлення, яка спостерігається після установки НБК, визначається введенням позитивної реактивності у процесі втрати води перезволоженого (при повторній критичності 1990-го року) розмножуючого середовища ЯНС. За умови збереження надкритичної композиції і тривалого зростання ЩПН існують ризики поворотної критичності та виникнення самопідтримуючої ланцюгової реакції із непередбачуваними наслідками. Запропоновано критерії виявлення аномалій у динаміці ЩПН, пов’язаних із небезпечними змінами рівня підкритичності ЯНС.
   Ключові слова: ядерно небезпечне скупчення, нейтронна активність, самопідтримуюча ланцюгова реакція, паливовмісні матеріали, система контролю ядерної безпеки..

ЗавантажитиЗавантажити статтю

DOI       1813-3584.18.30.9

Рівні радіоактивного забруднення підземних вод проммайданчика ЧАЕС та засоби обмеження його розповсюдження
М. І. Панасюк, Д. Т. Матросов, Є. І. Петросенко, Г. В. Левін, П. А. Люшня, М. О. Сізов, Л. А. Паламар, І. П. Онищенко c. 87–92

   Анотація: За останні роки спостерігається значне (у 170-500 разів) підвищення концентрацій 90Sr, урану та трансуранових елементів у підземних водах на ділянці розташування комплексу НБК-ОУ. У статті показано, що підвищення міграційної здатності радіонуклідів із підземними водами відбувається в сильнолужному середовищі при рН > 9,5 у відновлювальній чи перехідній обстановці. Наведено рекомендації щодо зменшення рівнів радіоактивного забруднення підземних вод.
   Ключові слова: проммайданчик ЧАЕС, підземні води, 90Sr, уран, трансуранові елементи, основні іони, рН, міграція.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

DOI       1813-3584.18.30.10

Результати обстеження програмно-технічного комплексу системи контролю та обліку заводу з переробки твердих радіоактивних відходів
Р. Л. Годун, М. В. Пашинов, А. О. Холодюк, М. І. Павлюченко, С. М. Стадник, С. В. Купріянчук, А. О. Дорошенко, О. В. Мясніков c. 93–102

   Анотація: Наведено короткий опис результатів фактичного обстеження та аналізу технічної документації програмно-технічного комплексу системи контролю та обліку заводу з переробки твердих радіоактивних відходів. Системи LMS (моніторинг установки вилучення твердих відходів), GCS (модуль контрольної станції гамма-камери) і CMS (моніторинг контейнерів) працездатні й зауваження щодо ефективності їхнього функціонування відсутні. Потрібна модернізація чи відновлення працездатності систем NMS (моніторинг нейтронного випромінювання), DMS (моніторинг бочок), DFF (дозиметричний контроль завантаження бочок з високоактивними відходами), DFC (радіаційний контроль бочки перед кондиціонуванням) та LIM (контроль великогабаритних твердих радіоактивних відходів). Було розроблено та запропоновано заходи щодо підвищення ефективності цих систем і/або усунення виявлених невідповідностей вимогам, що пред’являються до їхньої функціональності.
   Ключові слова: програмно-технічний комплекс, система контролю та обліку, завод із переробки твердих радіоактивних відходів, пропозиції щодо модернізації та усунення недоліків, фактичне обстеження та аналіз технічної документації, невідповідність систем установленим до них вимогам.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

DOI       1813-3584.18.30.11

Оцінка радіаційних умов при будівництві сховища високоактивних відходів у машинному залі ЧАЕС
О. В. Балан, С. Г. Брилка, В. В. Єгоров, Ю. В. Морозов, Л. І. Павловський c. 103–108

   Анотація: Наведено комплексну оцінку радіаційних умов у зонах виконання робіт по реконструкції частини машинного залу ЧАЕС по створенню сховища високоактивних відходів. У процесі виконання робіт було виміряно значення потужності дози гамма-випромінювання, щільності поверхневого забруднення та концентрації аерозолів у повітрі, а також досліджено енергетичні характеристики гамма-випромінювання і кутовий розподіл інтенсивності гамма-випромінювання.
   Ключові слова:  радіаційна обстановка, машинний зал, ЧАЕС, сховище високоактивних відходів.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

DOI       1813-3584.18.30.12

До питання про похибки визначення β-активності гарячих частинок методом авторадіографії
В. К. Шинкаренко c. 109–119

   Анотація: Проведено аналіз основних джерел похибок при визначенні β-активності окремих гарячих частинок методом авторадіографії. Розглянуто питання про вибір оптимальних параметрів радіографічних плям і умов їхньої реєстрації для мінімізації похибок визначення. Показано, що в області мінімально можливих облікових рівнів потемніння, що сприяє реєстрації малоактивних частинок, при реєстрації радіографічних плям мінімальну чутливість до коливань фону має інтегральна оптична густина плями. Для більш високих облікових рівнів потемніння в якості параметра краще використовувати діаметр плями. Чотирикратна експозиція одного й того ж фрагмента фільтра дозволила отримати відтворюваність сумарної активності на фрагменті не гірше 25 % відносного відхилення. Для частинок із високою активністю, що знаходились у зоні екстраполяції калібрувальної кривої, ця величина не перевищувала 50 %.
   Ключові слова:  авторадіографія, гарячі частинки, визначення β-активності.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

DOI       1813-3584.18.30.13

Схожі повідомлення

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert