Випуск 8, 2007 року, Проблеми безпеки атомних електростанцій та Чорнобиля

ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

РАДІАЦІЙНА БЕЗПЕКА НАСЕЛЕННЯ ПРИ КРУПНИХ АВАРІЯХ – УРОКИ ЧЕЛЯБІНСЬКА І ЧОРНОБИЛЯ
Б. С. Прістер, Р. М. Алексахін c.8-24

   Анотація: Узагальнення досліджень за оцінкою дії опромінювання населення в перший період після Челябінської і Чорнобильської аварій дає змогу зробити висновок, що тяжкість багатьох медичних і соціальних наслідків значною мірою пов’язана з невчасним інформуванням населення про аварію, основні чинники та ступінь небезпеки, із запізненням у проведенні контрзаходів. Незважаючи на недоліки й помилки комплекс контрзаходів, реалізований в СРСР, а потім в Білорусі, Росії та Україні, був у цілому адекватним обстановці, що склалася, і дозволив істотно понизити вплив негативних чинників аварії та зменшити її наслідки для життя та здоров’я людей. Зроблено висновок, що готовність до аварії включає не тільки наявність знань про розвиток аварії, формування її наслідків і можливі шляхи захисту, але, перш за все, готовність та уміння застосувати ці знання й досвід.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ПЕРСПЕКТИВНІ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ РЕАКТОРА АЕС ІЗ ВВЕР (огляд)
Д. В. Білей, М. І. Власенко, Т. В. Габлая, О. О. Ключников, В. І. Скалозубов c.25-33

   Анотація: Представлено огляд відомих розроблювальних або вже впроваджуваних на АЕС із ВВЕР поза­штатних систем контролю стану реактора, які можуть бути перспективними для вирішення галузевих завдань по підвищенню безпеки та надійності експлуатації реакторних установок.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

РАДІАЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ ЕНЕРГОБЛОКА НА ЕТАПІ ЗНЯТТЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
В. І. Богорад, В. М. Коротенко, А. В. Носовський, О. Ю. Слєпченко c.34-43

   Анотація: Наведено підходи до організації радіаційного контролю енергоблока при знятті з експлуатації. Установлено обсяг радіаційного контролю на базі вимог нормативних документів з урахуванням специфіки етапу зняття з експлуатації. Визначено принципи створення системи радіаційного контролю на основі взаємозалежності контрольованих параметрів.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ЕВОЛЮЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОЧАТКУ КИПІННЯ ТЕПЛОНОСІЯ НА ТЕПЛООВІДДАЮЧІЙ ПОВЕРХНІ ТВЕЛ
Н. М. Фіалко, І. Г. Шараєвський, Л. Б. Зімін, Н. О. Меранова c.44-50

   Анотація: Критично проаналізовано відомі методи діагностики та розрахункового визначення моменту початку сталої генерації парової фази в потоці недогрітого теплоносія. Показано, що жоден з існую­чих методів через їх недостатню достовірність та надійність не забезпечує необхідного рівня експлуа­таційної безпеки.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

НОВЕ ПОКОЛІННЯ ПОЖЕЖОБЕЗПЕЧНИХ КАБЕЛІВ ДЛЯ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ
О. Д. Подольцев, І. М. Кучерява, В. П. Карпушенко c.51-61

   Анотація: Наведено класифікацію, основні показники та шляхи досягнення пожежної безпеки сучасних кабелів. Проаналізовано два основних технічних підходи до забезпечення високої пожежостійкості кабелів – удосконалення їх металополімерних конструкцій та використання нових матеріалів ізоляції, оболонки та заповнювача кабелів. Представлено нові пожежобезпечні кабелі вітчизняного виробництва, створені фахівцями ЗАТ “Завод “Південкабель”, Інституту електродинаміки НАН України та ДП НЕК “Укренерго”, зокрема силові та контрольні кабелі, призначені для використання на АЕС. Українська кабельна продукція відповідає світовим стандартам якості за всіма показниками пожежної безпеки, завдяки чому вона знаходить попит на внутрішньому ринку та в десятках країн світу.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

АВАРІЯ НА ЗАІНСЬКІЙ ДРЕС – УРОКИ ДЛЯ ТЕПЛОВИХ ТА АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ
А. Л. Деркач, О. О. Ключников, Г. М. Федоренко, В. В. Кузьмін c.62-69

   Анотація: Описано системну аварію на Заінській ДРЕС 1 січня 1979 р. Причина аварії: раптова несанкці­онована подача напруги на блоковий трансформатор, що призвело до прямого асинхронного пуску від мережі турбогенератора потужністю 200 МВт. Аварія призвела до вибуху та пожежі на генера­торі, руйнуванню вала ротора генератора, ушкодженню покрівлі машинного залу. Виконано аналіз першопричин аварії. Аргументовано та запропоновано заходи щодо виключення недоліків, які призвели до аварій генераторів на Заінській ДРЕС, Чорнобильській АЕС (жовтень 1991 р.) і ТЕС «Агіос Деметриос» (Греція, 2003 р.).
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

РОЗВИТОК ПІДХОДУ З ОБҐРУНТУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ПЕРІОДИЧНОСТІ ВИХРОВОГО СТРУМОВОГО КОНТРОЛЮ ТЕПЛООБМІННИХ ТРУБ ПАРОГЕНЕРАТОРІВ АЕС ІЗ ВВЕР
Д. В. Білей, В. М. Пишний, В. І. Скалозубов, В. В. Урбанський c.70-76

   Анотація: Розвивається розроблений раніше підхід ФГУП ОКБ “Гідропрес” по оцінці оптимальної періодичності вихрового струмового контролю теплообмінних труб парогенераторів АЕС із ВВЕР. Сформульовано додаткові умови обґрунтованої зміни періодичності контролю з урахуванням неповного обсягу проведених робіт із діагностики стану теплообмінних труб парогенератора та динаміки утворення критичних дефектів.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ПРОБЛЕМИ ЧОРНОБИЛЯ

ПАЛИВО В ПРИМІЩЕННІ 305 4-ГО БЛОКА ЧАЕС. КРИТМАСОВІ ЗОНИ. УТОЧНЕННЯ СЦЕНАРІЮ УТВОРЕННЯ ЛАВОПОДІБНИХ ПАЛИВОВМІСНИХ МАТЕРІАЛІВ
Є. Д. Висотський, В. О. Краснов, О. C. Лагуненко, Е. М. Пазухін c.77-85

   Анотація: Представлено результати аналізу інформації про паливовмісні матеріали підреакторного приміщення 305/2. Показано, що в приміщенні 305/2 в масиві підреакторної плити можуть існувати скупчення паливовмісних матеріалів з високим вмістом урану – критмасові зони. Запропоновано сценарій утворення таких зон.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ДЕЯКІ МЕХАНІЗМИ РУЙНУВАННЯ ПАЛИВОВМІСНИХ МАТЕРІАЛІВ
І. Ю. Голіней, В. Й. Сугаков c.86-91

   Анотація: Досліджуються два можливі механізми руйнування паливовмісних матеріалів 4-го блока ЧАЕС: утворення залишкових напружень  при охолодженні та за рахунок окислення двоокису урану. Визначено залишкові напруження, що виникають при охолодженні лави за рахунок різниці коефіціє­нтів теплового розширення включень і матриці, з врахуванням процесів релаксації. Показано, що фронт окислення двоокису урану різкий і просувається лінійно з часом, визначено швидкість його руху залежно від мікроскопічних параметрів системи. Проведено оцінки зумовлених окисленим шаром напружень і показано, що  другий механізм є важливішим для розвитку крихкості.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ РУЙНУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ, ЩО МІСТЯТЬ У СОБІ РАДІОАКТИВНЕ ПАЛИВО
Т. М. Пацаган, М. Ф. Головко, Я. Стафей, Ж.-П. Бадіалі, А. Талеб c.92-102

   Анотація: Використовуючи концепцію коміркового автомату, досліджено процеси руйнування твердих матеріалів, що містять у собі радіоактивне паливо. На основі наявних знань про такі процеси роз­роблено двомірну мезоскопічну модель, яка дозволила ефективно відобразити руйнування поверхні матеріалу та якісно відтворити гістограми розпилених частинок, що були раніше отримані з експери­менту. Отримано ряд характеристик для опису шорсткості поверхні матеріалу та динаміки деградації поверхні. Показано, що при збільшенні концентрації радіонуклідів в об’ємі, середні розміри розпиле­них частинок зменшуються, а рівень шорсткості матеріалу знижується.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ДЕЯКІ ФЕНОМЕНОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОПИСУ УТВОРЕННЯ МІКРОТРІЩИН У ЛАВОПОДІБНИХ ПАЛИВОВМІСНИХ МАТЕРІАЛАХ
В. В. Ігнатюк, Т. М. Верхоляк c.103-111

   Анотація: Шляхом теоретичного моделювання отримано вирази для часів нуклеацій та росту мікро­тріщин усередині лавоподібних паливовмісних матеріалів. Проведено оцінки відповідних енергій активації. Показано, що врахування геометрії тріщини, міжатомної взаємодії між її краями та термо­активованої дифузії частинок веде до зменшення критичних значень напружень, при яких наступає миттєве руйнування матеріалу.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ТЕОРЕТИЧНИЙ ОПИС ПРОЦЕСІВ ВЗАЄМОДІЇ ВОДИ, ВОДНИХ РОЗЧИНІВ ІЗ ПАЛИВОВМІСНИМИ МАТЕРІАЛАМИ
І. Р. Юхновський, М. В. Токарчук, О. Л. Іванків, П. А. Глушак c.112-120

   Анотація: Представлено основні механізми та умови взаємодії лавоподібних паливовмісних мате­ріалів (ЛПВМ) з атмосферою, водою та водними розчинами. Проаналізовано механізми деструкції поверхні ЛПВМ, включаючи іонно-обмінні процеси, гідроліз, розчинення, окислення тощо. Розраховано неоднорідні коефіцієнти дифузії для іонів U22+, Cs+ на границі розділу “водний розчин радіоактивних елементів – ЛПВМ”. Проведено розрахунково-теоретичну оцінку розчинення кремній-кисневої сітки ЛПВМ.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

УТВОРЕННЯ ПОЛІЯДЕРНИХ КОМПЛЕКСІВ УРАНІЛУ У ВОДНИХ РОЗЧИНАХ
Т. С. Мисакович c.121-124

   Анотація: За допомогою квантово-хімічних розрахунків (ab-initio метод) досліджено можливість існу­вання у водних розчинах комплексу (UO)2(OH)2. Установлено, що цей комплекс із шістьма молекула­ми води є найбільш стійким. Знайдено величину дипольного моменту, а також розподіл зарядів у комплексі.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТІВ ГІДРАТАЦІЇ ТА ГІДРОЛІЗУ У ВОДНИХ РОЗЧИНАХ УРАНІЛУ
М. Ю. Дручок, М. Ф. Головко, Т. М. Брик c.125-131

   Анотація: Запропоновано модель водного розчину уранілу. У рамках цієї моделі проведено моделюван­ня методом молекулярної динаміки й досліджено структурні та динамічні властивості уранілу та його гідратної оболонки. Використання нежорсткої моделі центральних сил для опису води дало змогу описати гідроліз води під впливом іонів уранілу та врахувати ефекти перерозподілу заряду на продуктах гідролізу.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ДОСЛІДЖЕННЯ АДСОРБЦІЇ СТРОНЦІЮ, ЦЕЗІЮ ТА УРАНІЛУ НА ПОВЕРХНІ СИЛІКАТІВ ТА АЛЮМОСИЛІКАТІВ
І. В. Стасюк, Т. С. Мисакович, Р. Я. Стеців, В. О. Краснов c.132-138

   Анотація: За допомогою квантово-хімічних розрахунків (метод ab-initio) досліджено адсорбцію уранілу на поверхні силікатів та алюмосилікатів. Виявлено, що врахування гідратної оболонки для уранілу приводить до суттєвого зменшення енергії реакції. Досліджено також  адсорбцію цезію та стронцію на поверхні алюмосилікатів. Установлено місця локалізації радіонуклідів, отримано розподіл зарядів і відстаней між атомами адсорбату та сорбенту.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ВИКОРИСТАННЯ ФОТОЕЛЕКТРИЧНОГО ЗАРЯДЖАННЯ ПИЛОВИХ ЧАСТИНОК ДЛЯ УТИЛІЗАЦІЇ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ ОБ’ЄКТА “УКРИТТЯ”
А. А. Дувіряк, Ю. Г. Яремко c.139-149

   Анотація: Оцінено інтенсивність самозарядки субмікронних паливних пилових частинок та частинок лавоподібних паливовмісних матеріалів (ЛПВМ) внаслідок β-активності. Аналізується можливість інтенсифікації зарядки частинок під дією ультрафіолетового та рентгенівського опромінення. Указа­но параметри опромінення, оптимальні для заряджання пилу. Моделюється динаміка заряджання субмікронних паливних пилових частинок та частинок ЛПВМ під дією ультрафіолетового лазерного опромінення. Оцінено час заряджання частинок. Показано, що сильне електростатичне поле може зробити заряджання ефективнішим. Досліджено коагуляцію із зарядженим рідинним аерозолем мікронного діапазону.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ПОВЕРХНЕВО ЗАБРУДНЕНИХ ОБ’ЄКТІВ В УМОВАХ ВИСОКОГО ГАММА-ФОНУ
В. Г. Батій, О. І. Стоянов, О. А. Правдивий, І. М. Копанець, В. В. Селюкова, О. Г. Савчук c.150-153

   Анотація: Розроблено методику та установку для вимірювання щільності поверхневого бета-забруд­нення об’єктів в умовах високого гамма-фону. Установка заснована на використанні виносного блока детектування з колімованим кремнієвим детектором.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ГАЗОФТОРИДНА ПЕРЕРОБКА ЛАВОПОДІБНОЇ СИЛІКАТНОЇ МАСИ, ЩО ІМІТУЄ СИЛІКАТНУ МАТРИЦЮ ЛАВОПОДІБНИХ ПАЛИВОВМІСНИХ МАТЕРІАЛІВ 4-ГО БЛОКА ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АЕС
В. Л. Капустін, В. В. Левенець, В. Г. Мартиненко, М. О. Семенов, М. О. Хованський, В. І. Шеремет, Б. М. Широков, А. О. Щур c.154-158

   Анотація: Обговорюється метод газофторидної переробки лавоподібних паливовмісних матеріалів (ЛПВМ) 4-го блока ЧАЕС, який дозволяє відділити від ЛПВМ нерадіоактивні елементи. Експерименти по розділенню проводилися на зразках силікатної маси, склад якої аналогічний складу силікатної матриці ЛПВМ. Установлено, що устаткування, розроблене для газофторидної переробки речовин, дає змогу ефективно виділяти із багатокомпонентної силікатної маси кремній разом із киснем, що виділяється при фторуванні. Цей результат має важливе значення, оскільки частка цих нерадіоактивних елементів в ЛПВМ становить близько 70 % мас.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

Схожі повідомлення

Залиште коментар

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert