Розсіяння та зв’язані стани в системі декількох частинок

     У монографії розглянуто розсіяння та зв’язані стани в системі декількох частинок. В області проміжних енергій на основі дифракційної ядерної моделі проаналізовано пружні зіткнення, реакції передачі нуклонів, розвалу і розсіяння зі збудженням низьколежачих колективних станів ядер-мішеней. Розвинуто мікроскопічний формалізм, що дає змогу виконувати високоточні розрахунки перерізів та поляризаційних характеристик реакцій. В області низьких енергій, з використанням формалізму інтегральних рівнянь Фадєєва і методу гіперсферичних гармонік, створено метод обрахування хвильової функції в області взаємодії. В області неперервного спектру при допорогових енергіях нуклона описано експериментальні перерізи розсіяння, для зв’язаних станів 3H і 3He одержано значення енергій зв’язку ядер, їхніх магнітних моментів і середньоквадратичних радіусів, які порівнюються з експериментом. Викладено теоретичні засади методу квазіпружного розсіяння повільних нейтронів для дослідження динамічних властивостей рідин. Запропоновано експериментальну методику визначення коефіцієнтів самодифузії молекул рідин на основі нейтронного експерименту.

     Наукове видання рекомендовано для науковців та інженерно-технічних працівників, які працюють у галузі ядерної фізики та атомної енергетики, а також буде корисним для студентів і аспірантів фізичних і фізико-технічних спеціальностей університетів.

Автори:

Л. А. Булавін
В. І. Ковальчук
А. В. Носовський

 

Схожі повідомлення

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert