Відділ РБ, якості та охорони праці

Завідувач відділу

Дробот Олександр Анатолійович

Тел.: (045 93) 5 20 72

    У 1986 р. закінчив Петрозаводський державний університет за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво». Трудову діяльність розпочав в Управлінні будівництва Кольської АЕС, пройшов шлях від майстра до начальника Кольського монтажного управління «Колатоменергоспецмонтаж». З вересня 1986 р. брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у складі Управління будівництва № 605, Комплексної експедиції ІАЕ ім. Курчатова. Безпосередньо керував роботами у складі третього будівельного району (Томськ-7). За виконання даних робіт був нагороджений Почесними грамотами Міністерства середнього машинобудування, «УС-605», а також Міністерства оборони СРСР. У 1987  р. нагороджений Грамотою Верховної Ради УРСР. З січня 1992 р. працює в ІПБ АЕС НАН України. Пройшов шлях від інженера до завідувача відділу. Нагороджений Почесними грамотами Президії академії наук України, Громадською відзнакою ‑ орден «Герой Чорнобиля» та Подякою Державного агентства України з управління зоною відчуження.

 

Сфери діяльності:

 • радіаційна безпека;
 • ліцензування;
 • управління якістю;
 • метрологія;
 • охорона праці, пожежна безпека та цивільний захист.

 

Структура відділу:

 • сектор радіаційної безпеки;
 • сектор управління якістю;
 • сектор охорони праці.

 

Напрями діяльності:

 • організація і здійснення контролю за дотриманням допустимих меж радіаційного впливу на персонал і навколишнє природне середовище, встановлених нормами, правилами і стандартами з ядерної і радіаційної безпеки;
 • контроль за дотриманням чинного законодавства, виконанням постанов і розпоряджень наглядових і профспілкових органів, Президії НАН України з питань охорони праці, а також правил, норм, стандартів і інструкцій з охорони праці, діючиху підрозділах Інституту;
 • контроль реалізації заходів щодо створення безпечних і здорових умов праці персоналу Інституту;
 • реалізація Політики Інституту у сфері якості;
 • організація процесу ліцензування з окремих видів діяльності Інституту у сфері використання ядерної енергії;
 • розробка, впровадження та підтримка процесів системи управління якістю (СУЯ) в Інституті;
 • контроль результативності функціонування СУЯ та її відповідності вимогам ISO 9001:2015.
Співробітники відділу

 

ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

У сфері радіаційної безпеки:

 • здійснення радіаційно-дозиметричного контролю, у тому числі контролю індивідуальних доз опромінення персоналу Інституту;
 • здійснення контролю за дотриманнямперсоналом правил, норм і стандартів з ядерної і радіаційної безпеки;
 • організація навчання та періодичних перевірок знань персоналу з питань ядерної і радіаційної безпеки.

 

У сфері якості:

 • розробка документації СУЯ Інституту, а саме програм якості, методик вимірювань, СТП, спеціальних процедур та робочих інструкцій;
 • контроль виконання встановлених вимог щодо якості науково-технічної продукції та послуг;
 • організація і проведення внутрішніх аудитів СУЯ;
 • контроль результативності функціонування СУЯ;
 • планування й проведення навчання персоналу з питань якості;
 • планування й аналізування витрат на функціонування СУЯ;
 • підготовка СУЯ до сертифікації та технічних наглядів органів з сертифікації;
 • роботи щодо постійного вдосконалення СУЯ;
 • методична допомога підрозділам при розробці робочих інструкцій та інших, необхідних для підрозділів документів СУЯ та протоколів якості;
 • розробка програм якості при виконанні видів діяльності, що підлягають ліцензуванню у сфері використання ядерної енергії;
 • забезпечення якості при виконанні робіт за міжнародними контрактами;
 • контроль актуальності й виключення із застосування недійснихдокументів СУЯ;
 • планування, організація й проведення внутрішніх аудитів якості при виконанні робіт за проектами.

 

У сфері ліцензування:

 • контроль за виконанням особливих умов ліцензій у сфері використання ядерної енергії;
 • взаємодія з Державною інспекцією ядерного регулювання України з питань ядерної та радіаційної безпеки;
 • підготовка документації для отримання ліцензії у сфері використання ядерної енергії;
 • підготовка звітів про аналіз безпеки провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії (згідно діючих ліцензій).

 

У сфері метрологічного забезпечення:

 • методичне керівництво та координація робіт з метрологічного забезпечення;
 • організація обліку та своєчасної повірки засобів вимірювань, які належать Інституту;
 • контроль використання, обліку та зберігання засобів вимірювань у підрозділах Інституту, а також дотримання графіків їх чергових повірок.

 

У сфері охорони праці:

 • забезпечення в цілому функціонування системи управління охороною праці;
 • організація проведення навчання посадових осіб та осіб, які виконують роботи підвищеної небезпеки;
 • проведення комплексних перевірок підрозділів Інституту з питань охорони праці;
 • розробка комплексних заходів з охорони праці та забезпечення їх виконання;
 • проведення робіт щодо підвищення рівня безпеки праці у підрозділах Інституту;
 • проведення вступного інструктажу співробітникам Інституту та прикомандированому персоналу;
 • забезпечення своєчасного і якісного проведення інструктажів на робочих місцях, періодичних інструктажів з техніки безпеки та контроль порядку допуску до обслуговування об’єктів підвищеної небезпеки;
 • організація та контроль дотримання встановлених строків проходження медичних оглядів працівниками Інституту;
 • декларування у сфері поводження з відходами I-IV классу, відповідності матеріально-технічної бази Інституту вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
 • підготовка та супровід договорів та інших документів, задовольняючих потреби Інституту з питань охорони праці, цивільного захисту та пожежної безпеки;
 • розробка інструкцій з охорони праці та техніки безпеки для робочих посад або окремих видів виконуваних робіт;
 • забезпечення своєчасного виконання наказів, розпоряджень, протокольних рішень, приписів, актів, графіків та інших документів, що регулюють питання охорони праці;
 • участь у роботі комісії з перевірки знань керівним і інженерно-технічним персоналом правил і норм з охорони праці;
 • облік нещасних випадків на виробництві й невиробничого характеру та участь у їх розслідуванні;
 • участь в атестації робочих місць;
 • взаємодія з контролюючими органами та службами з питань охорони праці.

 

У сфері пожежної безпеки та цивільного захисту:

 • проведення щорічних загально об’єктових спеціальних навчань у підрозділах Інституту з питань цивільного захисту та пожежної безпеки;
 • контроль за станом матеріально-технічних засобів пожежної безпеки та цивільного захисту у підрозділах Інституту;
 • взаємодія з контролюючими службами з питань цивільного захисту та пожежної безпеки.
Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert