Система якості 

Система управління якістю

В ІПБ АЕС НАН України розроблена, впроваджена і підтримується в робочому стані система управління якістю (СУЯ) відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001 і нормативних вимог у сфері використання ядерної енергії. Створена СУЯ сертифікована на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015 та підтверджується сертифікатом відповідності, виданим органом з сертифікації систем якості «Bureau Veritas Quality International».

Система управління якістю Інституту розповсюджується на проектування, розробку і надання послуг у сфері використання ядерної енергії.

В ІПБ АЕС:
– визначено основні процеси, необхідні для функціонування СУЯ і забезпечено їх застосування в межах всієї організації;
– встановлено обов’язки відповідальних за процес та його виконавців, їх повноваження, відповідальність, підпорядкованість та порядок взаємодії при виконанні процесу;
– встановлено послідовність і взаємодію цих процесів;
– визначено критерії оцінки процесів і методи, що забезпечують результативність функціонування цих процесів та управління ними;
– забезпечено наявність ресурсів та інформації, необхідної для підтримки функціонування процесів і спостереження за ними;
– забезпечено спостереження (моніторинг), вимірювання та аналізування цих процесів;
– забезпечено вживання заходів, необхідних для досягнення запланованих результатів і постійного поліпшення цих процесів;
– встановлено заходи керування невідповідностями, заходи щодо попередження аварійних ситуацій і аварій та заходи щодо ліквідації їх наслідків.

Обов’язки щодо загального керівництва якістю покладено на керівників усіх рівнів управління, але загальне управління якістю на підприємстві здійснюється директором Інституту. Найвище керівництво ІПБ АЕС несе відповідальність за планування якості, забезпечення ресурсами та вдосконалення СУЯ, здійснює нагляд за діяльністю та взаємодією підрозділів Інституту.

Відповідальність за процеси СУЯ:

  1. «Аналізування системи управління якістю з боку найвищого керівництва» – директор.
  2. «Управління персоналом» – завідувач відділу кадрів.
  3. «Управління договорами» – заступник директора з наукової роботи.
  4. «Управління проектуванням» – завідувач відділення проектування об’єктів з радіаційно-ядерними технологіями.
  5. «Створення науково-технічної продукції» – заступник директора з наукової роботи.
  6. «Внутрішній аудит» – завідувач сектору управління якістю відділу радіаційної безпеки, якості та охорони праці.
  7. «Невідповідності та коригувальні дії» – завідувач сектору управління якістю відділу радіаційної безпеки, якості та охорони праці.

Система управління якістю розробляється і впроваджується в ІПБ АЕС як засіб, що забезпечує здійснення сформульованої керівництвом Політики у сфері якості і досягнення поставлених Цілей. Формулювання і документування керівництвом Інституту Політики у сфері якості є основою побудови СУЯ.

Процеси, необхідні для СУЯ Інституту, включають процеси діяльності керівництва, забезпечення ресурсами, життєвого циклу продукції та їх аналізування, вимірювання й поліпшення.

Відповідно до вимог стандарту ISO 9001:2015, документація СУЯ ІПБ АЕС включає:

а) документально оформлену Політику у сфері якості;
б) документально оформлені Цілі у сфері якості в підрозділах;
в) Настанову щодо якості;
г) програми якості дляздійснення видів діяльності, що підлягають ліцензуванню в сфері використання ядерної енергії;
д) програми якості та спеціальні процедури, що розробляються для забезпечення якості при виконанні робіт за міжнародними контрактами;
е) документовані процедури, методики вимірювань, СТП, документи зовнішнього походження, документацію замовника та інші документи, що необхідні Інституту для гарантування результативного планування, функціонування й управління процесами, а також випуску науково-технічної продукції, що відповідає встановленим вимогам;
ж) протоколи якості.

Схожі повідомлення

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert