Дослідницький семінарДіяльність Наукова діяльність 

Дослідження фізико-хімічних процесів у паливовмісних матеріалах комплексу «Новий безпечний конфайнмент — об’єкт “Укриття”» електрокінетичними методами

 Габєлков С. В., Жиганюк І. В., паливовмісні матеріали об’єкта «Укриття»

           Код програмної класифікації видатків: 6541230

     Мета роботи — переведення оксидів урану (продуктів поділу та активації) із включень лавоподібних паливовмісних матеріалів у стабільні кристалічні сполуки за допомогою електрокінетичних процесів у порових каналах матеріалу.

     Методи дослідження: метод рентгенівського фазового аналізу, метод електронної мікроскопії, хроматографічний метод, електродіалізні методи іонного концентрування, лабораторні дослідження, експериментальні методи.

     На основі експериментальних досліджень розроблено фізичну модель закономірності перерозподілу радіонуклідів у поровому просторі паливовмісних матеріалів об’єкта «Укриття», яка дозволяє за допомогою електрокінетичних процесів перевести ці матеріали у хімічно стабільні кристалічні сполуки та розробити нові методи кондиціювання для забезпечення умов довготривалого зберігання та/або їхнього майбутнього захоронення. Розроблена модель впроваджена на Державному спеціалізованому підприємстві ДСП ЧАЕС, що сприяє підвищенню достовірності визначення поведінки паливовмісних матеріалів в умовах Нового безпечного конфаймента й впливає на рівень ядерної та радіаційної безпеки (акт впровадження від 10.11.2021 р.).

     Науково обґрунтовані рішення щодо поводження з паливовмісними матеріалами об’єкта «Укриття», були використані у законотворчій діяльності Національної комісії з радіаційного захисту населення України при Верховній Раді України, зокрема під час підготовки експертного висновку до проекту Закону про внесення змін до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації ЧАЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему (реєстр. № 5602 від 03.06.2021 р.), внесеного Кабінетом Міністрів України (довідка про використання від 09.11.2021 р.).

     Запропоновані методи кондиціювання паливовмісних матеріалів використовуються у низці дисциплін навчального процесу 4-го освітнього рівня Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України» під час підготовки аспірантів спеціальності 103 «Науки про Землю» (спеціалізація «Екологічна безпека») (акт впровадження від 10.11.2021 р.).

     За результатами роботи опубліковано 6 статей (англійською мовою) в рецензованих виданнях, внесених до міжнародної наукометричної бази даних Scopus, 5 тез доповідей на конференціях, а також зареєстровано 3 заявки на винахід і корисні моделі.

Результати 2022

Схожі повідомлення

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert