Випуск 2, 2005 року, Проблеми безпеки атомних електростанцій та Чорнобиля

КОМПЛЕКС МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦІНКИ НАСЛІДКІВ АТМОСФЕРНИХ ВИКИДІВ З АЕС В УМОВАХ НЕОДНОРІДНИХ ТА НЕСТАЦІОНАРНИХ ПОЛІВ АКТИВНОСТІ РАДІОНУКЛІДІВ У ПОВІТРІ
М. М. Талерко c.8-16

  Анотація: Запропоновано нестаціонарну модель розповсюдження радіоактивного викиду в атмосфері на відстанях до 30 км від джерела та пов’язану з нею інтегральну модель розрахунку потужності дози зовнішнього опромінення від радіоактивної хмари, яка враховує неоднорідність поля активності нукліда в повітрі. Моделі реалізовано в комп’ютерній системі оперативного аналізу дозиметричної обстановки в районі розташування Рівненської АЕС. Проведено тестування інтегральної моделі дози зовнішнього опромінення. Показано, що вона суттєво покращує оцінку потужності дози в ближній зоні джерела викиду, зокрема на відстанях, які порівняні з ефективною висотою джерела викиду в атмосферу.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ЕКСПРЕС-КОНТРОЛЬ ТЕХНОГЕННИХ РАДІОАКТИВНИХ АЕРОЗОЛЕЙ
Б. І. Огородников, О. К. Будика, М. І. Павлюченко c.17-21

  Анотація: Розглянуто механізми уловлювання аерозолей у волокнистих фільтруючих матеріалах. Показано, що при лінійних швидкостях потоку близько 1 м/с осадження аерозолей з аеродина­мічними діаметрами більш 1 мкм відбувається переважно за рахунок інерційного захоплення, а діаметрами 0,1 – 0,4 мкм – за рахунок захоплення торканням. Це дозволяє збагачувати осад частинками мікронних розмірів. При дослідженнях дисперсного складу аерозолей в об’єкті «Укриття», проведених у 2003 – 2005 рр., отримано дані про ефективність уловлювання матеріалом ФПП-70-0,1 аерозолей-носіїв радіонуклідів чорнобильського генезису та дочірніх продуктів радону й торону. Запропоновано використовувати матеріал ФПП-70-0,1 для експрес-контролю техногенних радіоактивних аерозолей.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

КОНТРОЛЬ НЕОРГАНІЗОВАНИХ ВИКИДІВ З ОБ’ЄКТА “УКРИТТЯ”
М. І. Павлюченко, В. Е. Хан, О. П. Криницин, П. М. Дубенко, Б. І. Огородников, О. О. Одинцов, О. К. Калиновський, В. Б. Рибалка, В. О. Краснов c.22-32

  Анотація: Наведено результати контролю неорганiзованого викиду радiоактивних аерозолiв з об`єкта «Укриття», забрудненостi повiтря й грунтових вод у локальнiй зонi, а також результати контролю концентрацiй радiонуклiдiв та урану в основних водних скупченнях i потоках рідких радіоактивних відходів 4-го блока.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

До питання вимірювання b-активності великої кількості “гарячих” частинок за допомогою авторадіографії
Є. К. Гаргер, Б. Л. Горковенко, В. К. Шинкаренко c.33-40

  Анотація: Проведено порівняння результатів радіографічних вимірювань характеристик “гарячих” час­тинок із прямими вимірюваннями b-активності як окремих частинок, так і сумарної активності їхнього ансамблю. Показано, що значення активності, отримані при визначенні розмірів плям на оптимальному рівні почорніння й експозиції протягом 7 діб, мають найменші відносні помилки порядку 10 % від значень прямих вимірювань. Це дає змогу використовувати даний метод для діагностичних оцінок загальної b-активності “гарячих” частинок у повітрі локальної зони об’єкта «Укриття», а також концентрацій та функцій розподілу активності частинок за їх розмірами. Відзначено, що метод авторадіографії має обмеження за наявності великої кількості “гарячих” частинок із загальною g-активністю фрагмента проби понад 1000 Бк.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

АЕРОЗОЛЬНА ОБСТАНОВКА ПРИ ЗАМІНІ У СВЕРДЛОВИНІ З.10.Г ОБ’ЄКТА «УКРИТТЯ» БЛОКА ДЕТЕКТУВАННЯ СТАНУ ПАЛИВОВМІСНИХ МАТЕРІАЛІВ У ЛИСТОПАДІ 2004 р.
Б. І. Огородников, М. І. Звеницький, В. Н. Дубас c.41-45

  Анотація: Представлено результати спостережень за концентраціями й дисперсним складом радіоактив­них аерозолів у приміщенні 207/4 об’єкта «Укриття» в листопаді 2004 р. при виконанні робіт по заміні блока датчиків контролю стану паливовмісних матеріалів у свердловині З.10.Г. Зареєстровано короткочасне збільшення на три порядки величини концентрації аерозолів β-випромінюючих радіо­нуклідів-продуктів чорнобильської аварії. Знайдено дефіцит радіоцезію  порівняно з розрахунком для ядерного палива на момент аварії. Осад на фільтрі мав інтенсивне руде забарвлення.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ПІДРАХУНОК КІЛЬКОСТІ РАДІОНУКЛІДІВ В ДОННИХ ВІДКЛАДАХ ПРИМІЩЕННЯ 001/3 ОБ’ЄКТА “УКРИТТЯ”
М. І. Панасюк, А. Д. Скорбун, С. С. Підберезний, А. М. Алфьоров, А. П. Оружий, В. Е-І. Хан c.46-48

  Анотація: Підраховано запаси ядерно-небезпечних радіонуклідів, що діляться, в донних відкладах примі­щення 001/3 об’єкта “Укриття”. Показано, що кількість таких нуклідів перевищує 300 г, що тягне за собою необхідність додаткового обгрунтування безпеки заходів, які розробляються в рамках проекту переміщення цих вод у штатну систему ЧАЕС.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ДО ПИТАННЯ ПРО РІСТ КРИТИЧНОСТІ ПАЛИВОВМІСНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОБ’ЄКТІ “УКРИТТЯ”
О. А. Кучмагра, О. С. Молчанов, Г. І. Одинокін c.49-54

  Анотація: Проведено порівняльний аналіз застосування рівняння кінетики і квазістатичної моделі опису поводження паливовмісних матеріалів для оцінки швидкості зміни їх підкритичності на об’єкті «Укриття». Як приклад досліджено аномальну ситуацію, що виникнула в приміщенні 304/3 у період із 19 по 29 червня 1990 р. як найбільш серйозна на об’єкті «Укриття» за весь післяаварійний період.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

МОДЕЛЬ РОЗПОДІЛУ ЩІЛЬНОСТІ ПОТОКУ НЕЙТРОНІВ В ОБ’ЄМІ ПАЛИВОВМІСНИХ МАТЕРІАЛІВ ПРИМІЩЕННЯ 305/2 ОБ’ЄКТА «УКРИТТЯ»
В. М. Павлович, В. О. Бабенко, Є. Д. Висотський, О. О. Ключников, В. Г. Шевченко c.55-60

  Анотація: Пропонується версія тривимірної моделі розміщення, складу й масової долі хімічних елемен­тів в об’ємі скупчень паливовмісних матеріалів приміщення 305/2 об’єкта «Укриття». Наведено результати розрахунку розподілу щільності потоку нейтронів (ЩПН), отримані за допомогою програми MCNP-4C. Результати розрахунку зіставляються з даними прямих вимірювань ЩПН.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКРАНУВАННЯ ПРОТЯЖНИХ ДЖЕРЕЛ ГАММА-ВИПРОМІНЮВАННЯ
О. В. Балан, В. Г. Батій, С. І. Глєбкін, В. В. Єгоров, Л. І. Павловський, С. А. Паскевич, О. А. Правдивий, В. М. Рудько, О. І. Стоянов, Д. В. Федорченко c.61-68

  Анотація: Запропоновано методологію оцінки доцільності екранування протяжних джерел гамма-випромінювання для покращання радіаційної обстановки при виконанні робіт у безпосередній близькості від них. Проведено аналіз ефективності екранування радіоактивно забрудненої покрівлі резервного пульта керування 4-го енергоблока ЧАЕС і показано, що для забезпечення радіаційної безпеки організація такого екранування неефективна.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

те
ав c.69-72

  Анотація: .
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

те
ав c.73-81

  Анотація: .
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

те
ав c.82-85

  Анотація: .
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ЗАСТОСУВАННЯ БАЙЄСІВСЬКИХ ПІДХОДІВ ДО ПОЄДНАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПІД ЧАС ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АЕС
А. В. Носовський, О. В. Печериця c.86-91

  Анотація: Представлено результати технічної оцінки матеріалів звітів з аналізу безпеки АЕС України з висвітленням проблематики використання специфічних та узагальнених даних з надійності тепло­механічного обладнання систем АЕС. Наведено стислий огляд теоретичних джерел щодо застосуван­ня байєсівських підходів до поєднання специфічних та узагальнених даних і показано перспектив­ність використання зазначених підходів з метою підвищення точності виконання оцінок екологічного ризику від експлуатації АЕС.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ СОРТУВАННЯ РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ГРУНТІВ
В. Г. Батій, О. А. Правдивий, О. І. Стоянов c.92-98

  Анотація: Запропоновано простий спосіб первинного сортування радіоактивних відходів за допомогою колімованого дозиметра, що розташовується на стрілі екскаватора, і проведено математичне моделювання процесу сортування для визначення граничних умов проведення сортування в умовах сильного гамма-фону об’єкта “Укриття”.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ПРИ ОБРОБЦІ ДАНИХ РАДІОЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ В РАЙОНІ ОБ’ЄКТА «УКРИТТЯ»
С. С. Підберезний, М. І. Панасюк, А. П. Оружий c.99-103

  Анотація: Розглянуто приклад побудови проекту геоінформаціїних системи (ГІС) для аналізу радіоак­тивного забруднення ґрунтів у районі об’єкта «Укриття».
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ПИТОМОЇ АКТИВНОСТІ 137Cs В ГРУНТАХ ЗА ДАНИМИ СПЕКТРОМЕТРИЧНОГО ГАММА-КАРОТАЖУ СВЕРДЛОВИН
А. Д. Скорбун , М. І. Панасюк , М. І. Павлюченко c.104-107

  Анотація: Проаналізовано можливість використання вимірювання інтенсивності лінії 137Cs для оцінки питомої активності грунтів навколо свердловини, в якій виконується гамма-каротаж. Показано, що контроль за інтенсивністю прямої (нерозсіяної) компоненти гамма-випромінювання дає змогу позбу­тися невизначеностей, пов’язаних з вимірюванням комптонівської компоненти гамма-поля в свердло­вині й таким чином підвищити точність результатів.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ІЗОТОПІВ ПЛУТОНІЮ В ЧОРНОБИЛЬСЬКИХ ЗРАЗКАХ ПО ХАРАКТЕРИСТИЧНОМУ Lx-ВИПРОМШЮВАННЮ УРАНУ
М. Д. Бондарьков, М. В. Желтоножська, А. М. Максименко, О. М. Рябушкін, Л. В.Садовніков c.108-112

  Анотація: Запропоновано метод визначення вмісту a-випромінюючих ізотопів плутонію по характе­ристичному Lх-випромінюванню урану в зразках навколишнього природного середовища. Проведено порівняння описаного методу зі стандартним радіохімічним визначенням ізотопів плутонію для проб ґрунту з “Рудого лісу”. Показано, що спостерігається добра кореляція результатів, отриманих обома методами.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ВІДНОШЕННЯ АКТИВНОСТІ  238Pu/239+240Pu В ГРУНТАХ ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ ЧАЕС
О. О. Одінцов, О. О. Ключников c.113-118

  Анотація: За даними радіохімічних аналізів зразків ґрунту (понад тисячу) на вміст радіонуклідів плуто­нію вивчено розподіл відношень активності 238Pu/239+240Pu в ґрунтах зони відчуження ЧАЕС. Пока­зано, що відношення активності 238Pu/239+240Pu в ґрунтах 30-кілометровой зони в цілому постійно й відповідає розрахунковим значенням для «середнього» палива 4-го блока ЧАЭС і складає на 2005 р. 0,448 ± 0,004.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ЗАГАЛЬНОСИСТЕМНІ ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОГО ТА БЕЗПЕЧНОГО ГЕНЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НА АЕС УКРАЇНИ
Г. М. Федоренко, В. І. Виговський, О. Г. Кенсицький c.119-123

  Анотація: Проаналізовано основні проблеми експлуатації електротехнічного обладнання енергоблоків АЕС, що пов’язані зі структурою генеруючих потужностей та існуючою схемою ліній електропере­дач Об’єднаної енергосистеми України. Визначено напрямки забезпечення надійного та безпечного генерування електроенергії на АЕС – оптимізація структури потужностей та впровадження принци­пово нового електротехнічного обладнання.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ДО ОБГРУНТУВАННЯ НОРМАТИВНИХ ВИМОГ ОЦІНКИ ГРАНИЧНИХ СТАНІВ ЕЛЕМЕНТІВ БЕТОННИХ І ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ МЕХАНІКИ РУЙНУВАННЯ
С. Ю. Богдан c.124-127

  Анотація: Запропоновано метод до оцінки граничного стану бетонних і залізобетонних конструкцій з використанням методів механіки руйнування. Показано перспективність даного напрямку дослід­жень. Обґрунтовується необхідність урахування даного методу в нормативних документах при оцінці граничних станів бетонних та залізобетонних конструкцій, які мають експлуатаційні дефекти.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

те
ав c.128-132

  Анотація: .
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

РАДІОЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИРОЩУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР НА ПЕРЕЛОГАХ ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ ЧАЕС
Д. В. Городецький1, Т. В. Пилипчук2 c.133-139

  Анотація: Наведено параметри накопичення радіонуклідів 90Sr i 137Cs в технічній сировині луб’яних і олійних культур, які вирощувались у дослідних посівах на типових ґрунтах зони відчуження ЧАЕС, та продуктах її первинної переробки. Показано можливість отримання технічної сировини, яка відповідає радіоекологічним нормативам.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

Схожі повідомлення

Залиште коментар

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert