Журнал Проблеми безпеки АЕС 

Випуск 24, 2015 року, Проблеми безпеки атомних електростанцій та Чорнобиля

ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

МУЛЬТИФРАКТАЛЬНІСТЬ І ЛАНЦЮГОВІ РЕАКЦІЇ
В. В. Рязанов c.5-14

   Анотація: Розглянуто мультифрактальну модель еволюції нейтронів у реакторі. Для ланцюгових реакцій знахо-дяться розмірність носія мультифрактала, інформаційна та кореляційна розмірності, ентропія фрактальної мно-жини, максимальне та мінімальне значення розмірності, функція мультифрактального спектра та інші характе-ристики мультифрактальної нейтронної поведінки. Використання геометричних характеристик мультифракта-ла дозволяє описати стохастичну систему ієрархічно супідрядних статистичних ансамблів, що характери-зується деревами Кейлі. Установлюється стаціонарний розподіл по ієрархічних рівнях, який зводиться до сте-пеневого закону Цалліса. Указано деякі можливості використання фрактальних закономірностей у теорії ядер-них реакторів.
   Ключові слова: мультифрактальність, узагальнені розмірності, мультифрактальний спектр.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ПЕРЕОЦІНКИ БЕЗПЕКИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ У СМЕРЧОНЕБЕЗПЕЧНИХ ЗОНАХ
В. І. Скалозубов, С. В. Васильченко1, І. Л. Козлов2, Т. В. Габлая c.15-19

   Анотація: Наведено основні положення регламентації смерчонебезпеки об’єктів використання атомної енергії, а також аналіз відомих результатів оцінок дії смерчів на безпеку АЕС України, отриманих в періоди до і після Фукусимської аварії. У результаті проведеного аналізу встановлена недостатня обґрунтованість розрахункових оцінок частоти проходження смерчів і виключення з розгляду аварійних подій із затопленням проммайданчиків під впливом смерчів не менше 2-го класу інтенсивності, визначена необхідність переоцінки безпеки АЕС України з урахуванням обґрунтовано встановлених характеристик смерчонебезпечних зон і уроків Фукусимської аварії.
   Ключові слова: смерчонебезпечні зони, безпека АЕС.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

АНАЛІЗ, ПРОГНОЗУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ТЕРМОМЕХАНІЧНИМИ ДЕФЕКТАМИ В СИСТЕМАХ ВОДЯНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ ОБМОТОК СТАТОРІВ ПОТУЖНИХ  ТУРБОГЕНЕРАТОРІВ АЕС
О. В. Виговський c.20-26

   Анотація: Проаналізовано та проілюстровано взаємний вплив порушень герметичності системи охолодження та термічних дефектів обмотки статора потужного турбогенератора, обґрунтовано необхідність контролю якості дистиляту. Наведено рекомендації по підвищенню надійності та ефективності експлуатації турбогенераторів.
   Ключові слова: турбогенератор, статор, обмотка статора, система охолодження, термічні дефекти.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ КЕРІВНИЦТВ З УПРАВЛІННЯ ВАЖКИМИ АВАРІЯМИ НА ВВЕР З УРАХУВАННЯМ УРОКІВ ФУКУСІМСЬКОЇ АВАРІЇ
В. І. Скалозубов, І. Л. Козлов*, Т. В. Габлая, К. В. Скалозубов c.27-31

   Анотація: Проведено аналіз проектів, що розробляються з управління важкими аваріями українських ВВЕР з ура-хуванням уроків Фукусімської аварії. На основі проведеного аналізу встановлено необхідність розширення пе-реліків симптомів умов виникнення важких аварій, а також обліку можливих відмов систем контролю і пасивних систем безпеки. Установлено обмеженість незалежної реалізації окремих стратегій з управління важкими аварі-ями . Необхідна комплексна реалізація стратегій керівництв з управління важкими аваріями, у тому числі з ура-хуванням відносно малоймовірних подій (наприклад, парові вибухи).
   Ключові слова: управління важкими аваріями, Фукусімська аварія.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ПРО СТВОРЕННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ПОВОДЖЕННЯ З РІДКИМИ РАДІОАКТИВНИМИ ВІДХОДАМИ НА АЕС УКРАЇНИ. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
О. Б. Андронов c.32-41

   Анотація: Представлено основні аспекти проблеми у сфері поводження з рідкими радіоактивними відходами (РРВ) АЕС України, підходи до її вирішення і пропозиція спеціалістів ВП НТЦ НАЕК «Енергоатом» з даного питання. Розглянуто концептуальний принцип створення сучасного високотехнологічного комплексу поводження з РРВ.
   Ключові слова: технологія завершеного циклу, напрямки модернізації, тактичні та стратегічні завдання, етапи створення систе-ми.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

АНАЛІЗ МОДЕЛІ, ЩО ОПИСУЄ СТАН ЯДЕРНО-НЕБЕЗПЕЧНОГО СКУПЧЕННЯ ПАЛИВОВМІСНИХ МАТЕРІАЛІВ В ОБ’ЄКТІ «УКРИТТЯ»
В. Б. Шостак, О. О. Ключников c.42-50

   Анотація: Запропоновано й проаналізовано несуперечливий варіант моделі опису динаміки розвитку і гасіння нейтронної аномалії, зареєстрованої в 1990 г., у зоні проплавлення підреакторної плити (ПП) шахти реактора в південно-східній частині підреакторного приміщення 305/2 об’єкта «Укриття». Аналіз виконано з урахуванням недостатньої визначеності в положенні верхнього рівня об’єму, заповненого паливовмісними матеріалами з ве-ликими масовими долями палива в зоні проплавлення ПП.
   Ключові слова: паливовмісні матеріали, нейтронна аномалія, критичність.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ПАЛИВО В ПРИМІЩЕННІ 305/2. МОЖЛИВИЙ СЦЕНАРІЙ ФОРМУВАННЯ ЯДЕРНО-НЕБЕЗПЕЧНИХ ЗОН
О. С. Лагуненко, В. О. Краснов, С. А. Довидьков c.51-61

   Анотація: Проведено аналіз існуючих моделей скупчень із високим вмістом урану в приміщенні 305/2 з точки зору їхнього можливого застосування до опису аномальної події, зареєстрованої в приміщенні 304/3 в червні 1990 р. Розглянуто та обговорено низку параметрів, необхідних для адекватного опису процесів, що відбувались при формуванні лавоподібних паливовмісних матеріалів. Представлено версію сценарію формування зон із високою концентрацією ядерного палива. Визначено геометричні параметри зони, що вміщує скупчення паливовмісних матеріалів, поведінка палива в якому, можливо, призвела до аномальної події 1990 р.
   Ключові слова: паливовмісні матеріали, ядерно-небезпечні зони, сценарій формування, модель скупчення.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ВМІСТ 129I В РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНІЙ ВОДІ ОБ’ЄКТА «УКРИТТЯ»
О. О. Одінцов, В. Є. Хан, О. К. Калиновський c.62-69

   Анотація: Визначено вміст 129I в радіоактивно забрудненій воді (РЗВ), відібраній із приміщень об’єкта “Укриття». Активність ізотопів йоду визначали γ-спектрометричними вимірюваннями фракції йоду, виділеної з РЗВ на носієві стабільного йоду. Концентрацію та очищення ізотопів йоду від присутніх в РЗВ γ-випромінюючих радіонуклідів 137Cs, 154,155Eu і 241Am проводили за екстракційною методикою. Об’ємна активність 129I в досліджених пробах РЗВ 5,3 ± 2,1 Бк/дм3. Відношення активностей у РЗВ 90Sr/129I – (2,6 ± 1,3) 106 і 137Cs/129I – (5,7 ± 1,8) 106. У пробах води, що безпосередньо протікає через приміщення з паливовмісними матеріалами з високою концентрацією урану, відібраних із свердловини Ю-9-Б, короткоживучих ізотопів йоду 131, 132, 133, 135I не виявлено.
   Ключові слова: 129I, екстракція, рідкі радіоактивні відходи, об’єкт «Укриття».

ЗавантажитиЗавантажити статтю

СКЛАД ТА КОНЦЕНТРАЦІЇ РАДІОАКТИВНИХ АЕРОЗОЛІВ БІЛЯ СКУПЧЕННЯ ЛАВОПОДІБНИХ ПАЛИВОВМІСНИХ МАТЕРІАЛІВ У ПРИМІЩЕННІ 210/7 ОБ’ЄКТА «УКРИТТЯ»
Б. І. Огородников, В. Є. Хан, В. П. Ковальчук, О. С. Лагуненко, С. А. Довидьков c.70-84

   Анотація: Представлено склад, концентрації і дисперсність радіоактивних аерозолів у приміщенні 210/7 об’єкта «Укриття» у 2013 р. Проби відбирали на тришарові фільтри Петрянова біля південно-західного краю лавоподібних паливовмісних матеріалів (ЛПВМ). Установлено , що сумарна концентрація аерозолів-носіїв 90Sr + 90Y і 137Cs коливалася в діапазоні 0,2 – 180 Бк/м3. При цьому на частку 137Cs припадало до 50 %. Співвідношення концентрацій 137Cs/241Am було близько до 140, а 241Am/154Eu – до 6 – 7. Носіями цих радіонуклідів були аерозолі крупніше 1 мкм. Гамма-спектрометричні вимірювання показали, що склад і співвідношення радіонуклідів в аерозольних пробах відрізняються від зразків ЛПВМ. Це свідчить про відсутність або незначну деструкцію ЛПВМ та їхнього переходу в аерозольний стан. За допомогою сейсмічної радонової станції СРС-05 визначено вміст у повітрі радону і торону, а комплексом «Альфарад плюс А» – концентрацію радону і коефіцієнт рівноваги його дочірніх продуктів. Максимальна об’ємна активність радону досягала 100 Бк/м3. Концентрації 212Pb – дочірнього продукту торону – коливалися від 0,5 до 36 Бк/м3. Носіями дочірніх продуктів радону і торону були переважно частинки з медіанним за активністю аеродинамічним діаметром близько 0,1 мкм.
   Ключові слова: об’єкт « Укриття», лавоподібні паливовмісні матеріали, радіоактивні аерозолі, концентрація, дисперсність, ра-дон , торон, дочірні продукти торону і радону.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

КРИТЕРІЇ ЩОДО ПЕРЕТВОРЕННЯ ОБ’ЄКТА “УКРИТТЯ” НА ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНУ СИСТЕМУ
В. Г. Батій, В. В. Єгоров, В. М. Рудько, В. М. Щербін c.85-91

   Анотація: Проведено аналіз критеріїв розподілу радіоактивних відходів (РАВ) об’єкта «Укриття» на довго- та ко-роткоіснуючі та за активністю. Показано, що до короткоіснуючих РАВ належать низькоактивні та незначна частина середньоактивних відходів. Сотні тисяч кубічних метрів РАВ на верхніх відмітках належать до довгоіс-нуючих середньоактивних відходів і організація їхнього захоронення в стабільних геологічних формаціях є не-реалістичною задачею. Запропоновано створити спеціальне сховище для таких РАВ, а в стабільних геологіч-них формаціях захоронювати тільки високоактивні відходи.
   Ключові слова: радіоактивні відходи, об’єкт «Укриття», захоронення, критерії приймання, довгоіснуючі відходи, короткоісную-чі відходи.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ОЦІНКА ТЕМПЕРАТУРИ АВАРІЙНОГО ПАЛИВА ЗА ДАНИМИ ПРО ВИКИДИ РАДІОНУКЛІДІВ ІЗ ЗРУЙНОВАНОГО 4-ГО БЛОКА ЧАЕС
О. В. Михайлов, А. О. Дорошенко c.92-99

   Анотація: Наведено методику та результати оцінки динаміки температури палива у ході формування лавоподіб-них паливовмісних матеріалів (ЛПВМ) у приміщенні 305/2. Оцінку температури перегрітого палива проведено з використанням математичних кодів типу CORSОR за даними щодо викидів радіонуклідів у період з 26 квітня по 11 травня 1986 р. Показано, що основні потоки ЛПВМ могли сформуватися за більш помірних значень темпе-ратур, ніж за попередніми оцінками. Отримані дані використано для верифікації доменної версії створення ЛПВМ і ПВМ з високою концентрацією урану та температури шихти з фрагментів активної зони.
   Ключові слова: уран, паливовмісні матеріали, витік 137Cs з палива, швидкість виходу летких продуктів поділу, динаміка температури, шихта.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

КОНТРОЛЬ ВИНЕСЕННЯ РАДІОАКТИВНИХ АЕРОЗОЛІВ З ОБ’ЄКТА «УКРИТТЯ» У 2014 р.
В. Є. Хан, Б. І. Огородников, О. К. Калиновський, В. О. Краснов c.100-109

   Анотація: Наведено результати контролю викиду радіоактивних аерозолів з об’єкта «Укриття» в 2014 р. Макси­мальна величина неорганізованого викиду спостерігалася в зимовий період і досягала 3,6 МБк/доба. Концент­рації довгоживучих бета-випромінюючих аерозолів, що надходили в атмосферу через систему «Байпас», знахо­дилися зазвичай у діапазоні 0,3 – 5 Бк/м3 (максимальна концентрація 14 Бк/м3). Їхніми носіями в більшості випадків були частинки з медіанним за активністю аеродинамічним діаметром (АМАД) 0,6 – 6 мкм. Середнє співвідношення концентрацій 137Cs/241Am було 97, а 241Am/154Eu – 6,2. Концентрації 212Pb – дочірнього продукту торону – становили, як правило, 0,8 – 4 Бк/м3. Носіями дочірніх продуктів радону і торону (ДПР) були переважно частинки з АМАД 0,06 – 0,3 мкм. Об’ємні активності та дисперсність аерозолів у викидах з об’єкта «Укриття» залишаються практично стабільними впродовж останніх 10 років. Показано, що співвідношення концентрацій ДПР і 212Pb у повітряному потоці, що викидаються в атмосферу через систему «Байпас», залишається постійним і близьке до 4.
   Ключові слова: об’єкт «Укриття», аерозолі, об’ємна активність, АМАД.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ “ДОЗ – ВИТРАТ – ВИГОД” ДЛЯ ДВОХ ВАРІАНТІВ “РАННЬОГО” ДЕМОНТАЖУ НЕСТАБІЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ОБ’ЄКТА “УКРИТТЯ”
В. В. Деренговський, В. М. Рудько, В. О. Говоров c.110-117

   Анотація: Розглянуто побудову методики проведення порівняльного аналізу “доз – витрат – вигод” для двох варіа-нтів “раннього” демонтажу нестабільних конструкцій об’єкта “Укриття” на основі багатокритеріального аналізу та системи експертних оцінок.
   Ключові слова: методика, аналіз “доз – витрат – вигод”, нестабільні конструкції, багатокритеріальний аналіз, експертні оцінки, новий безпечний конфайнмент, об’єкт “Укриття”.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

РАДІАЦІЙНА ОБСТАНОВКА В ЗОНАХ ВИКОНАННЯ РОБІТ ІЗ БУДІВНИЦТВА СХІДНОЇ ТА ЗАХІДНОЇ СТІН ОГОРОДЖУЮЧОГО КОНТУРА НОВОГО БЕЗПЕЧНОГО КОНФАЙНМЕНТА І ПРОГНОЗ ЇЇ ЗМІНИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ
Д. В. Городецький, В. В. Деренговський, В. В. Єгоров, Л. І. Павловський, А. О. Холодюк c.118-126

   Анотація: Представлено основні результати передпроектних досліджень радіаційної обстановки в зонах виконання робіт із будівництва східної і західної стін огороджуючого контура нового безпечного конфайнмента. Розраховано прогнозні значення можливої зміни показників радіаційної обстановки в ході виконання запроектованих будівельно-монтажних робіт. Прогнозні значення розраховано з урахуванням динаміки різних факторів, що їх визначають, за допомогою математичного моделювання та методу експертного аналізу. Отримана інформація використана під час проектування відповідних заходів щодо протирадіаційного захисту персоналу будівельників та оптимізації їхніх потенційних дозових навантажень.
   Ключові слова: новий безпечний конфайнмент, огороджуючий контур, радіаційна обстановка, прогноз.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

Схожі повідомлення

Залиште коментар

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert