Теоретичні основи захисту інформації

У підручнику викладено основні поняття і методи захисту інформації, що базуються на математичному апараті перетворення й дослідження інформаційних сигналів, технологіях вимірювання, передачі та обробки інформації, сигналів і даних, на завадостійкому кодуванні, використанні сучасних інформаційно-комунікаційних каналів передачі інформації, на алгоритмах шифрування й дешифрування, стегано- і криптографії, цифрового підпису тощо. Поряд з алгоритмічними і технічними методами розглянуто захист конфіденційної та комерційної інформації, захист від несанкціонованого доступу, захист інтелектуальної власності, законодавче забезпечення захисту інформації, а також міжнародні стандарти в сфері захисту інформації. Для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, наукових і інженерно-технічних…

Читати далі

Нейтронографія магнітних рідинних систем

Розглянуто типи магнітних рідинних систем, технології їхнього синтезу та перспективи застосування в медицині. Особлива увага приділена стабілізації ферофлюїдів, а саме зарядовій та сурфактантній. Проведено детальний опис методу малокутового розсіяння нейтронів у структурній діагностиці магнітних рідинних систем, зазначено особливості нейтронографії при дослідженні багатокомпонентних та полідисперсних ферофлюїдів. Описано структурні параметри магнітних рідинних систем залежно від умов їхнього синтезу та методів стабілізації. Проаналізовано зв’язок стабільності ферофлюїдів з їхньою структурою на нанорівні. Наведено можливості новітнього методу нейтронної рефлектометрії при дослідженні рідинних наносистем. Для науковців та інженерно-технічних працівників, які працюють у галузі фізики рідин, ядерної…

Читати далі

Безпілотні літальні апарати радіаційної розвідки і сільськогосподарського призначення

Монографія присвячена новим напрямкам використання безпілотних літальних апаратів літакового типу. Особливу увагу приділено авторським розробкам у галузі дистанційного моніторингу навколишнього середовища при радіаційних аваріях на підприємствах атомної енергетики. Наведено створені та вдосконалені технічні засоби для проведення дистанційного моніторингу, а також результати натурних випробувань. У другій частині розглянуто методи визначення стану полів та внесення ентомологічного препарату на сільськогосподарські культури. Призначена для фахівців у галузі охорони навколишнього середовища, органів радіаційної та екологічної безпеки.

Читати далі

Нейтронна діагностика рідкого стану речовини

Представлено класифікацію рідкого стану речовини. Розглянуто методи нейтронної діагностики рідкого стану речовини. Методи нейтронної діагностики базуються як на дослідженні повного перерізу розсіяння або повного перерізу поглинання нейтронів, так і на дослідженні диференціального та двічі диференціального перерізів розсіяння нейтронів. Показано, що нейтронна діагностика дає змогу визначати структуру, рівноважні та кінетичні властивості рідин і рідинних систем. Причому на відміну від оптичної чи рентгенівської діагностики, яким недоступні такі класи рідин, як іонні (розплави солей), іонно-електронні (рідкі метали та їхні сплави), нейтронна діагностика спроможна описати фізичну картину будь-якої рідини чи рідинної системи. Для наукових…

Читати далі

Термодинаміка розплавів

Розглянуто термодинамічні властивості однокомпонентних та багатокомпонентних систем, рівновагу в гомогенній багатокомпонентній системі та умови рівноваги в гетерогенній системі, правило фаз Гіббса та його застосування до діаграм стану. Проаналізовано неідеальні розбавлені розчини, регулярні розчини, отримано основні термодинамічні функції для бінарних регулярних розчинів. Наведено основні положення квазіхімічної теорії розчинів та її застосування для регулярних розчинів. Дано квазіхімічне трактування ближнього порядку. Розглянуто розчинність компонентів у різних фазах. Виходячи з діаграм стану, зроблено оцінку коливальної ентропії розчиненої домішки. Отримано залежність вільної енергії змішування від складу бінарної системи. Виведено рівняння ліній солідусу і ліквідусу для…

Читати далі

Проблеми безпеки атомної енергетики. Уроки Чорнобиля

Розглянуто проблеми безпеки атомної енергетики як складної системи, надійність якої визначається не тільки конструкцією та якістю основних систем і кваліфікацією персоналу, а насамперед дотриманням принципу пріоритету безпеки над економічними, політичними та іншими факторами. Недотримання цього принципу стало реальною причиною низки аварій у світовій атомній енергетиці, що супроводжувалися викидом радіонуклідів у навколишнє середовище. Уроки Чорнобиля залишаються незасвоєні, що підтвердила аварія на АЕС «Фукусіма-1» в Японії. Друге видання доповнено аналізом радіоекологічних аспектів чотирьох важких аварій. Найбільш важливий урок – постійна готовність реагувати на аварію, щоб захистити населення не тільки від радіації, але…

Читати далі

Радіаційні перетворення наноматеріалів

Розглянуто механізми радіаційно стимульованого впливу на полімеризацію і амортизацію у плівках фулеритів С60 і С70, у тому числі легованих нелужними металами, структурну сенсибілізацію карбазолвмісних полімерів, допованих молекулами С60, дефектні стани в нанотрубках і лінійних поліспряжених системах нанокомпозитів ізотактичного поліпропілену, полі(вініл)хлориду з багатостінними вуглецевими нанотрубками. Наведені квантово-хімічні розрахунки для систем молекул С60 з нелужними металами Sn, Ti, Fe, Cu, In, Bi свідчать про можливість утворення звичайних та димерних комплексів. Найбільш стабільними серед них виявилися полімерні комплекси С60-Sn-С60 і С60-Ti-C60. У плівках фулеритів С60 з нелужними металами формуються полімеризовані структури, тип і…

Читати далі
Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert