Випуск 10, 2008 року, Проблеми безпеки атомних електростанцій та Чорнобиля

ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

КОМПЛЕКС НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ ТА ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ РОБІТ З ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА АЕС УКРАЇНИ
Д. В. Білей, Т. В. Габлая, Ю. Л. Коврижкін, В. М. Колиханов, Ю. О. Комаров, В. Ю. Кочнєва, В. І. Скалозубов, В. В. Урбанський, І. М. Фольтов c.8-11

   Анотація: Наведено огляд основних результатів діяльності авторів у напрямках підвищення безпеки та ефективності виробництва діючих енергоблоків АЕС України.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

АНАЛІЗ АВАРІЇ З ТЕЧЕЮ З ПЕРШОГО КОНТУРУ В ДРУГИЙ ДЛЯ РЕАКТОРНОЇ УСТАНОВКИ З РЕАКТОРОМ ВВЕР-440 ПРИ ВАЛІДАЦІЇ РОЗРАХУНКОВОГО КОДУ RELAP5 ЗА УЧАСТЮ СПЕЦІАЛІСТІВ УКРАЇНИ ТА БОЛГАРІЇ
В. І. Борисенко, А. Г. Крушинський, В. П. Мукоїд, Pavlin Groudev, Malinka Pavlova c.12-19

   Анотація: Викладено основні результати валідації розрахункового коду RELAP5 у рамках міжнародного співробітництва спеціалістів України та Болгарії при реалізації стандартної проблеми для енерго­блока з реактором типу ВВЕР-440. Наведено порівняльний аналіз розрахункових результатів. Надано загальний висновок про можливість застосування розрахункового коду RELAP5 для моделювання перехідних процесів у реакторних установках з реакторами ВВЕР-440.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

УРАХУВАННЯ ГЛИБИНИ ВИГОРЯННЯ ВІДПРАЦЬОВАНОГО ЯДЕРНОГО ПАЛИВА ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СУХОГО СХОВИЩА НА ЗАПОРІЗЬКІЙ АЕС
А. А. Кучмагра, О. С. Молчанов, Г. І. Одінокин, В. Н. Павлович, А. В. Поднебесний, С. В. Борсук, О. В. Горбаченко, А. І. Ігнатченко c.20-31

   Анотація: Розглянуто основні аспекти, пов’язані з визначенням глибини вигоряння відпрацьованого ядерного палива, проведено порівняльний аналіз неруйнівних методів контролю глибини вигоряння та обгрунтовано вибір методу обліку глибини вигоряння для забезпечення ядерної безпеки при зберіганні відпрацьованого ядерного палива. Представлено дані натурних випробувань, проведених на Запорізькій АЕС розробленим в ІПБ АЕС НАН України прототипом установки оперативного контролю глибини вигоряння палива, і проведено порівняльний аналіз результатів випробувань прототипу установки та експериментальних даних експлуатованої на Запорізькій АЕС вимірювальної системи, розробленої фахівцями МАГАТЕ.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ОПТИМІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ МЕТАЛУ В ПЕРІОД РЕМОНТНОЇ КАМПАНІЇ ЕНЕРГОБЛОКІВ АЕС ІЗ ВВЕР
Д. В. Білей, Ю. Л. Коврижкін, В. Ю. Кочнєва c.32-39

   Анотація: Наведено аналіз і результати оптимізації контролю металу в період ремонтної кампанії енергоблоків АЕС із ВВЕР.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ТА МОДЕЛЬ ТЕПЛОВОГО СТАНУ СТРИЖНЯ ОБМОТКИ СТАТОРА З БЕЗПОСЕРЕДНІМ ОХОЛОДЖЕНЯМ ПРОВІДНИКІВ ОБМОТКИ СТАТОРА
Г. М. Федоренко, О. В. Виговський, Д. І. Хвалін, І. В. Красуцький c.40-51

   Анотація: Розроблено методику розрахунку величин, що характеризують термомеханічний процес в обмотці статора турбогенератора. Розглянуто досвід використання спрощених схем розрахунку, а також проведено аналіз впливу на результати розрахунку прийнятих припущень. Наведено порів­няння впливу різних факторів-параметрів розрахункової схеми на величини, яка характеризує термомеханічні процеси в статорі. Складено математичну модель стержня обмотки статора. Зроблено апробацію та тестовий розрахунок турбогенератора. Проведено багато експериментів на виявлення дефектів у системах охолодження обмотки статора.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

НАГРІВ ЕЛЕМЕНТІВ СТАТОРА Й РОТОРА ПОТУЖНИХ ТУРБОГЕНЕРАТОРІВ ЕНЕРГОБЛОКІВ АЕС ПРИ ПРИПИНЕННІ ЦИРКУЛЯЦІЇ ДИСТИЛЯТУ ТА ЗНИЖЕННІ ТИСКУ ВОДНЮ В КОРПУСІ
Г. М. Федоренко, О. Г. Кенсицький, О. О. Ключников c.52-59

   Анотація: На математичній моделі проведено комплекс досліджень теплового стану елементів і вузлів статора й ротора потужного турбогенератора при зниженні й припиненні циркуляції дистиляту в стержнях обмотки статора, а також при зниженні тиску водню в його корпусі. Визначено максималь­ні температури та зони підвищених нагрівів, оцінено ступінь їхнього впливу на технічний стан машини в цілому.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

НОВИЙ МЕТОД РОЗПІЗНАВАННЯ ВИСОКОЧАСТОТНОЇ КОЛИВАЛЬНОЇ НЕСТІЙКОСТІ ТЕПЛОНОСІЯ В КАНАЛАХ ЯДЕРНИХ РЕАКТОРІВ
І. Г. Шараєвський c.60-69

   Анотація: Розглянуто проблеми та запропоновано метод розпізнавання високочастотної коливальної нестійкості теплоносія в каналах ядерних реакторів.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПЕКТРОМЕТРИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ З КОНТРОЛЮ АКТИВНОСТІ ТЕПЛОНОСІЯ ПЕРШОГО КОНТУРУ ТА КОНТРОЛЮ ПРОТІКАННЯ ПАРОГЕНЕРАТОРА
О. С. Казимиров, Л. Б. Мартинюк, А. Г. Ісаєв, С. М. Ієвлєв, О. Т. Рудик c.70-77

   Анотація: Представлено сучасний стан, перспективи розвитку та  впровадження програмно-технічних комплексів СТПК-01 та ПТК «АЗОТ-16-ПГ» на АЕС України та результати їх експлуатації. Обговорюються особливості експлуатації комплексів, пропонуються шляхи розв’язання проблем, що виникають, а також шляхи подальшого розвитку  комплексів, у тому числі їх  спільне  використання.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ДОСЯГНЕННЯ У СТВОРЕННІ ВІТЧИЗНЯНОГО ЯДЕРНО-ФІЗИЧНОГО ПРИЛАДОБУДУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ
О. С. Казимиров, Л. Б. Мартинюк, Г. П. Казимирова, С. М. Ієвлєв, Є. В. Чорний c.78-84

   Анотація: Представлено результати серії науково-методичних досліджень та науково-технічних розробок, виконаних НВП “АтомКомплексПрилад” спільно з провідними інститутами НАН України за останні 10 років. Ці роботи створили підґрунтя для створення науково-виробничої бази щодо впровадження в Україні та експорту в інші країни сучасних інтелектуальних та високонадійних програмно-апара­турних комплексів та систем, які забезпечують контроль радіоактивності в оточуючому середовищі та технологічний радіаційний контроль на АЕС. Розглянуті перспективи розвитку вітчизняного ядерно-фізичного приладобудування на базі створеного рівня.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

СПІКАННЯ МАГНІЙ-АЛЮМІНІЄВОЇ ШПІНЕЛІ – ІНЕРТНОЇ МАТРИЦІ ДЛЯ ІЗОЛЯЦІЇ ВИСОКОАКТИ-ВНИХ ВІДХОДІВ
С. В. Габєлков, Р. В. Тарасов, М. С. Полтавцев, М. П. Старолат, О. П. Березняк, О. В. Пилипенко, А. Г. Миронова, В. В. Макаренко c.85-89

   Анотація: Досліджено спікання на повітрі й у вакуумі зразків магній-алюмінієвої шпінелі в інтервалі температур  700 – 1700 °С. Матеріал пропонується використовувати як інертну матрицю для ізоляції радіоактивних відходів. Було використано нанорозмірні порошки, отримані методом спільного зворотного осадження із суміші розчинів азотнокислих солей магнію й алюмінію. Спікання проходить інтенсивно в інтервалі температур 1100 – 1500 ºС, менш активно – при 1500 – 1700 ºС. Енергія активації спікання становить 37,9 ± 0,6 і 9,4 ± 0,6 кДж/моль відповідно. Термообробкою при температурі 1700 °С впродовж 1 год отримано магній-алюмінієву шпінель з відносною густиною 94,7 %. Методами рентгенівського фазового аналізу й інфрачервоної спектроскопії встановлено, що отриманий матеріал не має інших фаз, крім магній-алюмінієвої шпінелі. Структура представлена зернами 4 – 8 мкм і малими округлими 0,8 – 1,2 мкм і великими неправильної форми 2,0 – 3,5 мкм порами. Енергія активації росту зерен дорівнює 83,1 ± 1,5 кДж/моль.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ПРОБЛЕМИ ЧОРНОБИЛЯ

РАДІОЕКОЛОГІЯ ТА ЇЇ РОЛЬ У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМ РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
Б. С. Прістер, Є. К. Гаргер, В. Д. Виноградська c.90-98

   Анотація: Проаналізовано основні фактори радіаційної небезпеки. Показано, що включення радіонуклідів у харчові ланцюги населення некореневим та кореневим шляхами є основним джерелом опромінення людини, яке у випадку крупних радіаційних аварій може бути причиною важких променевих уражень. Розроблено моделі для прогнозування забруднення урожаю аеральним та грунтовим шляхами надходження в організм людини. Розглянуто ефективність контрзаходів, що проводяться в першому та віддаленому періодах аварії, у реабілітації забруднених територій.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

МОНІТОРИНГ АЕРОЗОЛЬНОЇ ОБСТАНОВКИ В ДЕЯКИХ ПІДРЕАКТОРНИХ ПРИМІЩЕННЯХ ОБ’ЄКТА «УКРИТТЯ»
В. П. Бадовський, О. О. Ключников, Т. А. Кравчук, О. Е. Меленевський, В. М. Щербін c.99-110

   Анотація: У 2006 – 2008 рр. проведено моніторинг характеристик радіоактивних аэрозолів у підреактор­них приміщеннях 207/4, 318/2 об’єкта «Укриття». Досліджувався розподіл по трьох групах аэрозолів з аеродинамічними діаметрами ≥ 2,0 мкм;  ≥ 0,6, але ≤ 2,0 мкм і ≤ 0,6 мкм та сумарні об’ємні концент­рації радіоактивних аэрозолів, що вміщують довгоживучі альфа-, бета-випромінювачі, окремо 137Cs та 212Pb. Середнє значення відношення об’ємних концентрацій аерозолів, що вміщують 137Cs, до концен­трації аерозолів з усіма довгоживучими бета-вмпромінювачами, що вимірювалися, становило 0,67, а середнє значення відношення об’ємних концентрацій аерозолів з усіма довгоживучими бета-вмпро­мінювачами, що вимірювалися, до об’ємних концентрацій аерозолів з довгоживучими альфа-випро­мінювачами – 380. Виявлено тенденцію росту концентрації дрібнодисперсної фракції аэрозолів, що вміщують довгоживучі альфа-випромінювачі. Її величина становить близько 103 паливних частинок об’ємом 10-3 мкм3 за місяць на 1 м3 об’єму повітря, що аналізувалось.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ВІТРОВИЙ ПІДЙОМ РАДІОАКТИВНОГО АЕРОЗОЛЮ
Є. К. Гаргер c.111-120

   Анотація: Представлено результати вимірювань інтегральних характеристик процесу вторинного підйому радіоактивних частинок, функцій розподілу об’ємної активності по розмірам частинок при різноманітних метеорологічних умовах у приземному шарі атмосфери. Узагальнено дані про коефіцієнт ресуспензії та інтенсивність ресуспензії, верифіковано розрахункові методи інтегральних параметрів ресуспензії, найбільш часто використовувані на практиці.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

РАДІОНУКЛІДНИЙ МОНІТОРИНГ АЕРОЗОЛІВ У ЛОКАЛЬНІЙ ЗОНІ ОБ’ЄКТА «УКРИТТЯ» ЧАЕС (ОГЛЯД)
Б. І. Огородников, В. Є. Хан, В. О. Краснов, М. І. Звеницький c.121-132

   Анотація: Представлено концентрації радіоактивних аерозолів-продуктів аварії 4-го енергоблока ЧАЕС поблизу об’єкта «Укриття». У 1986 – 2008 рр. забрудненість повітря систематично знижувалася. За допомогою проб, що відбираються цілодобово трьома установками, розміщеними на відстанях 300 – 400 м від центру об’єкта «Укриття», показано, що вміст аерозолів істотно залежить від виду робіт і пилопідйому поблизу установок. У 2000 – 2008 рр. концентрація аерозолів-носіїв 137cs стабілізувалася в локальній зоні на рівні 3 мбк/м3. Відношення концентрацій 137cs/241am за період 1993 – 2007 рр. знаходилося в діапазоні 50 – 70 і близько до розрахункової величини вигоряння ядерного палива 11 Мвт·доба/кг урану.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА АЕРОЗОЛЬНИМ СТАНОМ В ОБ`ЄКТІ „УКРИТТЯ” ПРИ СЕАНСАХ РОБОТИ МСПП У КВІТНІ 2008 р.
Б. І. Огородников, В. Є. Хан, В. О. Краснов, В. П. Ковальчук c.133-135

   Анотація: Шляхом відбору проб радіоактивних аерозолів у системі “Байпас” показано, що у квітні 2008 р. при роботі модернізованої системи пилопридушення (МСПП) не спостерігалося значних змін концентрацій. Це, напевно, обумовлено наявністю полімерної плівки на поверхні розвалу централь­ного залу та в контрфорсному просторі. Проте сильні вітри в зовнішньому середовищі призводять до підвищення концентрацій аерозолів у системі “Байпас” унаслідок підйому пилу в приміщеннях поза зоною дії МСПП.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ПРО ПІДВИЩЕННЯ ОБ’ЄМНОЇ АКТИВНОСТІ 90Sr В ПРОБАХ ГРУНТОВИХ ВОД ІЗ СВЕРДЛОВИН ПРОММАЙДАНЧИКА ЧАЕС
М. І. Панасюк, А. М. Алфьоров, С. С. Підберезний, Г. В. Левін, І. А. Литвин, В. М. Шестопалов, Д. Є. Кухаренко, І. П. Онищенко c.136-139

   Анотація: Останнім часом спостерігається підвищення об’ємних активностей 90Sr у пробах грунтових вод із свердловини С-23А. Комплексний аналіз даних багаторічних (довгих) рядів спостережень, отриманих у рамках НДР «Радіогідроекологічний моніторинг в районі об’єкта “Укриття» дав змогу зробити висновок: причиною підвищення концентрацій 90Sr у пробах із свердловини С-23А є процеси десорбції, обумовлені підвищенням концентрацій кальцію в ґрунтових водах.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ПРОБЛЕМИ ЗАХОРОНЕННЯ РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ҐРУНТІВ ТА ІНШИХ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
В. Г. Батій, О. А. Кафтанатіна, О. А. Правдивий, В. М. Рудько, О. І. Стоянов c.140-146

   Анотація: Визначено проблеми захоронення радіоактивних відходів (РАВ), які пов’язані зі зростанням об’ємів утворення цих РАВ при реалізації в найближчий час планів по перетворенню чорнобильської зони відчуження на екологічно безпечну систему. Запропоновано внести зміни до нормативних документів, що будуть ураховувати специфічні умови в зоні відчуження.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

АЛЬФА-СПЕКТРОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ІЗОТОПНОГО СКЛАДУ УРАНУ В РІДКИХ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДАХ ОБЪЄКТА “УКРИТТЯ”
О. О. Одінцов c.147-154

   Анотація: Альфа-спектрометричними вимірюваннями визначено ізотопний склад урану у водних скупченнях  об’єкта  «Укриття». Об’ємна активність урану змінюєтся в широкому діапазоні від 40 до 2 · 103 кБк/м3. Наведено, що вміст ізотопів урану в рідких радіоактивних відходах відповідає опромі­нюваному ядерному паливі 4-го блока ЧАЕС з вигорянням 11 – 13,5 МВт · доба/кг урану.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

РОЗРОБКА МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ РАДІАЦІЙНОЇ ОБСТАНОВКИ В ЗОНАХ ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ НА ОБ’ЄКТІ “УКРИТТЯ”
В. Г. Батій, В. В. Єгоров, О. А. Правдивий, М. О. Кочнєв, В. В. Селюкова, М. А. Хажмурадов c.155-164

   Анотація: Зроблено короткий огляд розроблених вимірювальних методик дослідження радіаційної обстановки в радіаційно-небезпечних умовах, зокрема в зонах проведення робіт на об’єкті “Укриття”. Проведено аналіз існуючих проблем.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

Вплив фітодемутації на перерозподіл 137Cs в урболандшафтах Чорнобиля
Д. Д. Ганжа c.165-174

   Анотація: Запропоновано метод радіометричного очікування для оцінки міграції 137Cs. Оцінку рівня фітодемутації урболандшафтів Чорнобиля проведено методом аналізу просторового розподілу коефіцієнта зімкнутості крон дерев. Виконано порівняння забруднення верхнього шару ґрунту 137Cs та рівня фітодемутації урболандшафтів Чорнобиля за період 1990 – 2006 рр.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

Схожі повідомлення

Залиште коментар

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert