Випуск 9, 2008 року, Проблеми безпеки атомних електростанцій та Чорнобиля

ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

ОСНОВИ КЕРУВАННЯ ЗАПРОЕКТНИМИ АВАРІЯМИ НА АЕС ІЗ ВВЕР
Ю. Л. Коврижкін, М. І. Власенко, С. Л. Волошина, О. О. Ключников, В. І. Скалозубов c.8-14

   Анотація: Проведено аналіз відомих підходів і запропоновано методичні основи по розробці та застосуванню настанов щодо керування запроектними аваріями на АЕС із ВВЕР.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИПРОБУВАНЬ НА ГЕРМЕТИЧНІСТЬ СИСТЕМИ ГЕРМООБОЛОНКИ РЕАКТОРНОЇ УСТАНОВКИ В ПЕРІОД РЕМОНТНИХ КАМПАНІЙ  АЕС З ВВЕР-1000
Ю. О. Комаров, С. І. Косенко, В. І. Скалозубов, І. М. Фольтов c.15-22

   Анотація: Наведено теоретичні основи методів оптимізації періодичності випробувань систем гермо­оболонки надлишковим тиском у період ремонтних кампаній АЕС із ВВЕР-1000 на основі поточних і довгострокових імовірнісних прогнозних оцінок.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ОПТИМІЗАЦІЯ ТРИВАЛОСТІ КРИТИЧНИХ ШЛЯХІВ ПЛАНОВИХ РЕМОНТІВ ЕНЕРГОБЛОКІВ АЕС ІЗ ВВЕР
Ю. Л. Коврижкін c.23-27

   Анотація: Наведено аналіз та основні результати оптимізації тривалості критичних шляхів планових ремонтів енергоблоків АЕС України з ВВЕР.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

НЕЙРОННО-МЕРЕЖОВА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ВИМІРЮВАННЯ КУТОВИХ РОЗПОДІЛІВ ІНТЕНСИВНОСТІ ГАММА-ВИПРОМІНЮВАННЯ
В. Г. Батій, Є. В. Батій c.28-30

   Анотація: Описано систему отримання найбільш достовірного образу кутового розподілу інтенсив­ності гамма-випромінювання, яка розроблена з використанням нейронно-мережової технології. Початковими даними для роботи системи є результати вимірювання за допомогою багато­детекторної установки типу ШД.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ОЦІНКА МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЇ АКТИВНОСТІ УПАКОВОК С ВИСОКОАКТИВНИМИ ВІДХОДАМИ
В. Г. Батій, В. В. Єгоров, О. А. Кафтанатіна, А. І. Стоянов, Є. В. Рудичев, В. В. Селюкова, М. А. Хажмурадов c.31-35

   Анотація: Проведено розрахунки радіаційних характеристик різних упаковок з високоактивними відхо­дами (ВАВ) об’єкта “Укриття”. На підставі проведених розрахунків визначено граничні умови вико­ристання упаковок для безпечного транспортування та зберігання ВАВ на ЧАЕС.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ПРОБЛЕМИ ЧОРНОБИЛЯ

МОДЕЛЮВАННЯ МАСОВИХ І ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ СКУПЧЕННЯ ПАЛИВОВМІСНИХ МАТЕРІАЛІВ У ПІВДЕННО-СХІДНІЙ ЧАСТИНІ ПРИМІЩЕННЯ 305/2 ЗРУЙНОВАНОГО 4-ГО БЛОКА ЧАЕС
В. О. Бабенко, Є. Д. Висотській, О. О. Ключников, О. С. Лагуненко, В. М. Павлович, Е. М. Пазухін c.36-42

   Анотація: Представлено версію матеріальної моделі та результати розрахунків щільності потоків нейт­ронів для «сухого» скупчення паливовмісних матеріалів у підреакторній плиті в південно-східній частині приміщення 305/2. Розрахунки зіставлені з виміряними значеннями щільності потоків нейтронів. Визначено напрями коректування масових і геометричних параметрів моделі.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ЩОДО ПИТАННЯ ГАЗОФТОРИДНОЇ ПЕРЕРОБКИ ЛАВОПОДІБНИХ ПАЛИВОВМІСНИХ МАТЕРІАЛІВ ОБ’ЄКТА «УКРИТТЯ»
О. О. Одінцов, О. Є. Новіков c.43-47

   Анотація: Розглянуто питання доцільності газофторидної переробки паливовмісних матеріалів об’єкта «Укриття». Показано, що переробка лавоподібних паливовмісних матеріалів методом газофторидної відгонки кремнію та кисню не вирішує проблем, пов’язаних із зменшенням кількості та об’ємів високоактивних відходів об’єкта «Укриття».
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

КОНТРОЛЬ ВИКИДІВ РАДІОАКТИВНИХ АЕРОЗОЛІВ З ОБ’ЄКТА “УКРИТТЯ” В 2007 р.
В. Є. Хан, Б. І. Огородников, О. К. Калиновський, П. М. Дубенко, В. Б. Рибалка, В. О. Краснов, П. И. Булан c.48-53

   Анотація: Наведено результати контролю викиду радіоактивних аерозолів з об’єкта “Укриття” в 2007 р. Максимальна швидкість неорганізованого викиду радіоактивних аерозолів з об’єкта «Укриття» спостерігалася в зимовий період і досягала 6,5 МБк/доб. У систему «Байпас» у 2007  р. поступали, як правило, аерозолі з АМАД більше 1 мкм. Концентрації аерозолів-носіїв бета-випромінюючих нуклі­дів знаходилися в діапазоні 1 – 10 Бк/м3. Концентрації понад 10 Бк/м3 припадали на періоди сильних вітрів та інтенсивних будівельних робіт.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

АЕРОЗОЛІ-НОСІЇ 212Pb  В ОБ’ЄКТІ «УКРИТТЯ»
Б. І. Огородніков, О. К. Будика, В. Є. Хан, Е. М. Пазухін, В. П. Ковальчук c.54-65

   Анотація: За спостереженнями в 2003 – 2007 рр. встановлено, що вміст 212Pb усередині об’єкта «Укриття», як правило, знаходиться в діапазоні 0,5 – 5 Бк/м3. Не виявлено сезонної і тимчасової динаміки концентрації 212Pb, а також зв’язку з роботами, що проводяться в об’єкті «Укриття». При одночасному пробовідборі аерозолів у системі «Байпас» і в зовнішньому середовищі (у локальній зоні) об’ємні активності 212Pb на один-два порядки величини вище, ніж у системі «Байпас». Отже, джерела еманації торону, зокрема 232U, знаходяться всередині об’єкта «Укриття». Серед 220 проб, відібраних у системі «Байпас», 94 % мали АМАД аерозолів-носіїв дочірніх продуктів (ДП) радону та торону в діапазоні від 0,05 до 0,4 мкм при середній величині 0,15 мкм. Для персоналу об’єкта «Укриття» високі концентрації ДП радону та торону є негативним чинником, який до цих пір не враховувався при визначенні доз іонізуючого опромінювання. Додаткові інгаляційні дози можуть досягати десятків відсотків від допустимої річної.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ЗВ’ЯЗОК МІЖ ДОВГОТЕРМІНОВИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ШВИДКОСТІ ВІТРУ В НАВКОЛИШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ТА КОНЦЕНТРАЦІЄЮ РАДІОАКТИВНИХ АЕРОЗОЛІВ В ОБ’ЄКТІ “УКРИТТЯ”
А. Д. Скорбун, Б. І. Огородніков c.66-73

   Анотація: Виходячи з припущення про зв’язок між концентрацією радіоактивних аерозолів в об’єкті “Укриття” та швидкістю вітру, виконано спільний аналіз довготривалих рядів спостережень цих величин з метою прогнозу концентрації аерозолів. Виконано вейвлет-аналіз щоденних вимірювань середньої швидкості вітру за період 2001 – 2006 рр. з метою виявлення прихованих періодичностей, а також аналіз цих даних методом нормованого розмаху Херста. Отриманий високий коефіцієнт Херста (H ~ 0,8) свідчить про наявність хаотичної складової на фоні яскраво виражених сезонних та більш довготривалих коливань середньої швидкості вітру. Наявність кореляції між середньою швидкістю вітру та концентрацією радіо­активних аерозолів дає змогу зробити висновок про довготривалу поведінку концентрації аерозолів, не дивлячись на несистематичні вимірювання цієї величини.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

РОЗРАХУНОК КОНЦЕНТРАЦІЇ РАДІОАКТИВНИХ АЕРОЗОЛІВ ПРИ ВИКИДАХ З НОВОГО БЕЗПЕЧНОГО КОНФАЙНМЕНТА ЧАЕС
В. Г. Батій, В. В. Єгоров, Ю. І. Рубежанський c.74-79

   Анотація: Вирішена нестаціонарна задача розповсюдження радіоактивного викиду в атмосфері в безпо­середній близькості від будівлі нового конфайнмента, який буде споруджений над зруйнованим 4-м енергоблоком ЧАЕС. Обчислення проводилися на основі уточнених розрахункових методик, розроб­лених для підвищення радіаційної безпеки в процесі експлуатації нового безпечного конфайнмента. Методика розрахунку може знайти застосування на діючих об’єктах атомної енергетики.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ПИТОМА АКТИВНІСТЬ ТРАНСУРАНОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ У РІДКИХ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДАХ ОБЪЄКТА «УКРИТТЯ», ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЯДЕРНУ ТА РАДІАЦІЙНУ БЕЗПЕКУ
О. О. Одінцов, В. Є. Хан, В. О. Краснов, В. М. Щербін c.80-93

   Анотація: Наведено експериментальні дані визначення питомої активності 90Sr, 137Cs, 238Pu, 239+240Pu, 241Am, 244Cm та 242Cm у воді, відібраній із неорганізованих рідких скупчень на нижніх позначках об’єкта “Укриття”. Показано, що для окремих скупчень характерні свої специфічні значення спів­відношень активностей радіонуклідів 238Pu/239+240Pu, 241Am/239+240Pu, 244Cm/241Am. У водних скупченнях відношення активностей 241Am/239+240Pu та 244Cm/239+240Pu в 5 – 10 раз вище, ніж в опроміненому паливі 4-го блока ЧАЕС та лавоподібних паливовмісних матеріалах.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ВПЛИВ ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИХ ВЗАЄМОДІЙ НА АДСОРБЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ІОНІВ РАДІОНУКЛІДІВ ПОБЛИЗУ ПОРИСТИХ ПОВЕРХОНЬ ЛАВОПОДІБНИХ ПАЛИВОВМІСНИХ МАТЕРІАЛІВ
Є. М. Сов’як c.94-99

   Анотація: Розглянуто вплив електростатичних взаємодій на концентраційні та адсорбційні властивості розчинів іонів радіонуклідів поблизу пористих поверхонь лавоподібних паливовмісних матеріалів. Для опису поведінки розчину в такій системі запропоновано просторово неоднорідну двофазну модель точкових частинок іон-дипольної суміші в контакті з пористим середовищем. Розраховано внесок від електростатичних взаємодій у адсорбцію іонів та їх осмотичні тиски.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ТЕОРЕТИЧНИЙ ОПИС РЕАКЦІЙНО-ЕЛЕКТРОДИФУЗІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕНОСУ ІОНІВ, ЕЛЕКТРОНІВ, МОЛЕКУЛ ВОДИ У СИСТЕМІ “ВОДНИЙ РОЗЧИН-ЛПВМ”
П. А. Глушак, О. С. Захар’яш, С. М. Мохняк, Є. М. Сов’як, М. В. Токарчук c.100-109

   Анотація: Отримано систему рівнянь переносу для іонів, електронів та молекул, що враховує електромагнітні, поляризаційні та механічні властивості системи “водний розчин – ЛПВМ”. Ця ситема рівнянь може бути основою прогнозної моделі для математичного моделювання комплексу фізико-хімічних процесів, у тому числі процесів вилуговування з урахуванням явищ радіаційного дефектоутворення та пороутворення в ЛПВМ.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

АГРЕГАТУВАННЯ РТУТЕПОДІБНИХ РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНИХ ІОНІВ В ЛУЖНО-ГАЛОЇДНИХ КРИСТАЛАХ ЯК МОДЕЛЬ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ В ЛАВОПОДІБНИХ ПАЛИВОВМІСНИХ МАТЕРІАЛАХ
Р. Р. Левицький, А. С. Волошиновський, С. В. Мягкота, А. С. Вдович c.110-119

   Анотація: На основі результатів дослідження спектрально-люмінесцентних характеристик діелектри­чних кристалів різної структури, активованих іонами свинцю, показано можливість утворення свинцевовмісних нанокристалів, що може моделювати механізм, та причини утворення різних кристалічних включень у лавоподібних паливовмісних матеріалах. Спектрально-люмінесцентні пара­метри моно- та нанокристалів типу K2LaCl5, активованих іонами Ce3+ дозволяють висунути гіпотезу, що кристалічні включення типу UzZryOx, ZrSiO4, FeSiO4, U1-xZrxSiO4 можуть бути концентраторами джерел високоенергетичного a-, b-, g-опромінення (239Pu, 241Am, 244Cm, 137Cs). Механічне руйнування лави під впливом високоенергетичного a-, b-, g-опромінення може сприяти виходу з лави кристаліч­них включень вищеназваного формульного складу.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ФЕРОЦІАНІДНІ СОРБЕНТИ НА ГЛИНИСТІЙ МАТРИЦІ У ПРОЦЕСАХ СОРБЦІЇ РАДІОНУКЛІДІВ
В. В. Токаревський, Г. О. Лобач, І. М. Кріп, Т. В. Шимчук, М. В. Токарчук c.120-124

   Анотація: Синтезовано експериментальні партії залізовмісних фероціанідних сорбційних матеріалів, нанесених на глинисту матрицю. Проведено серію експериментів на дезактиваційних установках зони відчуження. Запропоновано залізовмісний фероціанідний глинистий сорбент для дезактивації відпрацьованого технологічного розчину з метою його багатократного використання, що дає змогу створити установку для дезактивації піщаних грунтів із замкнутим циклом. Досліджено процес вимивання сорбованих радіонуклідів із відпрацьованого сорбційного матеріалу, одержаного при дезактивації технологічного розчину, та вивчено динаміку процесу. Одержані дані інтерпретовано як фізичну модель захисного інженерного бар’єра.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ВИДІЛЕННЯ СЛАБКИХ ЛІНІЙ У ГАММА-СПЕКТРАХ
А. Д. Скорбун, М. І. Панасюк c.125-129

   Анотація: Запрoпоновано метод виділення слабких ліній на фоні шумів у гамма-спектрах шляхом вико­ристання статистичної обробки. Метод основано на розрахунку кореляції між контрольним сигналом з відомими параметрами та сигналом, який спостерігається. Показано, що запропонований метод дає змогу впевнено виділяти лінії в ситуації, коли стандартні методи ще не дають надійних результатів.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ДО ВИЗНАЧЕННЯ АКТИВНОСТІ “ГАРЯЧИХ” ЧАСТИНОК РАДІОГРАФІЧНИМ МЕТОДОМ
В. К. Шинкаренко c.130-139

   Анотація: Розглянуто процедуру радіографічного визначення малоактивних «гарячих» частинок, вклю­чаючи визначення параметрів радіографічних плям, побудову калібрувальних залежностей та фільтрацію хибних плям. Установлено, що відхилення залежності “активність «гарячої» частинки – діаметр плями” від степеневої функції, яке спостерігається в області малих активностей, пов’язане з особливостями формування радіографічної плями малих розмірів і не є достатньою підставою для припущень про диференціацію складу речовини «гарячих» частинок залежно від їхньої активності. При радіографічному визначенні активності «гарячих» частинок рекомендовано використовувати в якості апроксимуючих функцій поліном другого, або третього степеня від логарифма інтегральної оптичної щільності плями.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ ОБ’ЄКТА «УКРИТТЯ»
Є. В. Батій, О. О. Єрмоленко, В. Т. Котляров c.140-143

   Анотація: Описано принципи побудови та зміст інформаційної моделі об’єкта «Укриття», розробленої в ІПБ АЕС. Використання в даній системі клієнт-серверної архітектури (одночасний доступ багатьох користувачів), Autodesk Map Guide і ASP.NET технологій дали змогу усунути недоліки, що властиві «настільним» (призначені для одного користувача) інформаційним системам. Система може стано­вити інтерес не тільки при проведенні робіт з перетворення об’єкта «Укриття», але й в якості інформаційної моделі радіаційної обстановки по всій території України.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

РАДІОЛОГІЧНА ЗЙОМКА ТЕРИТОРІЙ У МІРИЛІ ВІД 1 : 500 ДО 1 : 5000
Д. Д. Ганжа, О. Б. Назаров, Б. М. Сплошной c.144-151

   Анотація: Запропоновано методику виконання радіологічної зйомки, що включає створення просторової основи, формування мережі зйомки, виконання вимірювань радіаційних та нерадіаційних параметрів. Наведено приклади її застосування в умовах Чорнобильської зони відчуження на техногенних, урба­нізованих та інших функціональних ландшафтах.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

Схожі повідомлення

Залиште коментар

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert