Випуск 12, 2009 року, Проблеми безпеки атомних електростанцій та Чорнобиля

ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

ОГЛЯД ВІТЧИЗНЯНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ ОПТИМІЗАЦІЇ ПЛАНУВАННЯ ВИПРОБУВАНЬ СИСТЕМ, ВАЖЛИВИХ ДЛЯ БЕЗПЕКИ АЕС
В. І. Скалозубов, Ю. О. Комаров, В. М. Колиханов, В. Ю. Кочнева, Т. В. Габлая c.8-14

   Анотація: Наведено основні вимоги нормативних та експлуатаційних документів із установлення періо­дичності випробувань систем, важливих для безпеки АЕС, стисло викладено теоретичні методи оптимізації випробувань технічних систем, проаналізовано інженерні зарубіжні методики із зміни періодичності випробувань систем АЕС. На підставі даного оглядового аналізу сформульовано задачі для подальших робіт з удосконалення методичної бази оптимізації періодичності випробувань систем, важливих для безпеки.
   Ключові слова: безпека, надійність, випробування, відмова, імовірність, відновлення, ремонт, система, АЕС.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ВРАЗЛИВІСТЬ АЕС ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ПОВІТРЯНИХ ТЕРАКТІВ
С. І. Азаров, Г. А. Сорокін c.15-23

   Анотація: Аналізуються проблеми надійності захисних бар’єрів АЕС при направленому падінні літака на неї.
   Ключові слова: безпека, захисні бар‘єри, падіння літака, ядерний реактор.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

РОЗРОБКА ЙМОВІРНІСНИХ МЕТОДІВ ОЦІНКИ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТІВ СХОВИЩА РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ
Д. М. Бахчеван c.24-29

   Анотація: На підставі аналізу відомих методів і підходів в області оцінок безпеки об’єктів по повод­женню з радіоактивними відходами (РАВ) та ядерних енергетичних установок у рамках ризик-оріентованого підходу вперше розроблено ймовірнісний метод аналізу безпеки сховищ РАВ, що враховує ймовірність вихідних аварійних подій та їхніх наслідків.
   Ключові слова: радіоактивні відходи, безпека, імовірнісні методи.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС АНАЛІЗУ ДОЗИМЕТРИЧНОГО СТАНУ ПРИ АВАРІЙНИХ ВИКИДАХ АЕС УКРАЇНИ
Ю. В. Бончук, М. М. Талерко, Г. Г. Кузьменко c.30-39

   Анотація: Наведено опис структури та можливостей програмного комплексу, що використовується для оцінки і прогнозування наслідків радіоактивних викидів Рівненської АЕС. Комплекс включає сучасні моделі розрахунку атмосферного розповсюдження радіоактивного викиду, розрахунку доз зовніш­нього та внутрішнього опромінення, а також модуль оцінки результатів введення термінових і невід­кладних контрзаходів (згідно з вимогами НРБУ-97). За допомогою програмного комплексу проведено розрахунки наслідків можливої запроектної аварії для населення в межах зони спостереження Рівненської АЕС. Показано, що підвищення оперативності застосування йодної профілактики за рахунок використання результатів прогнозування радіаційної обстановки може забезпечити істотне зниження доз, що відвертають опромінення щитовидної залози населення.
   Ключові слова: аварійний викид, прогнозовані дози, дози, що відвертаються, підтримка прийняття рішень, контрзаходи.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ПОРІВНЯЛЬНІ НЕЙТРОННО-ФІЗИЧНІ РОЗРАХУНКИ КОНСТРУКЦІЙ БЛОКА ДЕТЕКТУВАННЯ УСТАНОВКИ КОНТРОЛЮ ГЛИБИНИ ВИГОРЯННЯ ВІДПРАЦЬОВАНОГО ЯДЕРНОГО ПАЛИВА
О. О. Кучмагра, О. С. Молчанов, Г. І. Одинокін, В. М. Павлович, О. В. Піднебесний c.40-48

   Анотація: Наведено порівняльні характеристики модельних розрахунків та експериментальних даних, отриманих при випробуванні прототипу установки контролю глибини вигоряння відпрацьованих тепловиділяючих збірок (ВТВЗ) ВВЕР-1000 на Запорізькій АЕС. За допомогою математичного моделювання нейтронних потоків поблизу ВТВЗ ВВЕР-1000 в басейні витримки в програмному комплексі MCNP-4c отримано результати, використані для подальшого удосконалення установки.
   Ключові слова: відпрацьоване ядерне паливо, контроль глибини вигоряння, ядерна безпека, нейтронна радіометрія, ВВЕР-1000, MNCP.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ТЕРМОМЕХАНІЧНИЙ СТАН ЕЛЕМЕНТІВ СТЕРЖНЯ ОБМОТКИ СТАТОРА ТУРБОГЕНЕРАТОРА ТИПУ ТВВ-1000-2У3 ПРИ ЗНИЖЕННІ ВИТРАТИ ОХОЛОДЖУВАЧА
О. О. Ключников, К. А. Кучинський, Г. М. Федоренко c.49-59

   Анотація: Аналізуються види ушкоджень і причини виходу з ладу потужних турбогенераторів. Наве­дено результати чисельних розрахункових досліджень розподілу термомеханічних напруг в елемен­тах верхнього стержня обмотки статора турбогенератора ТВВ-1000-2В3 в номінальному режимі при нормальній і зниженій витраті дистиляту. Показано, при яких витратах води величини цих напруг досягають небезпечних значень.
   Ключові слова: турбогенератор, охолодження, термомеханічні напруги.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

МЕТОДОЛОГІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПУ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРИ ЗНЯТТІ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕНЕРГОБЛОКІВ АЕС
В. І. Богорад, Т. В. Литвинська, А. В. Носовський, О. Ю. Слєпченко c.60-68

   Анотація: Розглянуто загальні методичні рекомендації щодо впровадження оптимізаційних процедур у діяльність по зняттю з експлуатації енергоблоків атомних електростанцій. Показано роль і відповідальність керівництва, а також усіх осіб, які беруть участь у процесі оптимізації радіаційного захисту. Описано алгоритм прийняття рішень з оптимізації, а також вимоги щодо підготовки персоналу, задіяного в цьому процесі.
   Ключові слова: атомні електричні станції, зняття з експлуатації, радіаційний захист, принцип оптимізації.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

КОНСЕРВАТИВНИЙ МЕТОД ОБГРУНТУВАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ШРУ-А АЕС ІЗ ВВЕР-1000 ПРИ ДВОФАЗНИХ РЕЖИМАХ ВИТІКАННЯ
В.В. Богодист, В.І. Скалозубов, К.В. Скалозубов, О.В. Шавлаков, С.В. Шигін c.69-71

   Анотація: Наведено консервативний розрахунково-аналітичний метод оцінки кваліфікації ШРУ-А при двофазних режимах витікання з урахуванням результатів дослідної кваліфікації на однофазних режимах. Показано, що показники надійності та працездатність ШРУ-А на закриття будуть не гірші, ніж у кваліфікованих однофазних режимах.
   Ключові слова: кваліфікація, консервативний метод, двофазний режим.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКУ ТА КОНТРОЛЮ КРИЗИ ТЕПЛОВІДДАЧІ НА АЕС ІЗ РЕАКТОРАМИ ВВЕР
І. Г. Шараєвський c.72-79

   Анотація: Проведено аналіз відомих підходів і запропоновано методичні основи розробки та застосу­вання настанов щодо розрахунку та контролю кризи тепловіддачі на АЕС із ВВЕР.
   Ключові слова: механізм кризи тепловіддачі, критичний тепловий потік, гідродинамічна модель кризи кипіння, поверхні ТВЕЛ, методи шумової діагностики.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

КРИЗА ТЕПЛОВІДДАЧІ ПРИ КИПІННІ НЕДОГРІТОЇ ТА НАСИЧЕНОЇ РІДИНИ НА ПОВЕРХНІ ТВЕЛ ЯК ДІАГНОСТИЧНИЙ ОБ’ЄКТ
І. Г. Шараєвський, Н. М. Фіалко, Н. О. Меранова c.80-85

   Анотація: Проаналізовано підходи до виявлення кризи тепловіддачі 1-го роду на поверхні парогене­руючих каналів у реакторах ВВЕР.
   Ключові слова: криза тепловіддачі 1-го роду, плівкове кипіння, парогенеруючі канали, поверхні ТВЕЛ, автоматичне розпізнавання, реакторні шуми.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОШИРЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ БРУ-А В ПАРОВОДЯНИХ РЕЖИМАХ НА НАТУРНІ УМОВИ ВВЕР-1000/В-320
В. І. Скалозубов, А. В. Шавлаков, Ю. О. Комаров c.86-92

   Анотація: На основі загальних положень теорії подоби теплогідродинамічних процесів двофазних потоків визначено критерії поширення експериментальної кваліфікації БРУ-А в пароводяних режимах на натурні умови ВВЕР-1000/В-320.
   Ключові слова: БРУ-А (швидкодіюча редукційна установка), ВВЕР (водо-водяний енергетичний реактор), кваліфікація, критерії подоби, теплогідродинамічний аналіз.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ПРОБЛЕМИ ЧОРНОБИЛЯ

НЕЙТРОННО-ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯДЕРНО-НЕБЕЗПЕЧНИХ СКУПЧЕНЬ ПАЛИВОВМІСНИХ МАТЕРІАЛІВ
Є. Д. Висотський, О. О. Ключников, В. М. Щербин, В. Б. Шостак c.93-102

   Анотація: Наводяться результати розрахунку нейтронно-фізичних характеристик критичних збірок (паливо – сповільнювач – відбивач), геометрія яких вписується в реальні межі зони проплавлення фундаментної плити шахти реактора в південно-східній частині підреакторного приміщення 305/2. Аналізується динаміка розвитку й самогасіння нейтронної аномалії, зареєстрованої в червні 1990 р. Показано, що аномалія була викликана критичним інцидентом, розгін і самогасіння якого відбулися в результаті надходження води в скупчення паливовмісних матеріалів (ПВМ), приховане в зоні про­плавлення. Розглядається версія «доменного» процесу утворення скупчення, при якому в результаті взаємодії розплаву палива з бетоном фундаментної плити і «шихтою» з фрагментів активної зони, легкий оксидний шар (U < 5 % мас.) утворює горизонтальний потік чорних лавоподібних ПВМ, а важкий нижній шар (уран > 50 % мас.) залишається в зоні проплавлення і за наявності води пред­ставляє ядерну небезпеку.
   Ключові слова: паливовмісні матеріали, критична збірка, нейтронна аномалія, реактивність, критичність.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК АЭРОЗОЛІВ В ОСНОВНИХ ПРИМІЩЕННЯХ ОБ’ЄКТА «УКРИТТЯ», ЩО ВМІЩУЮТЬ ПАЛИВО
В. П. Бадовський, О. О. Ключников, Т. А. Кравчук, О. Е. Меленевський, В. М. Щербін c.103-112

   Анотація: У 2008 – 2009 рр. проведено моніторинг характеристик радіоактивних аэрозолів у підреактор­них приміщеннях 304/3, 305/2 об’єкта «Укриття». Досліджувався розподіл по трьох групах аэрозолів з аеродинамічними діаметрами ≥ 2,0 мкм;  ≥ 0,6, але ≤ 2,0 мкм і ≤ 0,6 мкм та сумарні об’ємні концент­рації радіоактивних аерозолів, що вміщують довгоіснуючі альфа-, бета-випромінювачі, окремо 137Cs та 212Pb. Відношення концентрацій аерозолів, що вміщують 137Cs, до концентрації аерозолів з усіма довгоіснуючими бета-випромінювачами для груп з діаметром ≥ 0,6 и ≤0,6 мкм становили 0,58 і 0,72 відповідно, а відношення концентрацій аерозолів з усіма довгоіснуючими бета-випромінювачами до об’ємних концентрацій аерозолів з довгоіснуючими альфа-випромінювачами для тих же груп – 110 і 300 відповідно. Виявлено тенденцію росту концентрації дрібнодисперсної фракції аерозолів з альфа-випромінювачами. Швидкість її від 103 до 104 паливних частинок об’ємом 10-3 мкм3 за місяць на 1 м3 об’єму повітря, що аналізувалось. Двомодальний розподіл аерозолів по розмірах добре описує експериментальні дані.
   Ключові слова: радіоактивні аерозолі об’єкта «Укриття», субмікронні аерозолі, віртуальний імпактор.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ДОСЛІДЖЕННЯ В ГАЛУЗІ ПІДВИЩЕННЯ РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗОНІ ВІДЧУЖЕННЯ
В. Г. Батій c.113-124

   Анотація: Зроблено огляд проведених в ІПБ АЕС НАН України за останні 10 років досліджень у галузі підвищення радіаційної безпеки при реалізації практичної діяльності на ЧАЕС і в зоні відчуження. Проведено короткий аналіз існуючих проблем.
   Ключові слова: адіаційна безпека, оцінка впливів на навколишнє середовище, Чорнобильська АЕС, об’єкт “Укриття”, зона відчуження.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ОЦІНКА СТУПЕНЯ РОЗЧИНЕННЯ РАДІОАКТИВНИХ АЕРОЗОЛЬНИХ ЧАСТИНОК З ОБ’ЄКТА «УКРИТТЯ»
Є. К. Гаргер, О. О. Одінцов, В. К. Шинкаренко c.125-136

   Анотація: В експериментах in vitro досліджено вилуговування радіонуклідів із радіоактивних аерозоль­них частинок, відібраних у різних приміщеннях об’єкта «Укриття» в розчині, що імітує легеневу рідину і в 0,1 моль/л HCl. Методом авторадіографії проведено оцінку активності аерозольних “гарячих” частинок та її змін у процесі розчинення. Показано, що ступінь вилуговування радіо­нуклідів в імітаторі легеневої рідини зменшується в послідовності 137Cs >> 90Sr > 239,240Pu ≈ ≈241Am. Ступінь наступної естракції радіонуклідів з аерозольних «гарячих» частинок розчином 0,1 моль/л HCl змінюється в ряду 241Am ≈ 90Sr > 239,240Pu ≈ 137Cs.
   Ключові слова: аерозолі, авторадіографія, розчинність, радіонукліди, об’єкт «Укриття.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

УТВОРЕННЯ РАДІОЛІТИЧНОГО ВОДНЮ В ПРИМІЩЕННІ 001/3 ОБ’ЄКТА «УКРИТТЯ»
М. І. Панасюк, С. С. Підберезний, Г. В. Левін, І. А. Литвин, С. А. Кабакчі, В. М. Шестопалов c.137-142

   Анотація: Показано, що за рік у процесі радіолізу води, локалізованої в приміщенні 001/3 може утвори­тися близько 4 м3 водню – це біля 1 % об’єму повітря над скупченнями води. Ураховуючи недо­ступність для відбору проб повітря, а також закритість і слабку провітрюваність цього приміщення, отримані результати повинні привести до організації відповідного моніторингу повітряного простору та інших заходів, що підвищують безпеку об’єкта «Укриття» й нового безпечного конфайнмента, який будується над ним.
   Ключові слова: ЧАЕС, об’єкт «Укриття», радіоліз, утворення водню, моніторинг повітряного простору.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

КОНТРОЛЬ ВМІСТУ РАДІОНУКЛІДІВ У РІДКИХ СКУПЧЕННЯХ ОБ’ЄКТА «УКРИТТЯ» В 2007 – 2008 рр.
О. О. Одінцов, В. Є. Хан, В. О. Краснов, В. М. Щербін c.143-153

   Анотація: Представлено результати регулярного контролю концентрацій урану та об’ємних активностей 90Sr, 137Cs і трансуранових елементів (238Pu, 239+240Pu, 241Am, 244Cm) у воді неорганізованих водних скупчень на нижніх відмітках об’єкта «Укриття» в 2007 – 2008 рр.
   Ключові слова: уран, радіонукліди, рідкі радіоактивні відходи, об’єкт «Укриття».

ЗавантажитиЗавантажити статтю

КОНТРОЛЬ ВИКИДУ РАДІОАКТИВНИХ АЕРОЗОЛІВ З ОБ’ЄКТА “УКРИТТЯ” В 2008 р.
В. Є. Хан, Б. І. Огородніков, О. К. Калиновський, В. О. Краснов c.154-162

   Анотація: Наведено результати контролю викиду радіоактивних аерозолів з об’єкта “Укриття” в 2008 р. Мак­симальна швидкість неорганізованого викиду радіоактивних аерозолів з об’єкта «Укриття» спостерігалася в зимовий період і досягала 3,5 МБк/доб. У систему «Байпас» у 2008  р. поступали, як правило, аерозолі з АМАД більше 5 мкм. Концентрації аерозолів-носіїв бета-випромінюючих нуклідів знаходилися в діапа­зоні 1 – 10 Бк/м3.
   Ключові слова: об’єкт “Укриття”, аерозолі, об’ємна активність, АМАД.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ХІТИНВМІСНІ МАТЕРІАЛИ В ЯКОСТІ СОРБЕНТІВ РАДІОЙОДУ З ПОВІТРЯНО-ГАЗОВИХ СУМІШЕЙ
В. Б. Рибалка, О. Ф. Сенюк, Л. Ф. Горовой c.163-172

   Анотація: Показано перспективність хітин-хітозанових матеріалів грибного походження для створення фільтрів для вловлювання сполук радіойоду з повітряно-газовых сумішей робочих приміщень АЕС та виробництв по переробці відпрацьованого ядерного палива. Хімічна активність модифікованих природних хітинових матеріалів порівняно з традиційними сорбентами дозволяє підвищити в 3 – 5 разів вилучення не тільки неорганічних сполук йоду, але і його органічних похідних.
   Ключові слова: хітін, радіоактивний йод, сорбція.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

Схожі повідомлення

Залиште коментар

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert