Випуск 13, 2010 року, Проблеми безпеки атомних електростанцій та Чорнобиля

ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

ЩО НЕОБХІДНО ВИЗНАЧАТИ: ПЕРІОД АБО РЕАКТИВНІСТЬ РЕАКТОРА?
В. І. Борисенко c.8-18

   Анотація: Впровадження сучасних систем нейтронного контролю на АЕС забезпечує більш надійний контроль за параметрами безпеки реактора. Незважаючи на те, що відповідно до вимог нормативних документів сучасні засоби дають змогу контролювати такі параметри безпеки, як реактивність і швидкість її введення, їх не поспішають включати в проект реакторної установки й контролюють тільки період. Розглядаються обмеження такого підходу.
   Ключові слова: реактивність, період реактора, апаратура контролю нейтронного потоку, аварійний захист, прискорений попереджувальний захист.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ПО УПРАВЛІННЮ ПОЗАПРОЕКТНИМИ АВАРІЯМИ НА АЕС З ВВЕР (ОГЛЯД)
О. О. Ключников, Ю. Л. Коврижкін, В. І. Скалозубов, О. В. Шавлаков c.19-26

   Анотація: Проведено аналіз відомих підходів по розробці інструкцій/керівництв по управлінню позапроектними аваріями. Показано, що найбільш перспективний підхід по управлінню позапроектними аваріями повинен бути оснований на контролі, відновленні та дублюванні критичних конфігурацій систем, що забезпечують виконання необхідних функцій безпеки.
   Ключові слова: алгоритми управління позапроектними аваріями (АУПА), водо-водяний енергетичний реактор (ВВЕР), управління позапроектными аваріями (УПА), подієво-орієнтований підхід, симптомно-орієнтований підхід, критичні конфігурації систем (ККС), критичні функції безпеки (КФБ), керівництво з управління позапроектними аваріями (КУПА).

ЗавантажитиЗавантажити статтю

СУЧАСНА МЕТОДОЛОГІЯ КЕРУВАННЯ БЕЗПЕКОЮ АЕС
В. І. Пампуро, В. І. Борисенко c.27-36

   Анотація: В основі сучасної методології керування безпекою АЕС лежить концепція максимальної безпеки при мінімумі можливих витрат. Реалізація цієї концепції базується на основних положеннях, викладених у даній роботі.
   Ключові слова: керування безпекою, імовірнісний аналіз безпеки, глибокоешелонований захист, віртуальна аварія.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ІМОВІРНІСНІ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА БЕЗПЕКУ КВАЛІФІКАЦІЇ ШРУ-А ВВЕР 1000/В-320 ПРИ ДВОФАЗОВИХ РЕЖИМАХ ТА В «ЖОРСТКИХ» УМОВАХ
Ю. О. Комаров, В. Ю. Кочнєва, В. І. Скалозубов, О. В. Шавлаков, С. В. Шигін c.38-47

   Анотація: На підставі відомих результатів імовірнісного аналізу безпеки енергоблоків АЕС з реакторами ВВЕР 1000/В-320 визначено ймовірнісні оцінки зміни загальних показників безпеки в результаті встановлення кваліфікації ШРУ-А Запорізької АЕС при витоку пароводяного середовища та в «жорстких» умовах експлуатації.
   Ключові слова: швидкодіюча редукційна установка скидання пари до атмосфери (ШРУ-А), водо-водяний енергетичний реактор (ВВЕР), імовірнісний аналіз безпеки (ІАБ), позапроектна аварія, проектна аварія, міжконтурна теча, парогенератор (ПГ), кваліфікація, «жорсткі» умови, двофазовий режим, частота пошкодження активної зони (ЧПАЗ).

ЗавантажитиЗавантажити статтю

МЕТОДОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТУ ЗА ТЕХНІЧНИМ СТАНОМ ОБЛАДНАННЯ АЕС
Ю. О. Комаров c.48-59

   Анотація: Наведено загальну методологію, що дає змогу спланувати строки проведення ремонту обладнання АЕС з урахуванням його технічного стану, впливу на безпеку та ефективність експлуатації АЕС. Особливу увагу в статті приділено формуванню діаграми ранжирування обладнання, обґрунтуванню граничних значень діаграми, оцінок гамма-процентного запасу напрацювання до відмови для різних, з точки зору впливу на безпеку, груп обладнання. Також наведено загальну процедуру проведення робіт із РТС обладнання АЕС.
   Ключові слова: ремонт за технічним станом (РТС), безпека, ефективність експлуатації, напрацювання до відмови, обладнання АЕС.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ІДЕНТИФІКАЦІЯ НЕБЕЗПЕК ТА ОЦІНКА ПРОФЕСІЙНИХ РИЗИКІВ НА АЕС
В. В. Тихоненко c.60-68

   Анотація: Наведено методичні основи ідентифікації небезпек та оцінки професійних ризиків у системі управління АЕС. Зроблено огляд основних стандартів ризик-менеджменту. Наведено також деякі приклади форм документів для ідентифікації небезпек і оцінки професійних ризиків.
   Ключові слова: ідентифікація небезпек, оцінка професійних ризиків, АЕС, ризик-менеджмент, професійна та екологічна безпека.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ПРОБЛЕМИ ПРОГНОЗУВАННЯ КРИЗИ ТЕПЛОВІДДАЧІ В ДИСПЕРСНО-КІЛЬЦЕВОМУ РЕЖИМІ ТЕЧІЇ ДВОФАЗНОГО ПАРОРІДИННОГО ПОТОКУ
І. Г. Шараєвський, Н. М. Фіалко, Л. Б. Зімін, Н. О. Меранова c.69-75

   Анотація: Розглянуто шляхи й доведено можливість прогнозування кризи тепловіддачі 2-го роду.
   Ключові слова: криза тепловіддачі 2-го роду, двофазний потік, дисперсно-кільцевий режим, тепловиділяючі збірки, надійність і безпека АЕС.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

АНАЛІЗ УМОВ ЗБЕРІГАННЯ ВІДПРАЦЬОВАНОГО ЯДЕРНОГО ПАЛИВА  НА МАЙДАНЧИКУ СУХОГО СХОВИЩА
С. В. Альохіна, В. М. Голощапов, А. О. Костіков, С. П. Клімов, Г. Є. Лучна, В. А. Мороз c.76-83

   Анотація: Проведено аналіз температурних вимірів повітря, що охолоджує контейнери зберігання відпрацьованого ядерного палива на майданчику сухого сховища Запорізької АЕС. Визначено фактори, що впливають на тепловий стан контейнерів зберігання, та проаналізовано їхній вплив на результати температурних вимірів. Наведено рекомендації щодо вдосконалення системи температурного контролю контейнерів зберігання відпрацьованого ядерного палива.
   Ключові слова: відпрацьоване ядерне паливо, вентильовані контейнери зберігання, сухе сховище відпрацьованого ядерного палива, температурний контроль.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ ПАСИВНОЇ АКУСТИЧНОЇ ЛОКАЦІЇ ДЕФЕКТІВ СТРУКТУРИ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
В. П. Бабак c.84-93

   Анотація: Розглянуто принципи побудови та алгоритми роботи інформаційно-вимірювальних систем діагностики стану елементів обладнання та конструкцій об’єктів атомної енергетики з використанням акустоелектричної локації дефектів структури конструкційних матеріалів.
   Ключові слова: діагностика, дефекти структури, пасивна акустоелектрична локація.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

МОДЕЛЮВАННЯ СТАРІННЯ СТАЛЕЙ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ РЕСУРСУ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ АЕС
Л. Б. Шаміс, Т. І. Матченко, Л. Ф. Первушова c.94-102

   Анотація: Викладено основи теорії деформаційного старіння сталей, на підставі якої будується методика розрахунків довговічності сталевих конструкцій при нормальних умовах та аварійних режимах експлуатації.
   Ключові слова: старіння, ресурс, металеві конструкції.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

МІНІМАЛЬНА АКТИВНІСТЬ, ЩО ДЕТЕКТУЄТЬСЯ. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
А. Г. Ісаєв, В. В. Бабенко, О. С. Казимиров, С. М. Грішін, С. М. Ієвлєв c.103-110

   Анотація: Розглянуто основні поняття мінімальної активності, що детектується (МДА), які використовують у низькорівневій радіометрії іонізуючих випромінювань. Наведено виведення основних формул для розрахунку МДА, а також надано визначення характеристик МДА, що застосовуються в практиці вимірювань.
   Ключові слова: довірча ймовірність, мінімальна активність, що детектується, межа детектування, швидкість лічби імпульсів детектора, стандартна невизначеність.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ПРОБЛЕМИ ЧОРНОБИЛЯ

КОНТРОЛЬ ВИНЕСЕННЯ РАДІОАКТИВНИХ АЕРОЗОЛІВ З ОБ’ЄКТА “УКРИТТЯ” В 2009 р.
В. Є. Хан, Б. І. Огородников, О. К. Калиновський, В. О. Краснов c.111-122

   Анотація: Наведено результати контролю викиду радіоактивних аерозолів з об’єкта “Укриття” в 2009 р. Максимальна швидкість неорганізованого викиду радіоактивних аерозолів з об’єкта «Укриття» спостерігалася в осінній  та зимовий періоди й досягала 2,5 МБк/доб. Концентрації аерозолів-носіїв бета-випромінюючих нуклідів, що поступали в атмосферу через систему «Байпас», знаходилися в діапазоні 1 – 10 Бк/м3. Їх носіями були частинки з АМАД 2 – 5 мкм. Концентрація 212Рb – дочірнього продукту торону – становила, як правило, 1 – 5 Бк/м3. Його носіями були частинки з АМАД 0,05 – 0,3 мкм. Об’ємні активності та дисперсність аерозолів у викидах з об’єкта «Укриття» залишаються практично стабільними впродовж останніх п’яти років. Виявлено зв’язок швидкості потоку в системі «Байпас» з різницею температур зовні й усередині об’єкта «Укриття»: зміна температури на 1 ºС приводить до зміни швидкості на 0,1 м/с.
   Ключові слова: об’єкт «Укриття», аерозол,і об’ємна активність, АМАД, швидкість потоку.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ДОСЛІДЖЕННЯ ІЗОТОПНИХ СПІВВІДНОШЕНЬ У ПРОБАХ, ВІДІБРАНИХ У БЛИЖНІЙ ЗОНІ ОБ’ЄКТА “УКРИТТЯ”
М. В. Желтоножська, М. В. Кулич, Л. В. Садовников, В. А. Канченко, Е. М. Пазухін, М. І. Панасюк c.123-127

   Анотація: Виміряно ізотопні співвідношення 134,137Сs та 154,155Eu, 242,243Am в пробах ґрунтів ближньої 10-кілометрової зони ЧАЕС. Виявлено розбіжність на 20 – 25 % оцінок вигоряння для різних елементів. Обговорюється причини таких розбіжностей. Запропоновано методику вимірювання ізотопних співвідношень.
   Ключові слова: радіонукліди, ізотопні співвідношення, ґрунти, паливо, вигоряння.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

РОЗПОДІЛ УРАНУ В ПІДЗЕМНИХ ВОДАХ ПРОММАЙДАНЧИКА ЧАЕС
М. І. Панасюк c.128-135

   Анотація: У статті показано, що ознакою наявності в підземних водах проммайданчика ЧАЕС паливного урану може бути відношення активностей 234U/238U, що перевищує  значення 1.1.
   Ключові слова: проммайданчик ЧАЕС, підземні води, паливний уран, відношення активностей 234U/238U.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЗРАЗКІВ ЗАХИСНОГО ПЛІВКОВОГО ПОКРИТТЯ ПІДПОКРІВЕЛЬНОГО ПРОСТОРУ ОБ’ЄКТА «УКРИТТЯ»
В. О. Краснов, М. І. Павлюченко, В. М. Щербін c.136-141

   Анотація: Наведено результати досліджень по визначенню характеристик захисного плівкового покриття підпокрівельного простору об’єкта «Укриття». Дослідження виконано ІПБ АЕС НАН України у вересні – грудні 2009 р.
   Ключові слова: модернізована система пилопригнічення, підпокрівельний простір, захисне плівкове покриття, виміри товщини.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ КОМПОНЕНТИ ЕФЕКТИВНОЇ ДОЗИ ЗОВНІШНЬОГО ОПРОМІНЕННЯ ПЕРСОНАЛУ ІПБ АЕС НАН УКРАЇНИ
І. Г. Лагутін, М. М. Любинський, Н. М. Єршова, В. Т. Котляров c.142-145

   Анотація: Запропоновано спрощений підхід для вирахування ефективної дози персоналу, задіяного в зоні відчуження, та представлено бета-версію електронної бази даних індивідуальних доз персоналу нижнього рівня.
   Ключові слова: індивідуальна ефективна доза, коефіцієнти конверсії, консервативний підхід, електронна база даних індивідуального дозиметричного контролю, бета-версія.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ЗРОСТАННЯ ОПОРУ ФІЛЬТРУЮЧИХ МАТЕРІАЛІВ ПЕТРЯНОВА ПРИ УЛОВЛЮВАННІ АТМОСФЕРНИХ АЕРОЗОЛІВ ПОБЛИЗУ ЧАЕС
Б. І. Огородніков, В. П. Ковальчук, В. Є. Хан c.146-153

   Анотація: Представлено результати багатодобових експериментів по прокачуванню атмосферних аеро­золів у Чорнобилі через багатошарові композиції фільтруючих матеріалів Петрянова при лінійних швидкостях 80 – 85 і 160 – 170 см/с. Отримано, що опір перших шарів з матеріалів ФПА-70-0,10 та ФПА-70-0,16 безперервно зростав. Опір розміщених за ними матеріалів ФПА-70-0,23 і ФПА-70-0,28 також зростав, але істотно менше. Розташовані за цими шарами матеріали ФПП-15-1,9 або ФПП-15-3,0 залишалися практично з незмінним опором. Таким чином, грубоволокнисті матеріали ФПА-70 або ФПП-70 із стандартним опором близько 0,2 мм вод. ст. доцільно використовувати як перед­фільтри для збільшення ресурсу уловлювання аерозолів тонковолокнистими матеріалами, наприклад ФПП-15-1,7 та ФПА-15-2,0.
   Ключові слова: Чорнобиль, волокнисті фільтри, багатошарові композиції, атмосферні аерозолі, водяний туман, швидкість продування, опір фільтра, грубоволокнистий передфільтр.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

Схожі повідомлення

Залиште коментар

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert