Випуск 14, 2010 року, Проблеми безпеки атомних електростанцій та Чорнобиля

ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

ПРОБЛЕМИ ДІАГНОСТУВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ РАДІАЦІЙНОЇ ОБСТАНОВКИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА АЕС УКРАЇНИ У ВИПАДКУ КОМУНАЛЬНОЇ АВАРІЇ
О. О. Ключников, Є. К. Гаргер, Б. С. Пристер, Т. Д. Лев, М. М. Талерко c.8-16

   Анотація: Виконано огляд ефективності контрзаходів по захисту населення, проведених після найбіль­ших комунальних  радіаційних  аварій  на  об’єктах  атомної  промисловості  та  енергетики. Показано, що ефективність аварійного реагування визначається в першу чергу готовністю до проведення захисних заходів у доаварійний період. Описано основні шляхи підвищення їхньої своєчасності та оперативності застосування, зокрема створення комп’ютерних систем підтримки ухвалення рішень щодо захисту населення, розвиток та удосконалення моделей міграції радіонуклідів у навколишньому середовищі, визначення радіаційно-гігієнічного статусу територій довкола радіаційно-небезпечних об’єктів.
   Ключові слова: комунальна радіаційна аварія, аварійне реагування, системи підтримки прийняття рішень, моделі розповсюдження радіонуклідів у навколишньому середовищі.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ШЛЯХИ І СПОСОБИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ РАДІАЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ АЕС
С. В. Барбашев, Б. С. Прістер c.17-23

   Анотація: Показано, що системи радіаційного контролю навколишнього середовища, що застосовуються в даний час на практиці, не забезпечують отримання представницьких оцінок стану навколишнього середовища й дозових навантажень на населення, не є достатніми для достовірного прогнозування радіаційного стану, а також для керування станом навколишнього середовища, процесом формування доз і для своєчасного вжиття адекватних заходів у разі виникнення позаштатної ситуації на АЕС. Запропоновано шляхи та способи вдосконалення системи радіаційного контролю АЕС. Пропонується доповнити цю систему підсистемою радіоекологічного моніторингу. При цьому слід побудувати сучасну систему методичного забезпечення контролю, систему превентивної готовності до аварійного реагування та ін.
   Ключові слова: атомна електростанція, радіаційна безпека, радіаційний контроль, навколишнє середовище, радіоекологічний моніторинг.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ДО ПИТАНЬ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПЕРЕЛІКІВ ЗАПРОЕКТНИХ АВАРІЙ  НА АЕС З ВВЕР (ОГЛЯД)
В. В. Богодист, М. І. Власенко, В. І. Скалозубов, О. В. Шавлаков c.24-30

   Анотація: Проведено аналіз відомих підходів при формуванні переліків позапроектних аварій з висхідними внутрішніми подіями в умовах роботи реактора на потужності. Запропоновано підхід формування переліків позапроектних аварій на АЕС з ВВЕР по критичних конфігураціях систем, що забезпечують виконання необхідних функцій безпеки.
   Ключові слова: : водо-водяний енергетичний реактор, позапроектні аварії, вихідні аварійні події, частота пошкодження активної зони.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ  ЗАПРОЕКТНИМИ АВАРІЯМИ НА АЕС З ВВЕР
В. І. Скалозубов, Ю. Л. Коврижкин, О. В. Шавлаков, Хадж Фараджаллах Даббах А. c.31-37

   Анотація: Наведено та обґрунтовано метод формування алгоритмів по управлінню позапроектними аваріями по критичних конфігураціях систем, що забезпечують виконання необхідних функцій безпеки.
   Ключові слова: алгоритми управління позапроектними аваріями, вихідні події, аварійні послідовності, подієво-орієнтовані аварійні інструкції, симптомно-орієнтовані аварійні інструкції.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДУ З РЕГУЛЮВАННЯ ВИТРАТИ СИСТЕМИ  АВАРІЙНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ РЕАКТОРА НАСОСАМИ ВИСОКОГО ТИСКУ  В ПРОЦЕСІ АВАРІЙ З ТЕЧАМИ ТЕПЛОНОСІЯ
В. І. Скалозубов, Т. М. Зеленцова, Хадж Фараджаллах Даббах А., К. В. Скалозубов c.38-45

   Анотація: Наведено аналіз галузевих науково-технічних обґрунтувань ефективності встановлення додаткових регуляторів витрати систем аварійного охолодження реактора серійних енергоблоків з ВВЕР-1000. Показано, що встановлення додаткових регуляторів є неефективним і не підвищує надійність управління аваріями з течами теплоносія.
   Ключові слова: водо-водяний реактор; система аварійного охолодження зони високого тиску, низького тиску; запірно-ругулювальні клапани; реакторна установка, підживлення/піддування.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ПИТАННЯ ТЕПЛОГІДРОДИНАМІЧНОЇ НЕСТІЙКОСТІ В ОБЛАДНАННІ  ТА ТРУБОПРОВОДАХ АЕС ІЗ ВВЕР
В. І. Скалозубов, Хадж Фараджаллах Даббах А., К. В. Скалозубов c.46-50

   Анотація: Наведено оглядовий аналіз досліджень нестійкості теплогідродинаміки двофазних потоків. Розглянуто основні причини та механізми виникненя теплогідродинамічної нестійкості двофазних потоків, а також їхній вплив на надійність і працездатність систем та устаткування АЕС.
   Ключові слова: водяний енергетичний реактор, двофазний потік, теплогідродинамічна нестійкість, термоакус-тична нестійкість, аперіодична нестійкість, низькочастотна коливальна нестійкість, теплогідродинамічні параметри.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

КОНСЕРВАТИВНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ШРУ-А ВВЕР-1000 В РЕЖИМАХ НЕСТІЙКОСТІ ДВОФАЗНОГО СЕРЕДОВИЩА
В. І. Скалозубов, О. О. Ключников, Хадж Фараджаллах Даббах А. c.51-56

   Анотація: Уперше представлено обґрунтування та умови виникнення гідроударів у системі ШРУ-А ВВЕР,  викликаних  міжканальною  теплогідродинамічною  нестійкістю  двофазного  середовища. Консервативно вважається, що виникнення гідроударів, викликаних нестійкістю двофазного потоку, визначає непрацездатність клапанів ШРУ-А на закриття. Установлено, що режими гідроударів у ШРУ-А ВВЕР 1000 (В-320) при повністю відкритих клапанах є нехарактерними для умов аварій з міжконтурною течею.
   Ключові слова: швидкодіюча редукційна установка скидання пари до атмосфери, водо-водяний енергетичний реактор, гідроудари, теплогидродінамічна нестійкість, двофазний потік.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ДОВГОВІЧНОСТІ ТРУБОПРОВОДІВ АЕС
Т. І. Матченко, Л. Б. Шаміс, Л. Ф. Первушова c.57-68

   Анотація: Запропоновано методику розрахунку ресурсу трубопроводів, яка враховує втрату маси металу з поверхні в потоках агресивної рідини, корозійне розтріскування, крихку та довготривалу міцність сталі.
   Ключові слова: ресурс, корозія, трубопровід, міцність.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ ОБЛИЦЮВАННЯ СХОВИЩА ВІДПРАЦЬОВАНОГО ЯДЕРНОГО ПАЛИВА ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ  ВИПРОБУВАНЬ ЗРАЗКІВ
Л. Б. Шаміс, Т. І. Матченко, Л. Ф. Первушова c.69-77

   Анотація: Перелічено параметри, що визначають ресурс металевого облицювання. Запропоновано методику визначення їхніх критичних значень та методику розрахунку залишкового ресурсу зварних з’єднань облицювання сховища відпрацьованого ядерного палива.
   Ключові слова: зварне з’єднання, ресурс, випробування, металоконструкції.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

МЕТОДИКА ОЦІНКИ КОРОЗІЙНОГО РЕСУРСУ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ КОНСТРУКЦІЙНИХ СТАЛЕЙ
Т. І. Матченко, Л. Б. Шаміс, П. Т. Матченко, Л. Ф. Первушова c.78-84

   Анотація: Розроблено методику оцінки довговічності або залишкового ресурсу зварних з’єднань будівельних металевих конструкцій, яка враховує вплив основних факторів на швидкість корозії.
   Ключові слова: ресурс, корозія, сталь, з’єднання.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ПРОБЛЕМИ ЧОРНОБИЛЯ

НОВІ КІЛЬКІСНІ ОЦІНКИ ЯДЕРНОГО ПАЛИВА В ПРИМІЩЕННІ 305/2  ОБ’ЄКТА «УКРИТТЯ»
Е. М. Пазухін, О. С. Лагуненко, С. А. Довидьков c.85-94

   Анотація: З урахуванням нових розрахункових даних і на основі аналізу подій і процесів, що відбувалися в приміщенні 305/2 на стадії утворення та розтікання чорнобильських лав, проведено оцінку розподілу ядерного палива в цьому приміщенні. Оцінку проведено для семи окремих характерних зон. При оцінці враховувалися як дані аналізів проб, відібраних із приміщення 305/2, так і результати аналізів проб із довколишніх приміщень. Загальна кількість опроміненого ядерного палива в приміщенні 305/2, згідно з проведеним аналізом, становить по урану 80 ± 30 т, що цілком зіставно з результатами раніше проведених досліджень.
   Ключові слова: лава, паливовмісні матеріали, оцінка, скупчення, уран, ядерне паливо.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ДО ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ НЕВИЗНАЧЕНОСТЕЙ ВИМІРЮВАНЬ
А. Д. Скорбун, Б. М. Сплошной c.95-101

   Анотація: На основі огляду нормативних документів описано загальний підхід до проблеми впровадження методики оцінок невизначеностей результатів вимірювань, оскільки специфіка робіт на об’єкті “Укриття” вимагає обов’язкового використання поняття невизначеностей при оцінці таких даних. Для прикладу дається послідовний виклад оцінки невизначеності результату польових радіаційних вимірювань.
   Ключові слова: невизначеність результатів вимірювань, польові радіаційні вимірювання, дисперсія, радіометр, коефіцієнт охоплення.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ПРОГНОЗ РОЗПОДІЛУ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ ПРИ ЗЕМЛЯНИХ РОБОТАХ У КОТЛОВАНАХ ДЛЯ ФУНДАМЕНТУ НОВОГО БЕЗПЕЧНОГО КОНФАЙНМЕНТА
М. І. Панасюк, А. Д. Скорбун, І. А. Литвин, Є. П. Люшня, А. М. Алфьоров, Г. В. Левін c.102-112

   Анотація: Розроблено та використано підхід, який дозволяє прогнозувати властивості радіоактивних відходів при плануванні проведення земляних робіт. Виконано прогноз кількості радіоактивних відходів, представлених ґрунтами, які підлягають розробці в плямах котлованів для фундаменту нового безпечного конфайнмента над зруйнованим 4-м блоком ЧАЕС. Активність ґрунтів визначалась за допомогою гамма-каротажу близько 500 свердловин для встановлення паль шпунтової огорожі стінок котлованів та спостережних свердловин радіогідроекологічного моніторингу. Обробку польових матеріалів проведено методами математичного моделювання гамма-полів від радіоактивно забрудненого ґрунту в геометрії та за критеріями, прийнятими на ЧАЕС при сортуванні радіоактивних відходів (РАВ). Прогноз просторового розподілу РАВ виконувався з використанням ГІС-технологій.
   Ключові слова: : ґрунти, радіоактивні відходи, гамма-каротаж, ГІС-технології, новий безпечний конфайнмент, математичне моделювання гамма-полів.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ДЕЯКІ ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ЯДЕРНИХ ВИБУХІВ У МИРНИХ ЦІЛЯХ
О. К. Калиновський, В. О. Краснов, Е. М. Пазухін c.113-119

   Анотація: Представлено короткий огляд літературних даних про радіоактивне забруднення навколишнього середовища при проведенні мирних підземних ядерних вибухів з метою можливого застосування набутого досвіду при ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.
   Ключові слова: підземні ядерні вибухи в мирних цілях, радіоактивне забруднення наколишнього середовища, техногенні радіонукліди.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

РАДІАЦІЙНО-СТИМУЛЬОВАНІ ПРОЦЕСИ В ПРИРОДНИХ БІОТИТАХ
Е. П. Шев`якова, О. П. Березняк, Б. В. Борц, Л. О. Саєнко c.120-125

   Анотація: Методами інфрачервоної спектроскопії та кристалооптичного аналізу досліджено зміни структури і фазового складу звичайного й гідратованого біотиту при опроміненні електронами та γ-квантами. Установлено, що в результаті радіаційного впливу активізуються процеси окислення заліза й відбувається послідовне розупорядкування кристалічної гратки біотиту із збільшенням дози опромінення  до 10Гр. Під  впливом опромінення звичайний біотит зберігає свою кристалічну структуру, тоді як гідратований біотит зазнає фазового переходу з утворенням слабо кристалізованої глинистої фази (вермікуліту). Ці процеси супроводжуються зміною основних оптичних констант мінералу та вигляду його ІЧ-спектрів.
   Ключові слова: біотит, електронне опромінення, опромінення γ-квантами, інфрачервона спектроскопія, кристалооптичний аналіз, кристалічна структура, розупорядкування.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

НИЗЬКОФОНОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ҐРУНТІВ ТА НАМУЛІВ РІК КАРПАТ: ТЕХНОГЕННІ ТА ПРИРОДНІ ФАКТОРИ
В. А. Грабовський1, О. С. Дзендзелюк1, А. В. Трофімук1, М. В. Фронтасьєва2, Н. І. Сватюк3, В. Т. Маслюк3 c.126-134

   Анотація: Представлено результати дослідження гамма-активності ґрунтів Карпатського регіону та намулів з трьох його найбільших рік – Ужа, Латориці та Боржави, що засвідчили чутливість екосистеми Карпат до факторів життєдіяльності людини. Показано особливості просторового та сезонного вмісту найбільш поширених радіонуклідів – техногенних та геохімічних міток гірських регіонів. Зроблено висновок, що процес самоочищення Карпат проявляється в циклічному характері вмісту радіонуклідів у намулах рік унаслідок їхнього вимивання з ґрунтів.
   Ключові слова: природна гамма-активність, Карпати, ґрунти, намули рік, радіоцезій, міграція радіонуклідів, ге-охімія, самоочищення гір.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

Схожі повідомлення

Залиште коментар

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert