Випуск 19, 2012 року, Проблеми безпеки атомних електростанцій та Чорнобиля

ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

СТОХАСТИЧНИЙ АНАЛОГ ПЕРІОДУ РЕАКТОРА – ЧАС ДОСЯГНЕННЯ ЗАДАНОГО РІВНЯ ЧИСЛОМ НЕЙТРОНІВ
В. В. Рязанов c.11-19

   Анотація: У теорії і практиці експлуатації ядерних реакторів для контролю безпеки реактора широко використовується детермінована величина – період реактора. Пропонується поряд із періодом реактора використовувати стохастичний аналог цієї величини – випадкову величину часу досягнення заданого рівня випадковим процесом для числа нейтронів у реакторі. У роботі розглянуто різного роду моделі для функції розподілу часу життя нейтронів у реакторі, знання якої важливо в дослідженні часу досягнення рівня, і вплив максимально можливого часу досягнення рівня на характеристики цієї випадкової величини.
   Ключові слова: період реактора, час досягнення заданого рівня числом нейтронів, максимально можливий час досягнення рівня, моменти часу досягнення рівня, особливості поведінки моментів досягнення рівня і безпека АЕС.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ПРО ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИГНАЛУ АВАРІЙНОГО ЗАХИСТУ ПРИ РЕАКТИВНОСТНИХ АВАРІЯХ НА ВВЕР-1000
В. І. Борисенко c.20-28

   Анотація: Проведено порівняння результатів моделювання режиму прискореного попереджувального захисту на ВВЕР-1000, отриманих за останні роки в ряді наукових центрів, із результатами експериментальних вимірювань. Розглянуто вплив важливих початкових і граничних умов розрахункових моделей, а також визначено умови отримання консервативних оцінок при аналізі безпеки реактивнісних аварій на ВВЕР-1000. Розглянуто відхилення від нормативно-технічних вимог у питанні формування сигналу аварійного захисту при реактивнісних аваріях на ВВЕР-1000.
   Ключові слова: апаратура контролю нейтронного потоку, реактивність, коефіцієнти реактивності, період реактора, аварійний захист, прискорений попереджувальний захист, ВВЕР, орган регулювання системи управління та захисту.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ФІЗИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КРИЗИ ТЕПЛОВІДДАЧІ 2-ГО РОДУ В АКТИВНІЙ ЗОНІ ЯДЕРНОГО РЕАКТОРУ
І. Г. Шараєвський, Н. М. Фіалко, Л. Б. Зімін, Н. І. Шараєвська c.29-35

   Анотація: Розглянуто уявлення про фізичний механізм та ознаки настання кризи тепловіддачи 2-го роду при висхідному русі пароводяного потоку в парогенеруючих каналах.
   Ключові слова: висихання плівки; паровміст; придушення пузиркового кипіння; віднесення; рівноважна крива; запас до кризи; плівкове кипіння.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

СИМПТОМНО-ОРІЄНТОВАНІ ПІДХОДИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПЕРЕЛІКІВ  ВИХІДНИХ ПОДІЙ ВАЖКИХ АВАРІЙ НА ВВЕР
В. І. Скалозубов, В. М. Ващенко, В. В. Злочевський, С. С. Яровой c.36-44

   Анотація: Запропоновано симптомно-орієнтовані методи формування переліків вихідних подій важких аварій. На основі цих підходів сформульовано та обґрунтовано достатні переліки вихідних подій важких аварій.
   Ключові слова: важка аварія, вихідна подія, критична конфігурація системи, функція безпеки.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ЩОДО НЕДОЛІКІВ ПРОЕКТІВ РЕАКТОРІВ З BWR НА АЕС ФУКУСІМА-DAIICHI
В. В. Богодист, С. Л. Волошина, Т. В. Габлая, В. Ю. Кочнева, К. В. Скалозубов, С. С. Яровий  c.45-49

   Анотація: Аналізуються недоліки проектів BWR та організаційно-технічні заходи з управління позапроектними аваріями, що призвели до катастрофічних наслідків на АЕС Фукусіма-Daiichi.
   Ключові слова: важка аварія, контайнмент, запроектна аварія.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

СТАН ПИТАНЬ МОДЕЛЮВАННЯ ВИБУХОБЕЗПЕКИ ПРИ ВАЖКИХ АВАРІЯХ НА АЕС ІЗ ВВЕР
В. І. Скалозубов, В. М. Васильченко, В. М. Ващенко, С. С. Яровой c.50-59

   Анотація: Проведено оглядовий аналіз стану питань моделювання вибухобезпеки при важких аваріях. Показано необхідність розробки додаткових детерміністських критеріїв умов виникнення парових високоенергетичних вибухів та вибухів водневих сумішей, що мали місце при важких аваріях на АЕС Фукусіма-1.
   Ключові слова: важка аварія, гермооб’єм, водневовмісна пароповітряна суміш, паливовмісні матеріали, максимальна проектна аварія, вихідна подія аварії.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

БЕЗПІЛОТНІ АВІАЦІЙНІ КОМПЛЕКСИ ЯК ЗАСІБ РАДІАЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ АЕС І НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
В. П. Бабак, В. Я. Канченко, О. О. Ключников, В. О. Краснов, М. Л. Чепур c.60-69

   Анотація: На прикладі використання безпілотної авіації для проведення відеоспостереження та вимірю­вання радіаційного фону при аварії на АЕС Фукусіма-1 показанo ефективність її застосування. Проведено аналіз можливості моніторингу навколишнього середовища дистанційно пілотованим надлегким безпілотним літальним апаратом.
   Ключові слова: безпілотний авіаційний комплекс, безпілотний літальний апарат, радіаційна розвідка.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ПРОБЛЕМИ ЧОРНОБИЛЯ

ВИВЧЕННЯ ВИЛУГОВУВАННЯ РАДІОНУКЛІДІВ ІЗ ЛАВОПОДІБНИХ ПАЛИВОВМІСНИХ МАТЕРІАЛІВ ОБ’ЄКТА «УКРИТТЯ»
О. О. Одінцов c.70-80

   Анотація: Представлено експериментальні дані по вилуговуванню 90Sr, 137Cs, 238Pu, 239+240Pu і 241Am з різних типів лавоподібних паливовмісних матеріалів (ЛПВМ) об’єкта «Укриття» дистильованою водою і розчином, що імітує «блокові» води. Визначено швидкість і ступінь вилуговування радіонуклідів із поліхромних, коричневих і чорних ЛПВМ. Показано, що розчинність радіонуклідів у дистильованій воді та імітаторі «блокової» води зменшується в ряду 137Cs > 90Sr > 241Am ≈  238Pu = 239+240Pu .
   Ключові слова: радіонукліди, лавоподібні паливовмісні матеріали, вилуговування, об’єкт «Укриття».

ЗавантажитиЗавантажити статтю

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ БАГАТОРІЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ХАРАКТЕРИСТИК РАДІОАКТИВНОГО АЕРОЗОЛЮ В СИСТЕМІ «БАЙПАС» ОБ’ЄКТА «УКРИТТЯ»
Ю. В. Хомутінін, В. П. Процак, В. Є. Хан, Б. І. Огородников c.81-93

   Анотація: Проведено статистичний аналіз динаміки параметрів радіоактивного аерозолю в системі «Байпас» за період 2003 – 2010 рр. Оцінено кореляційні зв’язки між параметрами та варіабельність їхніх сезонних трендів. Для багаторічної динаміки об’ємної активності 137Cs, 241Am та суми бета-випромінюючих нуклідів установлено наявність чітко виражених глобальних трендів, що задовільно апроксимуються експоненціальними залежностями. Отримано кількісні оцінки впливу метеоумов у районі ЧАЕС на концентрацію радіоактивного аерозолю в системі «Байпас».
   Ключові слова: система «Байпас», радіоактивні аерозолі, радіонукліди, АМАД, аналіз часових рядів.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

КОНТРОЛЬ ВИНЕСЕННЯ РАДІОАКТИВНИХ АЕРОЗОЛІВ З ОБ’ЄКТА “УКРИТТЯ” В 2011 р.
В. Є. Хан, Б. І. Огородников, О. К. Калиновський, В. О. Краснов c.94-103

   Анотація: Наведено результати контролю викиду радіоактивних аерозолів з об’єкта «Укриття» в 2011 р. Максимальна величина неорганізованого викиду спостерігалася в зимовий період і досягала 6 МБк/доба. Концентрації довгоживучих бета-випромінюючих аерозолів, що надходила в атмосферу через систему «Байпас», знаходилися зазвичай в діапазоні 1 – 10 Бк/м3 (максимальна концентрація 45 Бк/м3) Їхніми носіями в більшості випадків були частинки з АМАД 1 – 5 мкм. Концентрації 212Pb – дочірнього продукту торону становили, як правило, 1 – 5 Бк/м3. Вони зазвичай мали АМАД 0,05 – 0,3 мкм. Об’ємні активності та дисперсність аерозолів у викидах з об’єкта «Укриття» залишаються практично стабільними впродовж останніх восьми років. Підтверджено зв’язок швидкості потоку в системі «Байпас» із різницею температур зовні та всередині об’єкта «Укриття»: зміна температури на 1 ºС приводить до зміни швидкості на 0,1 м/с.
   Ключові слова: об’єкт «Укриття», аерозолі, об’ємна активність, АМАД.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

УТОЧНЕННЯ НАПРЯМУ ТА ДИНАМІКИ ПЕРЕТІКАННЯ ВОДИ  В ПІВДЕННО-СХІДНІЙ ЧАСТИНІ ОБ’ЄКТА «УКРИТТЯ»
О. О. Одінцов, В. Е. Хан c.104-110

   Анотація: За допомогою трасера (бромід-іон) визначено динаміку та об’єми надходження води в південно-східній частині об’єкта «Укриття». Через приміщення 017/2 щорічно проходить близько 10 – 12 м3 води, при цьому там постійно знаходиться 5,4 м3 рідких радіоактивних відходів. Основний напрям перетікання у північну частину об’єкта «Укриття» в приміщення 001/3 допоміжних систем реакторного відділення. Зроблено оцінку винесення урану та радіонуклідів із південно-східної частини об’єкта «Укриття».
   Ключові слова: уран, цезій, стронцій, плутоній, америцій, рідкі радіоактивні відходи, об’єкт «Укриття».

ЗавантажитиЗавантажити статтю

НЕПРЯМІ ВИМІРЮВАННЯ ВМІСТУ ІЗОТОПІВ ПЛУТОНІЯ У ЗРАЗКАХ ГРУНТІВ ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ ЧАЕС
О. С. Казимиров, А. Г. Ісаєв, С. М. Ієвлєв, Є. В. Чорний, В. Р. Євсєєв, А. Г. Третьяк, В. М. Антропов, А. И. Хабріка c.111-114

   Анотація: Надано опис методики непрямого визначення питомої активності радіоізотопів 238Pu та 239+240Pu у пробах об’єктів навколишнього середовища зони відчуження ЧАЕС на підставі значень питомої активності реперних радіонуклідів 90Sr и 154Eu, що були виміряні, та встановлених для реперних радіонуклідів вагових коефіцієнтів. Питомі активності реперних радіонуклідів визначаються  за  допомогою  сцинтиляційних  спектрометрів  енергій  бета-гамма-випромінення  типу СЕБ-01 та СЕГ-001 із програмним забезпеченням AkWin виробництва НВП “АтомКомплексПрилад” (Київ). Вагові коефіцієнти визначаються при калібрувальних вимірюваннях із застосуванням радіохімічних процедур по відділенню плутонію. Діапазон непрямих вимірювань питомої активності радіоізотопів 238Pu та 239+240Pu знаходиться в межах від 1 до 30000 Бк/кг. Методика атестована у встановленому порядку ННЦ «Інститут метрології» (Харків).
   Ключові слова: непрямі вимірювання, питома активність, плутоній, радіоактивні матеріали, радіоактивні відходи, спектрометр, підготовка зразків, бета-активність, гамма-активність.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ВПЛИВ АРБУСКУЛЯРНОГО МІКОРИЗНОГО ГРИБА GLOMUS INTRARADICES НА НАКОПИЧЕННЯ РАДІОЦЕЗІЮ РОСЛИНАМИ
С. В. Дубчак c.115-122

   Анотація: Досліджено роль арбускулярного мікоризного гриба Glomus intraradices у накопиченні ізотопу 134Cs різними видами рослин. Розглянуто вплив радіоцезію на розвиток мікоризи та функціонування фотосинтетичного апарату рослин. Проаналізовано можливість застосування мікоризного симбіозу у фіторемедіації радіаційно забруднених територій. Установлено, що колонізація рослин арбускулярним мікоризним грибом призвела до суттєвого зменшення концентрації радіоцезію в їхній надземній частині й водночас не мала значного впливу на надходження радіонукліда до кореневої системи рослин.
   Ключові слова: радіоцезій, радіоактивне забруднення довкілля, арбускулярна мікориза, арбускулярні мікоризні гриби, фотосинтетичний апарат рослин, мікоризна колонізація, фіторемедіація.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

Схожі повідомлення

Залиште коментар

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert