Випуск 18, 2012 року, Проблеми безпеки атомних електростанцій та Чорнобиля

ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

ПРО ДЕЯКІ ЗАКОНОМІРНОСТІ НАСЛІДКІВ АВАРІЙ НА АЕС
В. І. Борисенко c.6-15

   Анотація: Розглянуто основні причини відмінностей в спостережуваних і розрахункових частотах аварійних подій в складних технологічних системах, в тому числі АЕС. Проаналізовано спрощення, закладені в імовірнісну модель роботи реакторної установки. Представлені результати застосування ступеневого розподілу ймовірностей для оцінки наслідків катастроф в складних і небезпечних технологіях.
   Ключові слова: реакторна установка, атомна електрична станція, імовірнісний аналіз безпеки, ризик-орієнтований підхід, самоорганізована критичність, ступеневий розподіл ймовірностей.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

МЕТОД ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПЕРЕЛІКУ ВИХІДНИХ ПОДІЙ ВАЖКИХ АВАРІЙ НА ОСНОВІ ДОСВІДУ АЕС ФУКУСІМА-1
В. І. Скалозубов, В. М. Ващенко, С. С. Яровoй, В. В. Злочевський c.16-19

   Анотація: На основі попереднього аналізу основних причин на АЕС Фукусіма-1 обґрунтовано обмеження традиційних підходів при розробці керівництв/інструкцій з управління важкими аваріями. Запропоновано перспективний метод ідентифікації переліків вихідних подій важких аварій, враховуючи передісторію розвитку запроектних аварійних послідовностей та стан систем на момент початку важкої аварії.
   Ключові слова: вихідні події аварій, важка аварія, керівництва/інструкції управління важкими аваріями.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

НЕСТІЙКОСТІ ТЕПЛОГІДРОДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ УПРАВЛІННІ АВАРІЇ З МІЖКОНТУРНИМИ ТЕЧАМИ В ЯДЕРНИХ ЕНЕРГОУСТАНОВКАХ ІЗ ВВЕР
Хадж Фараджаллах Даббах А., К. В. Скалозубов, С. Л. Волошина c.20-25

   Анотація: Наведено основні результати досліджень з питань технічних обґрунтувань заходів підвищення безпеки АЕС України, пов’язані з аналізом нестійкості теплогідродинамічних процесів при управлінні аваріями з міжконтурними течами.
   Ключові слова: водо-водяний енергетичний реактор (ВВЕР), швидкодіючий редукційний пристрій скидання середовища в атмосферу, система аварійного охолодження зони високого тиску.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ПРО МЕХАНІЗМ КРИЗИ ТЕПЛОВІДДАЧІ У ВОДООХОЛОДЖУВАНИХ ЯДЕРНИХ РЕАКТОРАХ
І. Г. Шараєвський, Н. М. Фіалко, Н. О. Меранова, Н. І. Шараєвська c.26-30

   Анотація: Розглянуто уявлення про фізичний механізм кризи тепловіддачі при вимушеному русі двофазного потоку в каналах, що обігріваються.
   Ключові слова: активна зона ядерного реактору; кипіння недогрітої рідини; пузирковий і снарядний режим; початок закипання; критична щільність теплового потоку; двофазний потік; структура потоку.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

СТАНИ ТА УМОВИ ВИБУХОБЕЗПЕКИ В ПРОЕКТНИХ РЕЖИМАХ АЕС ІЗ ВВЕР
В. І. Скалозубов, Ю. О. Комаров, В. М. Ващенко, С. С. Яровой c.31-38

   Анотація: Розглянуто питання сучасного стану вибухобезпеки АЕС із ВВЕР у режимах нормальної експлуатації та при можливих проектних аваріях. Показано необхідність удосконалення методичного забезпечення при моделюванні та аналізі умов детонації й дефлаграції водню в проектних режимах із розгерметизацією реакторного контуру.
   Ключові слова: захисний бар’єр безпеки, система безпеки, барботажний бак, компенсатор тиску, імпульсно-запобіжний пристрій, гермооб’єм, реакторна установка, лінія постійного видалення водню, водневовмісна пароповітряна суміш.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НОРМОВАНОЇ ШВИДКОСТІ РУХУ ПОВІТРЯ У ВІДКРИТИХ ОТВОРАХ ПРИМІЩЕНЬ ЗОНИ «СУВОРОГО» РЕЖИМУ АЕС
С. О. Лисцов, М. П. Майстренко, О. О. Захарченко, М. А. Хажмурадов c.39-44

   Анотація: Проведено аналіз рішень, прийнятих проектною організацією, по забезпеченню нормованої швидкості руху повітря у відкритих отворах приміщень зони «суворого» режиму АЕС з реактором ВВЕР-1000, виявлено їхні недоліки. Вироблено рекомендації по забезпеченню даного параметра на нових блоках та блоках, що добудовуються, по внесенню змін до нормативної документації.
   Ключові слова: системи витяжної вентиляції, АЕС, реакторна установка, ВВЕР-1000.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

РОЗВИТОК РИЗИК-ОРІЄНТОВАНИХ МЕТОДІВ ОЦІНКИ НАДІЙНОСТІ ЗАХИСНИХ БАР’ЄРІВ ОБ’ЄКТІВ З ВИСОКОРАДІОАКТИВНИХ ДЖЕРЕЛАМИ
В. І. Скалозубов, В. М. Ващенко, В. В. Злочевський c.45-50

   Анотація: Розглянуто альтернативний підхід визначення ймовірнісних показників безпеки АЕС, заснований на оцінках імовірності руйнування захисних бар’єрів безпеки під дією втомних механізмів деградації.
   Ключові слова: ризик-орієнтований підхід, захисні бар’єри безпеки, імовірність руйнування, залишкова дефектність, ядерні енергоустановки, сховища радіоактивних джерел.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

РОЗРОБКА КАДАСТРУ МАЙДАНЧИКІВ ПІД БУДІВНИЦТВО НОВИХ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ
Е. Г. Діатян, В. Я. Шендерович c.51-56

   Анотація: Розглянуто основні принципи обгрунтування необхідності спорудження АЕС та вибору майданчиків для майбутнього розміщення АЕС.
   Ключові слова: кадастр, майданчик АЕС, вимоги, порядок розробки.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ВОЛОКОННО-ОПТИЧНІ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ – ШЛЯХ  ДО ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГЕНЕРАТОРІВ АЕС, ТЕС ТА ГЕС
О. О. Ключников, А. С. Левицький, Г. М. Федоренко c.57-65

   Анотація: Розглянуто перспективи застосування волоконно-оптичних інформаційно-вимірюва­льних систем та гібридних волоконно-оптичних інформаційно-вимірювальних систем в сис­темах контролю, діагностики, управління та аварійного захисту потужних генераторів АЕС, ТЕС та ГЕС.
   Ключові слова: генератор, надійність, контроль, діагностика, інформаційно-вимірювальна система, волоконно-оптичний сенсор, волоконно-оптичний кабель.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

АНАЛІЗ ДОСВІДУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГОЛОВНИХ БЛОКОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ ОРЦ-417000/750 БЛОКІВ АЕС УКРАЇНИ
Д. В. Зозуля c.66-76

   Анотація: Зібрано й проаналізовано статистичні, конструкторські та технологічні характеристики головних трансформаторів блоків АЕС. Розроблено алгоритм оцінки стану блокового трансформатора. Визначено причини відмов блокових трансформаторів, що приводять до змушеного відключення блоків. Виявлено чутливі зони та ймовірні фактори деградації електромагнітної, електроізоляційної та механічної систем, а також зон екстремального тепловиділення. Курсивом у статті відзначено методи систем контролю, безпеки й діагностики проаналізованих вузлів.
   Ключові слова: трансформатори, ізоляція, обмотки, бак, масло, шунти.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

МОДЕЛЮВАННЯ НАГРІВУ ЕЛЕМЕНТІВ СТАТОРА Й РОТОРА ГІДРОГЕНЕРАТОРА-ДВИГУНА ДНІСТРОВСЬКОЇ ГАЕС
О. П. Грубой, А. К. Шофул, О. О. Ключников, Г. М. Федоренко, О. Г. Кенсицький c.77-87

   Анотація: Розроблено математичну модель теплового стану гідрогенератора-двигуна Дністровської ГАЕС. Проведено розрахунки нагріву основних елементів статора ротора в різних режимах навантаження машини. Отримані результати співставлено з даними теплових випробувань гідрогенератора-двигуна. Запропоновано шляхи підвищення надійності та навантажувальної здатності агрегату.
   Ключові слова: гідрогенератор-двигун, моделювання, тепловий стан, надійність.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ПРОБЛЕМИ ЧОРНОБИЛЯ

ЗАДАЧА ПРО КЕРУВАННЯ РАДІАЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ  ОБ’ЄКТА З РАДІАЦІЙНО-НЕБЕЗПЕЧНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ
В. Г. Батій, В. В. Єгоров, Ю. І. Рубежанський c.88-95

   Анотація: Представлено загальну схему приймання рішення з керування радіаційними ризиками на об’єкті з радіаційно-небезпечними технологіями. Як приклад розглядається випадок аварії у сховищі відпрацьованого ядерного палива, пов’язаний із падінням і подальшою розгерметизацією відпрацьованої тепловиділяючої збірки при перевантаженні всередині будівлі.
   Ключові слова: радіаційний ризик, керування ризиками, радіаційна аварія, відпрацьоване ядерне паливо, схови-ще, активність, викид, поширення.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ МІГРАЦІЇ РАДІОНУКЛІДІВ У ЗОНІ АЕРАЦІЇ  НА ПРОММАЙДАНЧИКУ ОБ’ЄКТА «УКРИТТЯ»
М. Б. Старіков, А. М. Алфьоров, М. І. Панасюк, І. А Литвин, Є. П. Люшня c.96-102

   Анотація: Виконано прогноз міграції 90Sr в результаті вологопереносу в зоні аерації малої потужності під впливом атмосферних опадів в умовах будівництва котловану південної стрічки фундаменту нового безпечного конфайнмента. Прогноз виконано методом математичного моделювання за допомогою спеціальної програми, що вирішує систему диференційних рівнянь, які описують процес волого- та масопереносу в ґрунтах із недостачею насичення.
   Ключові слова: математичне моделювання, міграція радіонуклідів, зона аерації, коефіцієнт розподілу.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ОСОБЛИВОСТІ ЕФЕКТИВНОСТЕЙ РЕЄСТРАЦІЇ СЦИНТИЛЯЦІЙНИХ ДЕТЕКТОРІВ ІЗ СВИНЦЕВИМ ЗАХИСТОМ
А. Д. Скорбун, M. I. Панасюк, Б. М. Сплошной, О. Ю. Зеленський c.103-109

   Анотація: Досліджено енергетичні залежності ефективностей сцинтиляційних детекторів NaI(Tl), особливістю конструкції яких є наявність навколо кристала свинцевого екрана з алюмінієвою діафрагмою. Виявлено, що на відміну від звичайного зменшення ефективності із зростанням енергії ефективність досліджених детекторів зростає, починаючи з енергій ~ 1200 кеВ.
   Ключові слова: гамма-випромінювання, детектор, ефективність, свинцевий екран.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

РАДІОАКТИВНІ АЕРОЗОЛІ В ХОЛІ Г350 ОБ’ЄКТА «УКРИТТЯ» У 2010 – 2011 рр.
Б. І. Огородников, В. Є. Хан, В. П. Ковальчук c.110-116

   Анотація: У 2010 р. роботи по реконструкції коридору Г347 привели до підвищення в холі Г350 концентрації аерозолів-носіїв продуктів Чорнобильської аварії. Найбільш висока об’ємна активність 6,4 Бк/м3 спостерігалася 22 листопада, коли в коридорі Г347 вели металообробку за допомогою болгарки. Виявлено додатковий чинник інгаляційного опромінювання персоналу об’єкта «Укриття» – дочірні продукти (ДП) радону і торону. Об’ємна активність 212Pb (ДП торону) знаходилася в діапазоні 0,1 – 4 Бк/м3, а ДП радону – 6 – 200 Бк/м3.
   Ключові слова: об’єкт «Укриття», радіоактивні аерозолі-продукти аварії, дочірні продукти радону і торону, джерела аерозолів, динаміка концентрацій аерозолів, інгаляційна доза.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

This post is also available in: English

Схожі повідомлення

Залиште коментар

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert