Журнал Проблеми безпеки АЕС 

Випуск 26, 2016 року, Проблеми безпеки атомних електростанцій та Чорнобиля

ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

Невідомі діагностичні аспекити запроектної аварії на Чорнобильській АЕС
І. Г. Шараєвський, Н. М. Фіалко, Л. Б. Зімін, Г. І. Шараєвський c.5-14

   Анотація: Представлено результати комплексного аналізу справжніх причин ядерної катастрофи на енергоблоці № 4 Чорнобильської АЕС у 1986 р. Виконано систематизацію хронології виникнення та розвитку аварійної ситуації. У контексті аналізу аварійної динаміки реактора розглянуто комплекс визначальних фізичних, технічних, діагностичних та політичних факторів, які обумовили фатальний характер цієї ядерної катастрофи.
   Ключові слова: Чорнобильська катастрофа, аналіз динаміки розвитку.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

Про ядерну безпеку уран-графітових реакторів
В. І. Борисенко c.14-26

   Анотація: Розглядається історія розвитку в Радянському Союзі уран-графітового напрямку в ядерному реакторо­будуванні, а також зміна параметрів ядерної безпеки таких реакторів. Акцент у розгляді робиться на оцінці важливих для ядерної безпеки параметрах різних поколінь уран-графітових реакторів, починаючи з реактора Ф-1, далі з промислових уран-графітових реакторів (ПУГР) і закінчуючи реакторами великої потужності канальними (РВПК). Для кожного типу уран-графітових реакторів проведено дослідження залежності ефективного коефі­цієнта розмноження від кроку паливної решітки та кількості водяного теплоносія в паливних каналах. На простій моделі активної зони РВПК показано неприпустимо велике значення ефекту реактивності при осушенні або запарюванні паливних каналів. Проведено визначення кількості локальних критичних мас в уран-графітових реакторах та їхній вплив на роботу реактора на малих рівнях потужності, коли взаємний вплив локальних критичних мас (об’ємів) незначний і це призводить до виникнення в активній зоні локальних зон із надкритичністю. Розглянуто й помилку проекту РБМК щодо конструкції графітових витискувачів, яка є важливим чинником у розвитку аварійного процесу 26 квітня 1986 р. на ЧАЕС.
   Ключові слова: ядерна безпека, промисловий уран-графітовий реактор, реактор великої потужності канальний, ефекти реактивності, період реактора, аварійний захист.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

Проблемні питання теплофізики вихідної аварійної події Чорнобильської катастрофи
І. Г. Шараєвський, Н. М. Фіалко, Л. Б. Зімін, Г. І. Шараєвський с.27-35

   Анотація: Представлено результати комплексного аналізу проблемних теплофізичних аспектів визначення початку кипіння теплоносія, яке стало вихідною аварійною подією Чорнобильської катастрофи. Розглянуто характер взаємозв’язку теплогідравлічних та нейтронно-фізичних процесів, що відбулися в нижній частині активної зони реактора безпосередньо перед ядерною катастрофою. Критично проаналізовано відомі методи діагностики та контролю процесів генерації парової фази у водоохолоджуваних реакторах. Проаналізовано задачі розробки діагностичної системи нового покоління на основі інтелектуального програмного забезпечення.
   Ключові слова: Чорнобильська катастрофа, вихідна аварійна подія, теплофізичні проблеми.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

Статистичний аналіз шумів реакторного обладнання на основі теорії гіпервипадкових явищ
А. Д. Скорбун, С. М. Стадник, В. Г. Котеленець c.36-43

   Анотація: Проаналізовано статистичні властивості довгих часових рядів даних, які отримуються у процесі безперервного контролю за станом обладнання атомної станції. У даному випадку було проведено збір та обробку результатів вимірювання температури теплоносія на виході з реактора першої петлі головного циркуляційного контура, виміряної за допомогою термопари та термометра опору. З використанням гіперстатистичного аналізу показано, що ці дані мають явно виражені ознаки відсутності статистичної стійкості, що потребує перегляду існуючих підходів до аналізу таких даних.
   Ключові слова: атомні станції, контроль параметрів, гіперстатистичний аналіз.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

Проблеми діагностики віброакустичної безпеки реакторів ВВЕР (Частина 2)
Н. М. Фіалко, І. Г. Шараєвський, Л. Б. Зімін, С. В. Бабак, Г. І. Шараєвський c.44-51

   Анотація: На прикладах різних нештатних ситуацій розглянуто вібраційну надійність водо-водяних енергетичних реакторів. Показано недостатню ефективність застосування детермінованих підходів до діагностики поточного технічного стану елементів та систем реакторів ВВЕР. Розглянуто принципи і перспективи створення систем автоматичної комп’ютерної діагностики на основі аналізу спектральних характеристик сигналів штатних дат-чиків параметрів вібраційних і теплогідравлічних процесів з метою раннього виявлення та запобігання розвитку потенційно небезпечних станів.
   Ключові слова: реактор ВВЕР, елементи конструкції, вібраційний стан, автоматична діагностика.

Завантажити статтюЗавантажити

Спектральні характеристикивіброакустичних коливань у першому контурі реактора ВВЕР-1000.
О. І. Шараєвська c.52-57

   Анотація: Виконано аналіз особливостей розвитку резонансних коливальних процесів у першому контурі реак-торів ВВЕР-1000. Розглянуто розрахункову акустичну схему для визначення власних частот коливань тиску двофазного потоку. Наведено типові спектри пульсацій тиску, а також данні щодо характеру руйнувань елеме-нтів першого контура.
   Ключові слова: реактор ВВЕР-1000, перший контур, двофазний потік, пульсації тиску, власна частота.

Завантажити статтюЗавантажити

Перколяційний опис поведінки ланцюгової реакції
В. В. Рязанов c.58-68

   Анотація: За допомогою строгих співвідношень теорії перколяції на решітках Бете описується поведінка коефіцієнта розмноження нейтронів на ранніх стадіях розвитку ланцюгової реакції поділу ядер, що самопідтримується. Роз-глянуто поведінку ймовірності перколяції, в цьому задачі – ймовірності виникнення самопідтримуваної ланцю-гової реакції і похідних від цієї величини. Вказані можливості визначення меж критичної області та знайдені різні розподілу для ймовірностей перколяції при великих значеннях числа поколінь нейтронів. Залежно від бли-зькості ймовірності поділу ядра нейтроном до критичного значення виділені різні режими, в яких змінюються і вид розподілу, і потік нейтронів, і геометричні траєкторії руху нейтронів.
   Ключові слова: перколяція, ланцюгові реакції, дерева Кейлі, ймовірність виникнення ланцюгової реакції, що самопідтримується.

Завантажити статтюЗавантажити

Надійність генеруючого обладнання та перспективи розвитку атомної енергетики в Україні
О. Г. Кенсицький, Г. М. Федоренко c.69-74

   Анотація: Розглянуто показники надійності генеруючого обладнання енергоблоків АЕС України в порівнянні з аналогічним обладнанням закордонних АЕС. За результатами проведеного аналізу доведено, що при визна-ченні одиничної потужності енергоблоків майбутніх АЕС необхідно враховувати стійкість енергосистеми до їхнього можливого аварійного відключення. Енергоблоки, що мають бути збудовані в Україні, доцільно осна-щувати турбогенераторами вітчизняного виробництва з повітряним або повітряно-водяним охолодженням аси-нхронного або асинхронізованого типу. Розширені можливості останніх щодо регулювання перетоків реактив-ної потужності в енергосистемі дозволяють у цілому підвищити її стійкість і маневреність.
   Ключові слова: турбогенератор, надійність, потужність, охолодження, маневреність.

Завантажити статтюЗавантажити

ПРОБЛЕМИ ЧОРНОБИЛЯ

Модель деградації мікроструктури лавоподібних паливовмісних матеріалів об’єкта «Укриття»
С. В. Габєлков, А. В. Носовський, В. М. Щербін c.75-84

   Анотація: Запропоновано модель деградації лавоподібних паливовмісних матеріалів об’єкта «Укриття», яка ба-зується на еволюції їхньої мікроструктури. Визначено основні фізико-хімічні процеси, що проходять у матеріа-лах, їхню послідовність і взаємозв’язок. Виділено стадії деградації, визначено їхню послідовність та оцінено їхню тривалість. Наведено попередній прогноз стану та поведінки лавоподібних паливовмісних матеріалів на найближчу та віддалену перспективу. Установлено, що основну небезпеку для людини представляють аерозо-лі, що сформувалися на основі порошків оксидів урану, які містять середньо- та довгоживучі радіонукліди про-дуктів поділу та активації.
   Ключові слова: лавоподібні паливовмісні матеріали, модель деградації, мікроструктура, фізико-хімічні процеси, прогноз, об’єкт «Укриття».

Завантажити статтюЗавантажити

Застосування гамма-та гамма-спектрометричного каротажу для цілей радіогідроекологічного моніторингу
Є. П. Люшня, І. А. Литвин, М. І. Панасюк, Г. В. Левін, І. П. Онищенко c.85-89

   Анотація: Представлено часткові результати проведення моніторингу навколо об’єкта «Укриття». Наведено дані по гамма-каротажу та спектрометричному гамма-каротажу, отримані в мережі спостережних свердловин за 2014 р., та порівняння деяких вимірювань із вимірюваннями, отриманими в попередні роки. У результаті були зроблені певні висновки щодо можливих змін радіологічної обстановки грунтів навколо об’єкта «Укриття».
   Ключові слова: гамма-каротаж, радіонукліди, моніторинг, об’єкт «Укриття».

Завантажити статтюЗавантажити

Сорбційно-коагуляційне очищення рідких радіоактивних відходів від урану та трансуранових елементів
В. В. Стрелко, В. В. Мілютін, Т. С. Псарьова, В. О. Краснов, В. Є. Хан,С. І. Мелешевич, І. З. Журавльов, О. І. Закутевський, В. И. Яковлєв c.96-102

   Анотація: Видалення урану і трансуранових елементів з рідких радіоактивних відходів проводили методом коагуляції. Показано, що європій та америцій практично повністю зв’язуються коагулятами, а вміст урану зменшується в 10 і більше разів. Фінішне очищення фільтрату після коагуляції проводили сорбцією через колонки, заповнені індивідуальними сорбентами, а також в їхній комбінації. Тестування сорбентів здійснювали видаленням плутонію та америцію з модельних розчинів, що містять хлориди, сульфати та бікарбонати лужних і лужноземельних металів, а урану – із сильнокислих розчинів (3 моль / дм3 HNO3) за допомогою індикаторних міток відповідних радіонуклідів. Установлено, що зразок TiSi-ВS високоселективний по відношенню до радіонуклідів 241Am, 239Pu та іонів урану.
   Ключові слова: сорбенти неорганічні, рідкі радіоактивні відходи, уран, трансуранові елементи.

Завантажити статтюЗавантажити

Створення та організація взаємодії комплексу просторових баз даних для вирішення завдань чисельного моделювання та оцінки радіаційної ситуації в системах протиаварійного реагування
Т. Д. Лев, В. М. Піскун, В. Д. Виноградська, О. Г. Тищенко c.103-112

   Анотація: Розроблено структуру та склад інформаційного забезпечення, необхідного для чисельного моделю-вання та прогнозу атмосферного переносу й перерозподілу радіонуклідів в об’єктах навколишнього середови-ща та оцінки радіаційної ситуації. Інформаційне забезпечення складається з аеросиноптичної, радіоекологіч-ної, картографічної, нормативної та розрахункової баз даних (БД). На базі поточної метеорологічної інформа-ції, що надходить по каналах Інтернету, створена і формується аеросиноптична БД для проведення чисельних розрахунків із використанням моделі атмосферного переносу радіонуклідів LEDI. Визначено склад і структуру БД картографічної інформації для проведення модельних розрахунків на різних просторових масштабах – дер-жавному, регіональному та локальному. Для превентивної радіоекологічної оцінки території створюється БД радіоекологічних даних, включаючи карти радіоекологічного районування та превентивної радіоекологічної критичності території та оцінки радіаційної ситуації відповідно до рекомендацій МАГАТЕ.
   Ключові слова: радіоекологічна ситуація, інформаційні та картографічні бази даних, районування, чисельне моделювання.

Завантажити статтюЗавантажити

Превентивна інтегральна оцінка радіоекологічної критичності сільськогосподарських територій для цілей ефективного управління процесами ліквідації наслідків радіаційних аварій.
Т. Д. Лев, Б. С Прістер, В. Д. Виноградська c.113-121

   Анотація: З метою мінімізації наслідків радіаційних аварій на сільськогосподарських територіях розроблено ме-тодологію проведення превентивної радіоекологічної оцінки території на державному та регіональному рівнях із використанням басейново-ландшафтного принципу районування території за природними екологічними ха-рактеристиками. Проведено геоінформаційне картографування тестової території з виділенням найбільш кри-тичних зон по формуванню дози на населення внаслідок аварійної ситуації на АЕС. Використання методології дозволить запобігти дозі опромінення населення шляхом оптимізації оцінки радіаційної ситуації та прийняття рішень про проведення захисних заходів.
   Ключові слова: радіоекологічна критичність, районування, басейновий принцип, комплексний код, верифікація.

Завантажити статтюЗавантажити

Забруднення 90Sr підземних вод території об’єкта «Укриття» Чорнобильської атомної електростанції
І. А. Литвин, М. І. Панасюк, Г. В. Левін, І. П. Онищенко c.122-127

   Анотація: Виявлено нові закономірності поведінки 90Sr в підземних водах, які пройшли шлях міграції під об’єктом «Укриття». Показано, що в лужному середовищі ґрунтових вод при рН води 8,5 – 10 об’ємна активність 90Sr зменшується до одиниць Бк/л за рахунок створення слаборозчинних сполук із СО32- , що випадають в осад. При рН  вище 10 – 11 міграційна здатність  90Sr зростає на порядок і об’ємні активності 90Sr у пробах грунтових вод досягають значень 150 – 2100 Бк/л.
   Ключові слова: підземні води, проммайданчик ЧАЕС, міграція, активність 90Sr, рН, карбонат-іон.

Завантажити статтюЗавантажити

Схожі повідомлення

Залиште коментар

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert