Журнал Проблеми безпеки АЕС 

Випуск 27, 2016 року, Проблеми безпеки атомних електростанцій та Чорнобиля

ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

Основні проблеми розвитку атомної енергетики України та шляхи їхнього вирішення
О. В. Виговський c.5-12

   Анотація: Висвітлено та проаналізовано головні проблеми енергетики України. Наведено дані по встановленій потужності електростанцій України та виробництву електроенергії на них за 2011 – 2014 рр. Розкрито основні проблеми розвитку атомної енергетики в Україні та запропоновано шляхи їхнього вирішення. Проведено аналіз статистичних даних щодо ушкоджень турбогенераторів блоків АЕС України за 2010 – 2014 рр. Виконано порі-вняльну оцінку питомої пошкоджуваності турбогенераторів блоків АЕС України. Розроблено рекомендації по підвищенню безпеки, надійності та ефективності експлуатації енергоблоків АЕС України.
   Ключові слова: безпека, надійність, ефективність експлуатації, енергоблок, турбогенератор.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

Про причини нагрівання конструктивів енергоблока Дністровської ГАЕС
О. Г. Кенсицький, Д. І. Хвалін c.13-18

   Анотація: Розвиток атомної енергетики в Україні неможливий без випереджаючого створення маневрених і піко-вих потужностей ГЕС і ГАЕС. Проведено оцінку величини струмів в арматурі залізобетону колодязя енергобло-ка Дністровської ГАЕС. Показано, що існуючі поля розсіювання в зоні виводів гідрогенератора-двигуна не мо-жуть бути причиною підвищеного нагріву залізобетону фундаменту. Установлено, що причиною нагрівів арма-тури фундаменту є циркуляційний струм. Для вироблення дієвих рішень щодо зниження нагрівів конструктивів необхідне проведення додаткових розрахункових та експериментальних досліджень розподілу магнітного поля та струмів у конструктивних елементах при різних режимах навантаження.
   Ключові слова: маневреність, гідрогенератор-двигун, поля розсіювання, нагрівання, арматура.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

Моделювання атмосферного переносу радіонуклідів у складі частинок пилу в околицях об’єктів зберігання радіоактивних відходів
О. В. Халченков, І. В. Ковалець, Т. В. Лаврова, С. В. Тодосієнко с.19-29

   Анотація: Наведено результати чисельного моделювання атмосферного переносу радіонуклідів у складі пилу навколо об’єктів зберігання радіоактивних відходів колишнього ВО «Придніпровський хімічний завод» (ПХЗ). Для розрахунку атмосферного переносу використовувалися діагностична метеорологічна модель CALMET та модель атмосферного переносу CALPUFF. Моделювання джерела емісії пилу було виконане на основі вимірю­вань концентрацій радіонуклідів у поверхневому шарі ґрунту з використанням емпіричної формули, що дозволяє параметризувати потік пилу за допомогою динамічної швидкості вітру та даних про підстилаючу поверхню. Отримані шляхом моделювання середньорічні результати концентрацій аерозолю в повітрі знахо­дяться в межах вимірювань і можуть бути використані для оцінки ризиків персоналу підприємства та населення в зоні впливу об’єктів ПХЗ..
   Ключові слова: атмосферний перенос, пил, аерозоль, радіонукліди, CALPUFF, CALMET.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

Прогнозна оцінка просторового розподілу потужності дози від прилеглої радіоактивно забрудненої території при будівництві централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива
Л. І. Павловський, П. О. Бахмачук, О. І. Стоянов c.30-35

   Анотація: Запропоновано модель просторового розподілу потужності дози. Завдяки цьому були визначені місця на проммайданчику комплексу споруд централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, в яких є суттєвий вплив на дозу зовнішнього опромінення персоналу від навколишньої радіоактивно забрудненої території, що знаходиться у чорнобильській зоні відчуження.
   Ключові слова: радіаційна обстановка, централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива, чорнобильська зона відчуження.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ПРОБЛЕМИ ЧОРНОБИЛЯ

Аналіз необхідності актуалізації стратегії перетворення об’єкта «Укриття»
Д. А. Стельмах, С. Ф. Свєрчков, Л. Є.Шумилова, В. Ю. Дилдін c.35-42

   Анотація: Розглянуто необхідність актуалізації документа «Стратегія перетворення об’єкта «Укриття» з точки зору можливості втілення альтернативних шляхів перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему по відношенню до варіанта «раннього» вилучення всіх паливовмісних матеріалів.
   Ключові слова: об’єкт «Укриття», новий безпечний конфайнмент, паливовмісні матеріали, екологічно безпечна система.

Завантажити статтюЗавантажити

Багаторічний моніторинг неорганізованих скупчень рідких радіоактивних відходів об’єкта «Укриття».
О. О. Одінцов, В. Є. Хан, В. О. Краснов, В. М. Щербін c.43-57

   Анотація: Представлено результати багаторічного моніторингу неорганізованих скупчень рідких радіоактивних відходів (ЖРО) на нижніх позначках об’єкта «Укриття». Визначено об’єми ЖРО та динаміка їхніх сезонних змін. Експериментально визначено зміст макрокомпонентів, урану, продуктів поділу (ПД) 90Sr, 129I, 137Cs, 154,155Eu і трансуранових елементів (ТУЕ) 238Pu, 239+240Pu, 241Am, 244Cm в ЖРО об’єкта «Укриття» в період 1996 – 2015 рр. Концентрація урану в ЖРО об’єкта «Укриття» становила 1 – 190 г/м3. Об’ємна активність ПД в ЖРО знаходиться в межах n ∙ 107 – n ∙ 1011 Бк/м3, а ТУЕ в межах n ∙ 104 – n ∙ 108 Бк/м3. Показано, що сезонні коливання концентрації урану та об’ємних активностей радіонуклідів у ЖРО можуть бути до одного порядку величини. Співвідношення між активностями 137Cs/90Sr, 90Sr/239+240Pu, 241Am/ 239+240Pu і 244Cm/239+240Pu в ЖРО значно відрізняються від аналогічних співвідношень радіонуклідів у паливовмісних матеріалах об’єкта «Укриття». У період 1996 – 2015 рр. спостерігався стійкий тренд збільшення концентрації урану та об’ємних активностей радіонуклідів у найбільшому скупченні ЖРО у приміщенні 001/3.
   Ключові слова: уран, плутоній, америцій, рідкі радіоактивні відходи, об’єкт «Укриття».

Завантажити статтюЗавантажити

Оцінка аерозольної радіаційної обстановки на проммайданчику ЧАЕС під час проведення робіт із будівництва нового безпечного конфайнмента
В. К. Шинкаренко, В. А. Кашпур, Г. Г. Скоряк, А. К. Калиновский c.58-66

   Анотація: Досліджено кінетику забруднення приземного шару атмосфери в ближній зоні об’єкта «Укриття» під час проведення робіт із будівництва нового безпечного конфайнмента. Продемонстровано вплив метеорологічних умов, виду та місця проведення робіт на об’ємну активність 137Cs в повітрі. Показано, що відсутність у точках відбирання проб перевищень допустимих концентрацій 137Cs в повітрі за час спостережень не гарантує відсутності таких перевищень у місцях проведення робіт і по шляху поширення факела локального викиду. Консервативна оцінка об’ємної активності ізотопів плутонію, виконана у припущенні паливного складу «гарячих» частинок, показала, що ймовірність локальних і короткочасних перевищень допустимих концентрацій ізотопів плутонію в 30 разів перевищує таку ймовірність для 137Cs.
   Ключові слова: об’єкт «Укриття», будівництво нового безпечного конфайнмента, об’ємна активність повітря, авторадіографія, кінетика розчинення в легеневій рідині.

Завантажити статтюЗавантажити

Комп’ютерне моделювання при експлуатації та перетворенні об’єкта «Укриття»
В. Г. Батій, С. С. Підберезний, В. М. Рудько, В. М. Щербін c.67-79

   Анотація: Проведено огляд та аналіз діяльності щодо застосування комп’ютерного моделювання для підтримки робіт з експлуатації та перетворення об’єкта “Укриття” ЧАЕС. Показано специфіку задач, що вирішуються з використанням різних методів моделювання. Наведено рекомендації щодо подальшого розвитку та використання методів комп’ютерного моделювання на наступних етапах перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему.
   Ключові слова: Чорнобильська АЕС, об’єкт «Укриття», новий безпечний конфайнмент, паливовмісні матеріали, радіоактивні відходи, вилучення, комп’ютерне моделювання, комп’ютерна графіка.

Завантажити статтюЗавантажити

Об’ємна активність радону та його мінливість у деаераторній етажерці об’єкта «Укриття»
Б. И. Огородников, В. Е. Хан c.80-88

   Анотація: Представлено результати дослідження об’ємної активності радону в приміщеннях Г564/1, Г365 і Г328/2 деаераторної етажерки об’єкта “Укриття” за допомогою сейсмічної радонової станції СРС-05 “Торон-1”. Його найбільший середній вміст 100 Бк/м3 виявлено у приміщенні Г564/1. При цьому максимальні разові конце-нтрації досягали 300 Бк/м3. Одночасні вимірювання об’ємної активності радону і різниці температур повітря всередині приміщення і зовні показали, що найбільший вміст радону відповідав мінімальним відмінностям тем-ператур. У приміщеннях Г365 і Г328/2 середні концентрації становили відповідно 60 і 40 Бк/м3 і практично не залежали від різниці температур. В обстежених приміщеннях додаткове опромінення персоналу внаслідок вди-хання радону та його дочірніх продуктів може становити близько 10 % від граничної ефективної допустимої дози.
Ключові слова: об’єкт «Укриття», радон, дочірні продукти радону, доза опромінення.
   Ключові слова: об’єкт «Укриття», радон, дочірні продукти радону, доза опромінення.

Завантажити статтюЗавантажити

Аналіз методів оцінки стійкості «Арки» нового безпечного конфайнмента до падіння літака
Т. І. Матченко, Л. Б. Шаміс, Л. Ф. Первушова, П.Т. Матченко c.89-96

   Анотація: На підставі аналізу вітчизняних та міжнародних нормативних документів  виконаний аналіз методів розрахунків стійкості  «Арки» нового безпечного конфайнмента до навантажень при падінні літака. Визначені напрямки подальших досліджень.
   Ключові слова: падіння літака, надійність, новий безпечний конфайнмент.

Завантажити статтюЗавантажити

Використання альфа-активності радіатора камери поділу для контролю працездатності нейтронного вимірювального каналу
О. А. Кучмагра, Г. І. Одинокін, А. Д. Скорбун, С. М. Стадник, А. С. Садовніков c.97-101

   Анотація: Досліджено власні шуми іонізаційної камери поділу КНТ-31-1 у складі нейтронного вимірювального каналу. Визначено статистичні параметри цього шумового сигналу, у тому числі діапазон амплітуд імпульсів, викликаних α-частинками матеріалу радіатора камери поділу. Показано умови, за яких шумовий сигнал від α-частинок (α-струм) може бути використано для контролю працездатності нейтронного вимірювального каналу.
   Ключові слова: іонізаційна камера поділу, нейтронний вимірювальний канал, контроль працездатності.

Завантажити статтюЗавантажити

Схожі повідомлення

Залиште коментар

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert