Випуск 3 (частина 1), 2005 року, Проблеми безпеки атомних електростанцій та Чорнобиля

РАДІАЦІЙНИЙ ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛУ ДІЮЧИХ АЕС І ОБ’ЄКТА «УКРИТТЯ», ІСНУЮЧІ ПРОБЛЕМИ, СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА ЇХ ПОДОЛАННЯ СЬОГОДНІ
О. Ф. Сенюк, В. О. Краснов, В. М. Данілов c.9-23

  Анотація: Проаналізовано сучасний рівень вирішення проблем радіаційного захисту персоналу діючих АЕС і персоналу, який виконує роботи по стабілізації і реорганізації об’єкта «Укриття» в екологічно безпечну систему. Показано істотні відмінності іонізуючих випромінювань діючих АЕС і об’єкта “Укриття” як за різновидом і потужністю, так і матеріальними носіями. На відміну від АЕС в об’єкті Укриття” практично відсутні n-випромінювання, а g-випромінюванням притаманні своєрідні просто­рово-кутові характеристики; джерела внутрішнього опромінення представлені унікальними “гарячими” частинками, які не є характерними для приміщень і викидів АЕС. Обгрунтовано необ­хідність удосконалення засобів індивідуального захисту органів дихання й використання оператив­ радиационной защиты ним персоналом АЕС і об’єкта “Укриття” протипроменевих комплексів для захисту як від хронічного опромінення в діапазоні малих доз, так і для випадків гострого опромінення.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ОБ’ЄКТА “УКРИТТЯ” ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
В. Г. Батий, Л. И. Павловский, А. А. Правдивый, В. М. Рудько, А. А. Сизов, В. Н. Щербин, А. В. Дмитриенко c.24-30

  Анотація: Проведено аналіз проблем радіаційної безпеки при виконанні робіт в умовах об’єкта “Укриття”. Пропонуються шляхи їх вирішення з використанням розроблених в ІПБ АЕС.методик і пристроїв.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ПИЛОУТВОРЕННЯ В ОБ’ЄКТІ «УКРИТТЯ» ПІД ВПЛИВОМ ТЕХНОГЕННИХ І ПРИРОДНИХ ФАКТОРІВ
Б. І. Огородников, М. І. Павлюченко, О. К. Будика, В. О. Краснов c.31-44

  Анотація: За результатами вимірювань у 2003 – 2004 рр. об’ємних активностей і дисперсного складу радіоактивних аерозолей у вентиляційній системі «Байпас» і приміщеннях об’єкта «Укриття» ЧАЕС установлено, що при регламентних сеансах пилопригнічення й випробуваннях модернізованої системи пилопригнічення кількість аерозолей-носіїв радіонуклідів чорнобильського генезису в повітрі, як правило, значно збільшується. До підвищення концентрацій радіоактивних аерозолей у «Байпасі» приводять середні швидкості вітру більш 4 – 5 м/с і пориви понад 10 – 11 м/с. Низькі концентрації характерні для м’яких погодних умов (слабкі вітри та особливо тумани). Наявність в об’єкті «Укриття» природних радіоактивних аерозолей дочірніх продуктів радону й торону практично не залежить від робіт з пилопригнічення й сили вітру. За результатами відбору аерозолей методом тришарових фільтрів і вимірювавнь близько 80 проб отримано, що в 67 % випадків медіанний аеродинамічний за активністю діаметр носіїв “чорнобильських” радіонуклідів знаходиться в діапазоні 1,7 – 8,5 мкм при середньому значенні 3,8 мкм, а дочірніх продуктів радону й торону – від 0,03 до 0,3 мкм при середньому значенні 0,15 мкм.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

СУБМІКРОННІ АЕРОЗОЛІ І ПРОБЛЕМИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ДОЗИМЕТРИЧНОГО КОНТРОЛЮ ВНУТРІШНЬОГО ОПРОМІНЕННЯ ПЕРСОНАЛУ ОБ’ЄКТА УКРИТТЯ І ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ
О. О. Бондаренко c.45-56

  Анотація: Обговорюється феномен надлишкового внеску субмікронних аерозольних частинок в об¢єкті “Укриття”, який спостерігався в багатьох дослідженнях проведених різними методами й багатьма дослідниками, у контексті розгляду сукупності факторів внутрішнього опромінення персоналу, що визначають систему дозиметричного контролю внутрішнього опромінення персоналу. Відмічено, що останнім часом при розгляді чинників, які визначають формування доз внутрішнього опромінення персоналу об¢єкта “Укриття”, багато уваги приділяється субмікронним аерозолям. При цьому деякі публікації оминають найзначущі чинники, які визначають формування доз і надійність дозових оцінок. Також ігноруються результати інших дослідників аерозолів в об¢єкті “Укриття” й на території зони відчуження. На підставі такого неповного аналізу чинників робиться безпідставний висновок про завищену значимість субмікронних аерозолів при формуванні доз внутрішнього опромінення. Проблема в даний час полягає не стільки в недосконалості існуючих нормативно-методичних документів, а в тому, що на сьогоднішній день існуюча система контролю внутрішнього опромінення на всіх без виключення підприємствах, розташованих на території зони відчуження, не відповідає загальновизнаному світовому досвіду. При цьому основною проблемою є не відсутність підходів, нормативів і фахівців, а відсутність практичної реалізації. Виходячи з вищевикладеного, у роботі запропоновано першочергові технічні заходи для встановлення адекватної системи дозиметричного контролю внутрішнього опромінення персоналу.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

 ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАДІАЦІЙНОЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ РОЗРОБЦІ РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ГРУНТІВ У МІСЦЯХ ОБЛАШТУВАННЯ ФУНДАМЕНТІВ НОВОГО БЕЗПЕЧНОГО КОНФАЙНМЕНТА
М. І. Селянський, М. І. Панасюк, А. Д. Скорбун, М. І. Павлюченко, А. В. Дмитрієнко, С. В. Сухоставський c.57-60

  Анотація: Розглянуто ряд практичних заходів і процедур, які забезпечують виконання вимог норматив­них документів у частині радіаційної безпеки в процесі виконання земляних робіт при будівництві нового безпечного конфайнмента для 4-го енергоблока ЧАЕС. Сформульовано умови, виконання яких повинно бути передбачено в проекті безпечного виконання земляних робіт.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

РАДІОАКТИВНЕ ЗАБРУДНЕНЯ ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ ЧАЕС ПАЛИВНИМИ ЧАСТИНКАМИ ТА ЇХ РАДІОЛОГІЧНА ЗНАЧИМІСТЬ
В. О. Кашпаров c.61-69

  Анотація: Дано оцінку радіоекологічної значимості паливної компоненти чорнобильських радіоактив­них випадінь. Вивчено фізико-хімічні властивості чорнобильських “гарячих” частинок. Уточнено загальний вміст радіонуклідів у верхньому 30-сантиметровому шарі ґрунту 30-кілометрової зони ЧАЕС станом на 1 січня 2000 р. за межами проммайданчика: 90Sr – 7,7 ∙ 1014 Бк; 137Cs – 2,8 · 1015 Бк; 154Eu – 1,4 ∙ 1013 Бк; 238Pu – 7,2 · 1012 Бк; 239+240Pu – 1,5 ∙ 1013 Бк; 241Am – 1,8 ·1013 Бк, що відповідає 0,4 – 0,5 % від напрацювання цих радіонуклідів в реакторі та в три рази нижче від загальноприйнятих до цього величин. Оцінено величину відносного викиду радіонуклідів у складі паливних частинок під час аварії за межі проммайданчика ЧАЕС, яка склала 1,5 ± 0,5 % від напрацювання радіонуклідів у реакторі, що в два рази нижче від попередніх оцінок. Вивчено кінетику й отримано залежності швидкості розчинення паливних частинок як у природних умовах, так і в модельних середовищах. Розглянуто ресуспензію радіонуклідів у природних умовах при техногенному впливі на ґрунт і лісових пожежах, а також інгаляційну небезпеку надходження паливних частинок в організм людини.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ВИКОРИСТАННЯ ЛЕГКИХ РЕСПІРАТОРІВ У РАДІАЦІЙНОМУ ЗАХИСТІ, ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
А. В. Коробейникова, В. С. Астахов, Г. В. Подплетнєва c.70-77

  Анотація: Сучасне устаткування й технології, розроблені й використовувані у виробництві засобів індивідуального захисту органів дихання на підприємстві «Севзаппромэнерго», дають змогу ство­рювати сорбційно-фільтруючі матеріали із заданими захисними властивостями. Широко викорис­товуваний легкий респіратор «Лепесток-200» тепер виробляється у вигляді готової напівмаски із збереженням високого початкового рівня ефективності й усіх позитивних властивостей. Окрім захисту органів дихання в певних випадках виникає необхідність одночасного захисту очей, шкіри обличчя та голови. Для цієї мети створено протиаерозольний капюшон, який також існує у вигляді ряду модифікацій залежно від захисних властивостей згідно з вимогами конкретного споживача.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ГРИБНЕ УРАЖЕННЯ ПРИМІЩЕНЬ ОБ’ЄКТА “УКРИТТЯ”
Н. М. Жданова, В. О. Захарченко, Т. І. Тугай, Ю. В. Карпенко, Л. Т. Наконечна, А. К. Павличенко, В. О. Желтоножський, О. В. Жидков, О. Ф. Сенюк c.78-86

  Анотація: Установлено грибне ураження ряду приміщень об’єкта “Укриття”, що різняться за рівнями радіоактивного забруднення. Грибне ураження збільшується в приміщеннях з низьким рівнем радіоактивності (1 – 100 мР/год). Грибам-екстремофілам, виділеним із таких приміщень, властива редукція життєвого циклу, підвищена радіорезистентність, достатньо часта наявність позитивних радіотропних реакцій та радіостимуляції, висока фоточутливість, що корелювала з радіотропною реакцією. У приміщеннях з низьким рівнем радіоактивності збільшується небезпека грибної біоде­струкції. Серед активно живучих в об’єкті “Укриття” грибних видів можуть бути збудники оніхо­мікозів, уражень шкіри, легеневих інфекцій, отиту, інвазивних мікозів. Створена колекція грибів-екстремофілів представляє інтерес для генетиків, фізіологів та біотехнологів.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

МІКРОБНИЙ ФАКТОР, ПАЛИВОВМІСНІ МАТЕРІАЛИ ТА УТВОРЕННЯ СУБМІКРОНИХ ЧАСТИНОК В ОБ′ЄКТІ «УКРИТТЯ»
В. Б. Рибалка, Г. Ф. Смирнова, Г. І. Пєтєлін, І. М. Канцева, В. В. Сербинович, В. О. Краснов, В. Є. Хан c.87-97

  Анотація: Розчинення паливновмісних матеріалів у результаті життєдіяльності мікроорганізмів призво­дить до появи нових сполук радіонуклідів з органічною речовиною, потенційно більш рухливих. На основі отриманих експериментальних даних показано зв′язок біотичного фактора з аерозолями об′єкта «Укриття». Показано, що нехтування біотичним фактором, можливо, призводить до переоцінки радіаційної небезпеки субмікронної паливної складової аерозолів.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

РОЗРАХУНОК ДОЗОВОГО КОЕФІЦІЄНТА АЕРОЗОЛЮ ДОВІЛЬНОЇ ДИСПЕРСНОСТІ
А. К. Сухоручкін c.98-101

  Анотація: Розроблено метод розрахунку дозового коефіцієнта аерозолю довільної дисперсності за допомогою бази даних МКРЗ. Метод грунтується на апроксимації довільного розподілу сумою функцій логнормального розподілу із заданими параметрами. Рохрахункову процедуру реалізовано за допомогою математичного пакета Maple.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ОБ’ЄКТИВІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ “ДОВІЧНОГО” СУПРОВОДУ ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ, НАЯВНІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ПОДОЛАННЯ ЛЮДСЬКОГО ФАКТОРА В СУПРОВОДІ ЯДЕРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА УСТАНОВОК
І. П. Дряпаченко c.102-109

  Анотація: Пропонуються концептуальні ідеї та підхід щодо розробки регламенту довгострокового супроводу ядерно-технологічних об’єктів та їх впливу на оточуюче середовище спадкоємною діяль­ністю декількох поколінь виконавців.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ОБҐРУНТУВАННЯ КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ У ВІЙСЬКАХ
І. В. Чеканова c.110-117

  Анотація:

Надається обґрунтування критеріїв оцінки радіаційної безпеки на об’єктах Міністерства оборони України. Розглядаються можливості щодо підтримки соціально-економічного розвитку й екологічної обстановки в регіоні. Розглядається негативний вплив радіації на людину. Пропонуються методи для підтримки стану мінімального ризику в регіоні.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ЕКОЛОГО-АУДИТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ РАДІАЦІЙНИХ РИЗИКІВ ПІД ЧАС КОНВЕРСІЇ ВІЙСЬКОВИХ ОБ’ЄКТІВ
І. В. Чеканова, О. І. Лисенко, С. М. Чумаченко, О. Г. Моложанова c.118-121

  Анотація: Пропонується використання екологічного аудиту для оцінки радіаційних ризиків під час конверсії військових об’єктів. Надаються рекомендації щодо кількісної та якісної оцінки економіч­ності, ефективності, результативності військово-екологічної діяльності екологічних служб Міністер­ства оборони України.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

СТАН ГЕНОМА ЛЮДИНИ ПРИ НИЗЬКОІНТЕНСИВНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ВПЛИВАХ
С. Б. Мельнов, П. Г. Ритік, Н. Г. Кручинський, В. О. Ковальов, Л. А. Паламар, О. Ф.Сенюк c.122-126

  Анотація: Наведено результати стану генома осіб (кількості однониткових розривів ДНК), що зазнають тиску комплексного «чорнобильського фактора» у віддалені терміни після аварії на ЧАЕС. Oтримані дані дали змогу виявити наявність у хронічно опромінюваних осіб підвищеного рівня однониткових розривів ДНК, які переважно мають адаптивний характер і ймовірно можуть бути пов’язані з нестабільністю генома. При цьому на організменному рівні наростання мутаційного тиску й посилення нестабільності генетичного апарата клітин пов’язане зі зміною ряду біологічних характеристик, зокрема індивідуальної реакції соматичних клітин постраждалих на додаткові мута­генні дії. Указані зміни можуть свідчити про існування потенційного ризику віддалених генетичних наслідків низькодозових радіаційних впливів.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РАДІОРЕЗИСТИВНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ОБ’ЄКТІВ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
Ю. Ю. Івницький, О. М. Гребенюк, В. Л. Рейнюк, В. І. Легеза c.127-132

  Анотація: Розроблено концепцію застосування медичних засобів протирадіаційного захисту персоналу об’єктів атомної енергетики, що містить у собі порядок застосування профілактичних проти­радіаційних засобів на випадок опромінення не тільки за сприятливих, але й за несприятливих  температурних умов. Наведено принципи формування системи медичних засобів підвищення радіо­резистентності персоналу об’єктів атомної енергетики.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

СТРАТЕГІЯ БІОЛОГІЧНОГО ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ: РАДІОПРОТЕКТОРИ, РАДІОБЛОКАТОРИ, РАДІОДЕКОРПОРАНТИ
І. М. Гудков c.133-139

  Анотація: Розглянуто класифікацію протирадіаційних фармакологічних засобів. Підкреслюється, що в теперішній час, коли внаслідок аварії на ЧАЕС багатомільйонні контингенти населення, які опини­лись в умовах радіонуклідного забруднення, основну дозу опромінення одержують за рахунок продуктів харчування. Особливу увагу в стратегії протирадіаційного захисту треба надавати речови­нам, що знижують (блокують) надходження радіонуклідів в організм людини.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

РАДІОСОРБЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ХІТИН-МЕЛАНІНОВИХ КОМПЛЕКСІВ І ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В РАДІАЦІЙНОМУ ЗАХИСТІ
Л. Ф. Горовий, В. М. Косяков, І. Є. Велешко, М. Г. Яковлев, О. Ф. Сенюк c.140-150

  Анотація: Представлено результати вивчення сорбційної активності хітин-меланінових комплексів природного походження по відношенню до різних актиноїдів. Найхарактернішим і вагомішим для сорбції на вказаних комплексах макромолекул є хелатний механізм, потім йде адсорбційне осадження нерозчинних солей металів. Внесок ван-дер-ваальсових сил та іонного механізму у зв’язуванні металів з компонентами клітинної стінки грибів незначний. Хітин-маланінові сорбенти володіють високою зв‘язуючою здатністю по відношенню до солей важких металів та ізотопів стронцію, урану, трансуранових елементів, зокрема до америцію. Основна маса іонів металів має оптимум зв’язування з хітин-меланіновим сорбентами в слабокислому й кислому середовищі, характерному для шлункового соку людини. Здатність «Мікотону» виводити радіонукліди і важкі метали з організму людини було продемонстровано на групі людей, які проживають на забруднених територіях.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

NO-ЗАЛЕЖНА КОРЕКЦІЯ МІТОХОНДРІАЛЬНИХ ДИСФУНКЦІЙ ЗА УМОВ ІОНІЗУЮЧОГО ОПРОМІНЕННЯ ЩУРІВ У МАЛИХ ДОЗАХ
Н. М. Кургалюк, Г. М. Ткаченко c.151-158

  Анотація: У дослідах на щурах досліджено ефекти парентерального введення попередника біосинтезу оксиду азоту L-аргініну (600 мг/кг) та інгібітора синтази оксиду азоту L-NNA (35 мг/кг) на величини АДФ- стимульованого  дихання  мітохондрій  печінки  за  умов  використання  субстратів  окиснення 0,35 мМ сукцинату і 1 мМ α-кетоглутарату. Показано коригуючий вплив L-аргініну, спрямований на підви­щення спряженості енергетичних реакцій на тлі зниження інтенсивності вільнорадикальних реакцій.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

МОЖЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ СИСТЕМИ ІМУНІТЕТУ ЗА ДОПОМОГОЮ МІНЕРАЛЬНОЇ ОРГАНІЧНОЇ ВОДИ «НАФТУСЯ ЗБРУЧАНСЬКА»
О. А. Ракша-Слюсарева, О. А. Слюсарев, В.Д. Малигіна c.159-163

  Анотація: Вивчено гемато-імунологічний стан та вплив на нього органічної мінеральної води «Нафтуся Збручанська» у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС й умовно здорового населення, які мешкають в екокризовому Донецькому регіоні. Установлено, що включення органічної мінеральної води «Нафтуся Збручанська» у комплекс терапії ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС чи корекцію імунологічного стану умовно здорового населення призводить до відновлення не лише червоної та білої крові, але й імунологічного стану. Зокрема, після використання курсу терапії з включенням «Нафтусі Збручанської» вміст популяцій лімфоцитів з експресією анитигенних рецепторів CD3+, CD4+, CD8+, CD22+, HLA+, HLA-Dr+, рівень IgG, IgA, IgM та циркулюючих імунних комплексів відновлювався до норми чи мав тенденцію до відновлення. Отримані результати свідчать про необхідність включення органічної мінеральної води «Нафтуся Збручанська» в комплекс лікування ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС та для корекції імунологічних порушень в умовно здорового населення з регіонів екологічного та радіаційного ризику й при професійному радіаційному ризику.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ДІЯ КОМПЛЕКСІВ ЗАЛІЗА НА БІОСИНТЕЗ ФОТОСИНТЕТИЧНИХ ПІГМЕНТІВ І ХРОМОСОМНИХ АБЕРАЦІЙ У ПРОРОСТКІВ ОПРОМІНЕНОГО НАСІННЯ ПШЕНИЦІ
І. В. Азізов, А. С. Абдуллаєв, М. Ф. Фараджов, З. Г. Гусейнова, Ф. Р. Бархалова c.164-166

  Анотація: Вивчено дію різних доз g-опромінення на біосинтез хлорофілів і каротиноїдів, а також на вихід хромосомних аберацій при використанні пірокатехіну, Fe-пірокатехінату, тіокарбаміду та  Fe-тіокарбаміду. Обробка насіння пірокатехіном, тіокарбамідом і Fe-тіокарбамідом майже не впливала на біосинтез фотосинтетичних пігментів, у той час як Fe-пірокатехінат виявляв радіопротекторну дію. Показано, що Fe-пірокатехінат також сприяв значному зниженню хромосомних аберацій. Виявлено, що Fe-пірокатехінат має радіопротекторну дію і цей комплекс може бути застосований  як радіопротекторна речовина.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ОЛІЯ ВОЛОСЬКОГО ГОРІХА ЯК ІМУНОСТИМУЛЮЮЧИЙ ТА ПРОТИПРОМЕНЕВИЙ ЗАСІБ ВІД ДІЇ РІЗНИХ ФАКТОРІВ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННОГО ПОХОДЖЕННЯ
А. С. Абдуллаєв, М. Ф. Фараджов, І. В. Азізов c.167-171

  Анотація: Профілактика та лікування з використанням рослинних препаратів спрямовані на збереження динамічної рівноваги організму з природою шляхом відновлення його адаптаційно-захисних механі­змів, мобілізації потенційних резервів організму та збільшення запасу їх міцності. У зв’зку з важкою екологічною обстановкою в Азербайджані викликає інтерес розробка й застосування фітопрепаратів, що підвищують адаптивні можливості організму. На прикладі концентрату олії волоського горіха (Juglans regia L.) показано високу біологічну активність рослинних препаратів. Експериментальні спостереження, що проводяться серед населення в деяких районах республіки (Балакен, Загатала, Габала, Ісмайилли та в селищі Балаханах м. Баку), дозволяють застосовувати олію волоського горіха як високоефективний фітоадаптоген, який підвищує резистентність організму до несприятливих факторів навколишнього середовища.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ПЕРСПЕКТИВНІ ЗАХОДИ ЩОДО ОПТИМІЗАЦІЇ ГОМЕОСТАЗУ ТВАРИН У ЗОНАХ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ
А. М. Нікітенко, В. В. Малина, Т. П. Ткаченко, М. В. Козак c.172-174

  Анотація: Наведено дані про використання природного імуномодулюючого препарату КАФІ, що сприяє нормалізації гомеостазу молодняка великої рогатої худоби, яка вирощується в зонах підвищеного радіологічного контролю.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ВИКОРИСТАННЯ СТЕНДУ КЛІМАТИЧНИХ ВПЛИВІВ ДЛЯ РАДІОБІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
О. М. Ненахов, О. Ф. Сенюк c.175-178

  Анотація: У реальному житті іонізуючі випромінювання впливають на людину в комплексі з іншими низькоінтенсивними чинниками – хімічними забрудненнями, електромагнітними, шумовими, вібраційними, температурними факторами, психоемоциональним напругою тощо. Для вивчення ефектів накладення впливу мікрокліматичних умов і радіаційного чинника на людський організм пропонується використовувати стенд кліматичних впливів, що дозволяє задавати й контролювати параметри гамма- та нейтронних полів, температури й вологості зовнішнього середовища.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

Схожі повідомлення

Залиште коментар

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert