Випуск 3 (частина 2), 2005 року, Проблеми безпеки атомних електростанцій та Чорнобиля

ПАРАДИГМИ СУЧАСНОЇ РАДІОБІОЛОГІЇ
Д. М. Гродзинський c.9-16

  Анотація: Розглянуто основні парадигми сучасної радіобіології як моделі уявлень про сутність радіо­біологічних проблем та методів їх вирішення. Наголошується на беззаперечній евристичності цих висхідних концептуальних тверджень і їхньому сприянні подальшому розвитку експериментальної науки, що має конкретний прояв у вирішенні актуальних задач захисту людей від дії іонізуючого випромінювання.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

РАДІАЦІЙНИЙ ГОРМЕЗИС – PEТРОСПЕКТИВА І СУЧАСНІСТЬ
Д. М. Гродзинський, Ю. В. Шиліна, О. М. Міхєєв, М. І. Гуща c.17-28

  Анотація: Розглянуто феноменологію радіаційного гормезиcу для біологічних об’єктів різних рівнів інтеграції та здійснено огляд існуючих концепцій гормезису. Зроблено акцент на складному, багато­рівневому і транзитивному характері явища радіаційної стимуляції, що ускладнює оцінку внеску гормезису у формування екологічних ризиків для біоти.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

МЕХАНІЗМИ БІОЛОГІЧНОГО ПОСИЛЕННЯ У РОСЛИН І МІКРООРГАНІЗМІВ У НОРМІ Й ПАТОЛОГІЇ
О. М. Міхєєв, Ю. В. Шиліна, М. І. Гуща c.29-35

  Анотація: Розглянута роль механізмів біологічного посилення в розвитку та функціонуванні біологічних об’єктів різних рівнів структурно-функціональної організації. Показано важливу участь цих механіз­мів у процесах реагування біосистем на екстремально високі рівні екзогенних стресорів.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

КЛАСИФІКАЦІЯ РАДІОБІОЛОГІЧНИХ АДАПТАЦІЙ
О. М. Міхєєв c.36-41

  Анотація: Пропонується принципово нова класифікація адаптивних реакцій біологічних об’єктів, зокрема вважається за доцільне розрізняти адаптивні, гіпер- та гіпоадаптивні відповіді біосистем на вплив стресорів різної природи. Вказується на існування інших поряд з ординарною адаптацією її форм – ендогенної, оберненої та абортивної адаптації.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

МІШЕННІ ТА НЕМІШЕННІ РАДІОБІОЛОГІЧНІ РЕАКЦІЇ – ЇХ ПОРОГОВІСТЬ ТА БЕЗПОРОГОВІСТЬ
Н. М. Рашидов, Н. К. Куцоконь c.42-49

  Анотація: Теорія мішені базується на трьох принципах: попадання в чутливий об’єм, ураження мішені та посилення первинних пошкоджень іонізуючого випромінювання на клітину. Простота отриманої з теорії мішені формули об’єднує рівень пошкодження залежно від дози опромінення з параметричним визначенням числа та об’єму мішені. Ця обставина протягом тривалого періоду зробила теорію мішені евристичним методом отримання нових знань як у радіобіології, так і в біології загалом. Пошкодження можна розділити на дві частини: незворотні та зворотні. До незворотних відносять загибель клітин, апоптоз і некроз. До зворотних – морфологічні зміни клітин, що вижили, радіаційну відповідь плазматичної мембрани та органел. До прискорювачів радіаційних пошкоджень можна віднести не тільки відомі клітинні метаболічні процеси, що ведуть до посилення пошкодження, але й існування в клітинах спеціальних механізмів відповіді клітини на різноманітні стресові фактори, включаючи антропогенні. До таких клітинних механізмів можна віднести кросинговер, синтез шаперонів та присутність в системі віроідів.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ДИНАМІКА ТРАНСМЕМБРАННОГО СТРУМУ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ЕКВІВАЛЕНТІВ ЯК БІОДОЗИМЕТРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОПРОМІНЕНОГО ОРГАНІЗМУ
Г. А. Долинський c.50-55

  Анотація: При дії на клітину різноманітних стресорів ініціюються компенсаторні реакції, в першу чергу із участю глутатіон-залежних ферментів. Це призводить до підвищеної витрати відновленої форми нікотинамідаденіндинуклеотидфосфату, що поповнюється за рахунок переключення метаболізму глюкози на гексозомонофосфатний шлях. Якщо його ресурси не є достатніми для підтримання антиоксидантного гомеостазу, спричинюється пригнічення активності вказаних ферментів і розвивається стан оксидативного стресу. На підґрунті аналізу даних дослідження проб донорської крові після екстракорпорального γ-опромінення дозами 25 сГр та 50 сГр, а також крові онкологічних хворих під час курсу телегаматерапії було продемонстровано, що динаміка змін трансмембранного струму відновлювальних еквівалентів, котрі утворюються при активації гексозомонофосфатного шляху в еритроцитах, відбиває рівень напруженості й функціональні можливості системи антиоксидантного захисту опроміненого організму. Запропонований підхід може бути застосованим для прогнозування наслідків впливу низькодозової іонізуючої радіації.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЦИТОГЕНЕТИЧНИХ ПРОЯВІВ НЕСТАБІЛЬНОСТІ  ГЕНОМУ ЛЮДИНИ
К. С. Афанасьєва, С. Р. Рушковський, В. Ф. Безруков c.56-59

  Анотація: Проведено порівняльний аналіз цитогенетичних проявів нестабільності геному людини: частоти мікроядер, одинарних та подвійних фрагментів хромосом та рівня передчасного розходження хроматид. Частоту мікроядер визначали в букальному епітелії та в лімфоцитах, рівні одинарних та подвійних фрагментів, а також частоту передчасного розходження хроматид – у лімфоцитах пери­ферійної крові. Частота мікроядер у середньому була вища в букальному епітелії, ніж в лімфоцитах, і становила 4,01±0,23 ‰ та 2,58±0,23 ‰ відповідно. Середня частота одинарних та подвійних фрагмен­тів хромосом була 1,73±0,23 %, передчасного розходження хроматид – 1,68±0,33 %. При кореляцій­ному аналізі не виявлено статистично значущої залежності між обраними параметрами. Отже, параметри є незалежними та повинні враховуватися в комплексі для отримання більш повної оцінки рівня нестабільності геному людини.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

РАДІАЦІЙНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ТА ЦИТОГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ГРУПІ УЧАСНИКІВ ПЛАНОВИХ РОБІТ ПО ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС
Е. А. Дьоміна c.60-64

  Анотація: Вивчено частоту та спектр захворювань учасників ліквідації наслідків аварії залежно від даних радіаційного анамнезу: дати в’їзду та тривалості перебування в зоні аварії на ЧАЕС і характеру виконуваних робіт. Установлено, що дані радіаційного анамнезу як фактори ризику мають специфіч­ність щодо основних класів захворювань, але провідним є радіаційний чинник.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ВИЯВЛЕННЯ ОЗНАК ВІДДАЛЕНОЇ ГЕНЕТИЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ПІД ЧАС ДИНАМІЧНОГО ВИВЧЕННЯ ЦИТОГЕНЕТИЧНИХ ЕФЕКТІВ У ЛІКВІДАТОРІВ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС
Н. О. Мазник, В. А. Вінніков c.65-74

  Анотація: Представлено результати вивчення динаміки цитогенетичних ефектів у лімфоцитах крові та аналіз ознак віддаленої генетичної нестабільності у ліквідаторів, які були обстежені класичним цитогенетичним методом у період з 1986 до 2001 р. Показано, що радіаційно-неспецифічні хромо­сомні пошкодження становили істотну частку в спектрі ранніх цитогенетичних ефектів у ліквідаторів і забезпечували фазу початкового плато сумарної частоти аберацій від перших місяців до 2,5 років після експозиції. Після активної елімінації аберантних клітин, з максимальним наближенням усіх показників до спонтанного рівня у строки близько 9 років, спостерігалося вірогідне підвищення частоти всіх видів аберацій з подальшою стабілізацією в інтервалі від 10 до 13 років після виходу із зони ЧАЕС. Розвиток віддаленої генетичної нестабільності у ліквідаторів відбувався без будь-якої кореляції з документованою дозою опромінення і тривалістю перебування в зоні ЧАЕС.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ОЦІНКА ЧАСТОТ МІКРОЯДЕР У ДІТЕЙ З ОБЛАСТЕЙ З РІЗНИМ СТУПЕНЕМ ЕКОЛОГІЧНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧЧЯ
М. В. Соболь, К. С. Афанасьєва, В. Ф. Безруков c.75-79

  Анотація: Проведено оцінку частот мікроядер 109 учасників Всеукраїнських шкільних олімпіад з біології 2001 та 2002 рр. Середнє значення частоти мікроядер (ЧМЯ) становило 2,7±0,16 ‰, що не перевищує середньопопуляційного рівня 2 – 5 ‰. У 2001 р. було обстежено 59 чоловік. Середнє значення ЧМЯ для даної групи 3,23 ±0,2 ‰. У 2002 р. було обстежено 50 чоловік, середнє значення ЧМЯ 2,07±0,2 ‰. Серед 109 учасників олімпіад були представники 10 областей, в основному мешканці обласних центрів. Області було розділено на три категорії, виходячи з рівня забруднення 137Cs, 90Sr та ізотопами плутонію. Не було встановлено статистично значущих відмін­ностей між середніми значеннями ЧМЯ у дітей цих трьох категорій. При розділенні областей за рівнем загаль­ного екологічного неблагополуччя також не спостерігалось статистично достовірних відмінностей між середніми значеннями ЧМЯ. Можливі причини відсутності відмінностей обговорюються.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

РАДІОЧУТЛИВІСТЬ ХРОМОСОМ ЛІМФОЦИТІВ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ ЛЮДИНИ ТА МІТОТИЧНИЙ ЦИКЛ
Е. А. Дьоміна c.80-86

  Анотація: На основі аналізу даних літератури та власних досліджень встановлено, що поглибнене вивчення закономірностей дії радіації на хромосомний аппарат клітин людини залежно від стадії мітотичного циклу дає цінну інформацію, яку доцільно враховувати при вивченні механізмів утворення радіаційно-індукованих аберацій хромосом, тісно пов’язаного з метаболічними процесами в клітинах, зокрема з репараційними; особливостей дії радіації різної якості; модифікації променевих ефектів; дослідженні індивідуальної радіочутливості (G2-assay) тощо.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

 ГЕНОТОКСИЧНІ ЕФЕКТИ В ПОПУЛЯЦІЯХ ГІДРОБІОНТІВ ІЗ РАЙОНІВ З ПІДВІЩЕНИМ ПРИРОДНИМ РАДІАЦІЙНИМ ФОНОМ
В. Г. Цицугіна, Х. Флору, Г. Г. Полікарпов c.87-91

  Анотація: Досліджено аберації хромосом у клітинах гідробіонтів у місцях з підвищеним вмістом при­родних радіонуклідів (райони гідротермальних джерел на о. Ікарія в Егейському морі та Карадазі в Криму). У ракоподібних та червів на о. Ікарія виявлено найбільш високий рівень хромосомного мута­генезу, мультиаберантні клітини та пікноз ядер. Припускається, що генотоксичні ефекти індуковані комплексним впливом низької величини рН, високої температури води та підвищеного вмісту природних радіонуклідів.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ЦИТОГЕНЕТИЧНІ ПАРАМЕТРИ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ГЕНОМУ ПТАХІВ В ЕКОЛОГО-ГЕНЕТИЧНОМУ МОНІТОРИНГУ
М. О. Курса, К. С. Афанасьєва, С. Р. Рушковський, Р. А. Барчук, І. М. Варенюк, О. В. Блюма, В. Ф. Безруков c.92-96

  Анотація: Проведено аналіз цитогенетичних параметрів нестабільності геному шести видів птахів: великої синиці (Parus major), домашньої курки (Gallus domesticus), пінгвіна дженту (Pygoscelis papuа), пінгвіна антарктичного (P. antarctica), пінгвіна аделі (P. adeliae) та південно-полярного поморника (Catharacta maccormicki). Мазки крові фіксували в 96 %-ному метанолі та фарбували 2 %-ним барвником Гімзи. Аналізували зрілі еритроцити периферичної крові. Загальна кількість проаналізованих клітин для кожного птаха становила 10000. Визначали рівень мікроядер (МЯ) і аномалій ядра (АЯ). Серед АЯ найбільш часто зустрічались: ядро, що брунькується; дволопастне ядро; хвостате ядро; ядро з виїмкою. Середня частота МЯ для P. major становила 0,11±0,02 ‰, АЯ – 0,70±0,06 ‰; для G. domesticus: МЯ – 0 ‰, АЯ – 1,14±0,11 ‰; для P. papuа: МЯ – 0,05±0,02 ‰, АЯ – 0,34±0,06 ‰; для P. аntarctica: МЯ – 0,02±0,01 ‰, АЯ – 0,68±0,08 ‰; для P. adeliae: МЯ – 0,17±0,02 ‰, АЯ – 0,62±0,08 ‰; для C. maccormicki: МЯ – 0,01±0,01 ‰, АЯ – 0,42±0,04 ‰. Обговорюються видові особливості цитогенетичних параметрів нестабільності геному птахів і можливість використання парамет­рів, що досліджувались, в еколого-генетичному моніторингу.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ГІДРОБІОНТИ ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АЕС: ДОЗОВІ НАВАНТАЖЕННЯ ТА ЦИТОГЕНЕТИЧНІ ЕФЕКТИ
Д. І. Гудков, О. Б. Назаров, М. Г. Мардаревич, О. Г. Сивак c.97-100

  Анотація: Протягом 2000 – 2004 рр. оцінювали потужність поглинутої дози для гідробіонтів літоральної зони водних об’єктів зони відчуження ЧАЕС. Максимальні значення (до 3,4 Гр/рік) зазначено для озер одамбованої ділянки лівобережної заплави р. Прип’ять, мінімальні (близько 1,8 мГр/рік) – для проточних водних об’єктів – рік Уж і Прип’ять. Співвідношення доз зовнішнього та внутрішнього опромінення істотно варіювало й залежало від рівня вмісту g-випромінюючих радіонуклідів у донних відкладах літоральної зони, а також у ґрунтах, що прилягають до берегової смуги. У клітинах гідробіонтів з водойм зони відчуження зареєстровано підвищений рівень хромосомного мутагенезу.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ХРОМОСОМНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ РОСЛИН У СИСТЕМІ ГЕНЕТИЧНОГО МОНІТОРИНГУ
Л. М. Лазоренко, В. Ф. Безруков c.101-105

  Анотація: Вивчали вікову динаміку хромосомної нестабільності в насінні Allium fistulosum L. з рослин, які виросли в районах, що відрізняються ступенем екологічного забруднення. Регресійний аналіз частоти аберантних анафаз (ЧАА) й кількості аберацій на аберантну клітину (КАбАК) за віком насіння показав, що при зберіганні насіння ЧАА й КАбАК змінюються неоднаково. Найбільш висока кількість ЧАА спостерігається в насінні за найбільш несприятливих умов (Васильків) – коефіцієнт регресії b = 0,836. Насіння з екологічно умовно чистої місцевості (Власівка) характеризувалось низькою швидкістю наростання ЧАА – b = 0,2274. У насінні з місцевості середньої забрудненості (Остер) коефіцієнт регресії b = 0,4637. КАбАК змінювалась також неоднаково: коефіцієнт регресії b в насінні васильківської популяції – 0,89, власівської популяції – -0,16 і в насінні остерської популяції – 0,47. Одержані результати дають змогу вважати, що швидкість вікової данаміки хромосомної нестабільності в насінні може бути показником екологічної сприятливості.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ПІДСУМКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ РЕАКЦІЇ СТРОМАЛЬНИХ КЛІТИН ПЕРИФЕРІЙНИХ ОРГАНІВ ІМУННОЇ СИСТЕМИ В ПОСТНАТАЛЬНОМУ ОНТОГЕНЕЗІ ПІСЛЯ ДІЇ МАЛИХ ДОЗ ГАММА-ВИПРОМІНЮВАННЯ
А. П. Мотуляк, Л. І. Хананаєв, В. А. Левицький, Н. М. Толоконнікова, Т. Г. Тарнавська c.106-109

  Анотація: Методами світлової мікроскопії і трансмісійної електронної мікроскопії вивчено структурні ознаки реакції стромальних клітин деяких периферійних органів імунної системи (зокрема, селезінки та брижових лімфатичних вузлів тонкої кишки) в ранньому періоді постнатального розвитку у мишей радіочутливої лінії BALB/c після дії загального, зовнішнього, одноразового гамма-випромінювання в низьких дозах (0,05 та 0,2 Гр). Встановлено, що загальне, одноразове, тотальне гамма-опромінення ювенільних мишей-самців радіочутливої лінії BALB/c у дозах 0,05 і 0,2 Гр індукує апоптоз стромальних та лімфоїдних елементів різних структурних зон селезінки та брижових лімфатичних вузлів, що якісно модифікує перебіг постнатального онтогенезу в зазначених периферійних органах імунної системи.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ДОСЛІДЖЕННЯ ОКСИДАНТНОГО МЕХАНІЗМУ ДІЇ МАЛИХ ДОЗ ІОНІЗУЮЧОЇ РАДІАЦІЇ НА ВИЩУ НЕРВОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЩУРІВ
Є. В. Тукаленко c.110-118

  Анотація: Робота присвячена дослідженню оксидантно-стресорного механізму порушень вищої нерво­вої діяльності тварин, обумовлених дією іонізуючої радіації в дозі 0,05 Гр. Методи дослід­ження: поведінкові (човникова камера), статистичні. Вивчено пригнічуючий вплив іонізуючої радіації на показники поведінкових реакцій щурів і здатність низки антиоксидантів (α-токоферол, аскорбінова кислота, β-каротин), застосованих окремо та в комплексах, зменшувати вплив опромінення за визначеними показниками. Найбільший захисний ефект визначено для β-каротину, а також для композицій, що його містять. У разі опромінення тварин у дозі 0,05 Гр застосування α-токоферолу може призводити до погіршання показників поведінкових реакцій, що свідчить про необхідність дотримання обережності у використанні антиоксидантної терапії. Показники поведін­кових реакцій можуть використовуватися для оцінки ефективності антиоксидантних препаратів при дії опромінення та чинників, дія яких опосередкована механізмом оксидантного стресу. Результати дослідження свід­чать про провідну роль компонента оксидантного стресу при опроміненні, принаймі в дозі 0,05 Гр.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

МОНІТОРИНГ ПОПУЛЯЦІЙ МИШЕВИДНИХ ГРИЗУНІВ, ЯКІ ЖИВУТЬ В УМОВАХ ПІДВИЩЕНОГО РАДІАЦІЙНОГО ФОНУ
А. Г. Кудяшева, О. Г. Шевченко, Л. А. Башликова, Н. Г. Загорська c.119-125

  Анотація: Узагальнено результати досліджень популяцій дрібних ссавців, які живуть тривалий час в умовах підвищеного рівня радіоактивності (з 1981 – 1999 рр. на території колишнього радієвого промисла  Республіки Комі і 1986 – 1993 рр. в 30-кілометровій зоні відчуження ЧАЕС). Результати показали істотні зміни популяційних характристик, морфофізіологічних, цитогенетичних параметрів, а також глибокі порушення в системі перекисного окислення ліпідів і енергетичного обміну у різних тканинах у тварин, які живуть на радіоактивних ділянках.  Отримані дані свідчать про нестабільний стан популяцій диких гризунів в умовах радіоактивного забруднення й дають змогу зробити висновок про формування на даних територіях якісно нових субпопуляцій мишовидних гризунів.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

“НОВИЗНА” ДОЗ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ЯК ФАКТОР МІКРОЕВОЛЮЦІЙНИХ ЗМІН
В. І. Глазко c.126-133

  Анотація: З використанням різних типів молекулярно-генетичних маркерів, цитогенетичного анализу виконано дослідження популяційно-генетичних наслідків проживання видів полівок, експеримен­тального стада великої рогатої худоби в зоні відчудження ЧАЕС. У полівок в поколіннях виявлено зменшення кількості особин з цитогенетичними аномаліями в місцях проживання з високим рівнем радіонуклідного забруднення (500 – 1000 Кі/км2), що свідчить про селекцію на радіорезистентність. У поколіннях великої рогатої худоби, які народилися в умовах підвищеного радіонуклідного забруднення (200 Кі/км2), спостерігаються порушення рівноймовірної передачі алелів за різними молекулярно-генетичними системами від батьків до нащадків і зсув генетичної структури до предкової породи великої рогатої худоби, сірої української. Такий зсув реалізується на фоні зменшення плодючості тварин і збільшення смертності новонароджених. Це збігається з даними літератури щодо збільшення смертності новонароджених у людей у східноєвропейських країнах після Чорнобильської катастрофи, незважаючи на те, що отримана доза іонізуючого опромінення не перевищує типову для багатьох радіоактивних провінцій, в яких такі ефекти не спостерігаються. Отримані дані дають змогу зробити висновок про те, що збільшення іонізуючого опромінення є в певній мірі випадковиим при екологічних змінах, що призводять до мікроеволюційних подій, пов’яза­них з відбором на стійкість до нових умов відтворювання популяцій.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ІОНІЗУЮЧЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ: ІНДУКТОР ЧИ МОДИФІКАТОР МУТАЦІЙНИХ СПЕКТРІВ?
Т. Т. Глазко c.134-137

  Анотація: Виконано порівняльний аналіз частот зустрічальності цитогенетичних аномалій у клітинах кісткового мозку лабораторних ліній мишей, трьох видів полівок, а також у клітинах периферичної крові великої рогатої худоби, що відтворюється в умовах хронічної дії низькодозового іонізуючого опромінення в зоні відчуження ЧАЕС. Серед досліджених тварин не виявлено носіїв конститутивних цитогенетичних аномалій. Під впливом хроніч­ного низькодозового опромінення спостерігається збільшення тільки тих цитогенетичних аномалій, мінливість яких давала найбільший внесок у лінійні (у ліній мишей) та видові (у полівок) особливості спонтанних мутаційних спектрів. У“старих” ліній­них мишей у чорнобильському спецвіварії частоти зустрічальності цитогенетичних аномалій у клітинах кісткового мозку нижчі, ніж у “старих” мишей тих же ліній у “чистій” зоні, що збігається зі збільшенням темпів клітинного поділу (оновлення клітинних популяцій) у чорнобильських тварин. Одержані дані свідчать про те, що хронічне низькодозове іонізуюче опромінення не індукує нові аномалії, проте тільки посилює прояв вихідно нестабільних цитогенетичних характеристик.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

РАДІОБІОЛОГІЧНІ РЕАКЦІЇ ДАЛЕКИХ ПОТОМКІВ ДРІЖДЖОВИХ КЛІТИН, ЯКІ ВИЖИЛИ ПІСЛЯ КОМБІНОВАНОЇ ДІЇ
Г. П. Жураковська, І. П. Дергачова, М.Д. Тхабісімова c.138-141

  Анотація: Вивчено здатність до пострадіаційного відновлення дріжджових клітин після розділь­ної та комбінованої (синергічної) дії гіпертермії та іонізуючого випромінювання. Установ­лено, що зниження здібності клітин до відновлювання, визване комбінованою дією гіпертермії та іонізуючого випромінювання, пов’язане зі збільшенням частки необернено уражених клітин. Проаналізовано радіочутливість і здібність до відновлення клітин з різним ступенем віддалених пошкоджень, утворених у результаті роздільної та комбінованої дії іонізуючого випромінювання та гіпертермії.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ВЕЛИЧИНИ ПОГЛИНУТОЇ ДОЗИ РАДІАЦІЇ НА ЙМОВІРНІСТЬ РОЗВИТКУ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ
Е. А. Дьоміна, Ю. І. Петунін., Д. А. Клюшин, М. Ю. Савкіна c.142-149

  Анотація: Досліджено вплив величини поглинутої дози радіації на ймовірність виникнення злоякісних новоутворень (ЗН) у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС. Основним об’єктом дослідження є так званий модифікований полігон розподілу поглинутих доз радіації у ліквідаторів із ЗН. Використо­вуючи розроблені статистичні методи сплайнової регресії, вираховано точку переходу u модифіко­ваного полігона, що вказує на величину поглинутої дози радіації, починаючи з якої ймовірність розвитку ЗН різко зменшується. Основний вплив при цьому мають дози, величи­ни яких розміщені навколо точки переходу u* = 7,024 cГр. Досліджено проблему апроксімації модифікованого полігону за допомогою лінійної, лінійно-квадратичної функції та кусково-лінійним сплайном. Встановлено, що найкраще наближення досягається у випадку застосування кусково-лінійних сплайнів.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

НИЗЬКОІНТЕНСИВНІ ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ВИПРОМІНЮВАННЯ В ДІАПАЗОНІ НАДВИСОКИХ ЧАСТОТ ЯК ФАКТОР МОДИФІКАЦІЇ ВИЖИВАНОСТІ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИХ КЛІТИН РОСЛИН
Н. В. Тордія c.150-153

  Анотація: Досліджено комбінований вплив низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання в діапазоні надвисоких частот (ЕМВ НВЧ) та іонізуючої радіації на виживаність диференційованих клітин вищої водної рослини Elodea сanadensis. Установлено, що ЕМВ НВЧ може бути радіо­протекторним модифікатором променевого ураження рослинних клітин.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

РАДІОБІОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ РОТАЦІЙНОГО РЕЖИМУ ОПРОМІНЕННЯ ШВИДКИМИ НЕЙТРОНАМИ
Е. А. Дьоміна c.154-157

  Анотація: Викладено радіобіологічне обгрунтування (на хромосомному рівні лімфоцитів людини) ротаційного режиму опромінення швидкими нейтронами онкологічних хворих, за якого досягається гомогенне ураження клінічної мішені.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ЕКСПЕРИМЕНТ НА ЛЮДЯХ ВІДБУВСЯ – НЕ ВІДМОВЛЯЙМОСЬ ВІД ЙОГО РЕЗУЛЬТАТІВ
І. М. Лютий c.158-165

  Анотація: Сьогодні ще лишаються недослідженими масштаби і наслідки масового хронічного опромі­нення малими дозами іонізуючого випромінювання у будинках з будматеріалів підвищеної радіо­активності. Разом з тим експериментальні дані для таких досліджень – діагнози онкозахворювань – фактично вже зібрані за десятки років у загальних реєстрах онкозахворювань. Бракує лише адрес конкретних будинків, виявлення яких нескладне і дозволяє легко охопити дослідженням щонай­менше сотні тисяч  їх мешканців. За даними попередніх досліджень автора, які охоплювали 30 тис. населення, онкозахворюваність у будинках підвищеної радіоактивності порівняно з найближ­чими контрольними будинками на 30 – 50 % більша. Для уточнення цих попередніх результатів такі дослідження легко повторити по всій території України.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

РАДІОБІОЛОГІЧНІ ЕФЕКТИ РОЗПАДУ РАДІОНУКЛІДІВ, ІНКОРПОРОВАНИХ У КЛІТИНАХ РОСЛИН І МІКРООРГАНІЗМІВ
Д. М. Гродзинський, Ю. В. Шиліна, О. Д. Коломиєць, М. І. Гуща, О. М. Міхєєв, Ю. О. Кутлахмедов, Н. М. Рашидов, О. А. Кравець, Л. Г. Овсяннікова c.166-178

  Анотація: Аналізуються радіобіологічні ефекти, обумовлені опроміненням, пов’язаним з інкорпоруван­ням у біологічних об’єктах радіонуклідів. Обговорюється проблема оцінки відносної біологічної ефективності різних видів іонізуючого випромінювання у зв’язку з гетерогенністю розподілу радіо­нуклідів у клітинах і тканинах організмів.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

Схожі повідомлення

Залиште коментар

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert