Наукова діяльність 

Пропозиції про відкриття відомчої тематики на 2021 та наступні роки

    У 2021 році в ІПБ АЕС НАН України заплановано відкриття шести нових науково-дослідних робіт відомчої тематики, теми яких були затверджені на засіданні Вченої ради Інституту. Усі роботи будуть виконуватися згідно з основними напрямами наукової діяльності, а отримані результати знайдуть широке використання у подальших дослідженнях та заплановані до впровадження.

Завантажити ЗАВАНТАЖИТИ PDF

Назва НДР та код програмної класифікації видатків

Строки виконання

Мета роботи

Будуть отримані нові теоретичні та науково-практичні результати

Заплановані місце та форма впровадження результатів

Експериментальні дослідження та комп’ютерне моделювання фізико-хімічних процесів у лавоподібних паливовмісних матеріалах комплексу «Новий безпечний конфайнмент – об’єкт «Укриття»

6541140 (прикладні дослідження)

01 січня 2021 р. –
31 грудня 2023 р.

Системне оновлення моделі еволюції мікроструктури лавоподібних паливовмісних матеріалів (ЛПВМ) з врахуванням комплексу фізико-хімічних процесів, що відбувалися під час аварії на Чорнобильський АЕС, в об’єкті «Укриття» після аварії та будуть спостерігатися в умовах Нового безпечного конфайнмента для підвищення якості прогнозування поведінки ЛПВМ на найближчий час та довгострокову перспективу

- Досліджено методами рентгенівської дифракції фазовий склад ЛПВМ та його еволюції після різних впливів (термообробка та ін.).
- Отримані розрахункові оцінки значення конфігураційної енергії формування кристалічних фаз і визначені можливості введення в їх структуру іонів цезію та/або стронцію, урану, плутонію, америцію.
- Досліджено фізико-хімічні процеси, що визначають еволюцію структури ЛПВМ.
- Виконано прогнозування поведінки ЛПВМ.
- Отримана оцінка швидкості вилуговування радіонуклідів після зміни фазового складу та структури для порівняння методів впливу на ЛПВМ.

Модернізована модель еволюції структури ЛПВМ і прогноз їх поведінки у найближчий та довгостроковій перспективі після завершення роботи плануються до впровадження у ДСП «Чорнобильська АЕС»

Назва НДР та код програмної класифікації видатків

Строки виконання

Мета роботи

Будуть отримані нові теоретичні та науково-практичні результати

Заплановані місце та форма впровадження результатів

Дослідження та прогнозні оцінки стану ядерної безпеки комплексу «Новий безпечний конфайнмент – об’єкт «Укриття» на етапі його експлуатації

6541140 (прикладні дослідження)

01 січня 2021 р. –
31 грудня 2023 р.

Підвищення ефективності забезпечення ядерної безпеки комплексу «Новий безпечний конфайнмент – об’єкт «Укриття» шляхом розрахунково-експериментального дослідження нейтронно-фізичних характеристик скупчення ядерно-небезпечних матеріалів, що знаходиться всередині об’єкта «Укриття», а також розробка та впровадження методологічно-технічних рішень

- Побудовано та веріфіковано математичні моделі динаміки щільності потоку нейтронів всередині скупчення ядерно-небезпечних матеріалів та основних нейтронно-фізичних характеристик цього скупчення.
- Розроблено алгоритм виявлення небезпечної зміни рівня підкритичності скупчення ядерно-небезпечних матеріалів.
- Розроблено технічні рішення та методологічні рекомендації щодо забезпечення ядерної безпеки та мінімізації ризиків негативного впливу комплексу «Новий безпечний конфайнмент – об’єкт «Укриття» на навколишнє середовище в процесі його експлуатації.

Алгоритм виявлення небезпечної зміни підкритичності скупчення ядерно-небезпечних матеріалів та пропозиції щодо його використання у штатній системі контролю об’єкта «Укриття» після завершення роботи плануються до впровадження у ДСП «Чорнобильська АЕС»

Назва НДР та код програмної класифікації видатків

Строки виконання

Мета роботи

Будуть отримані нові теоретичні та науково-практичні результати

Заплановані місце та форма впровадження результатів

Розробка та
дослідження нових композитних
матеріалів на основі важкого бетону і базальт-борної фібри з покращеними захисними властивостями від радіаційного випромінювання для атомної енергетики

6541140 (прикладні дослідження)

01 січня 2021 р. –
31 грудня 2023 р.

Дослідження та аналіз захисних властивостей від радіаційного випромінювання для різних бетонних сумішей, армованих базальтовою фіброю з різними важкими агрегатами

- Розроблено вітчизняну та конкурентоздатну
на ринку захисних матеріалів від нейтронного випромінювання промислову технологію створення базальт-борної фібри.
- Розроблено рецептуру двох типів фібро-
бетону: фібро-бетон в якості основного компонента для контейнерів HI-STORM виробництва компанії Holtec, що використовуються для зберігання відпрацьованого ядерного палива, та фібро-бетон в якості основного компонента для біологічного захисту реакторів типу ВВЕР.
- Створено експериментальні зразки
розробленого фібро-бетону та проведено за допомогою Pu-Be джерела нейтронів експеримент з визначення захисних властивостей фібро-бетону.

Новий композитний матеріал з покращеним рівнем захисту від нейтронного та гамма випромінювання після завершення роботи планується до впровадження у
ДП НАЕК «Енергоатом»

Назва НДР та код програмної класифікації видатків

Строки виконання

Мета роботи

Будуть отримані нові теоретичні та науково-практичні результати

Заплановані місце та форма впровадження результатів

Комплексний аналіз поведінки радіоактивного аерозолю в умовах Нового безпечного конфайнмента на етапі його експлуатації

6541140 (прикладні дослідження)

01 січня 2021 р. –
31 грудня 2023 р.

Дослідження поведінки радіоактивного аерозолю в умовах комплексу «Новий безпечний конфайнмент – об’єкт «Укриття» на етапі його експлуатації

- Проведено багатофакторний аналіз поведінки радіоактивного аерозолю в умовах експлуатації комплексу «Новий безпечний конфайнмент – об’єкт «Укриття» з точки зору впливу цього комплексу на навколишнє середовище (щорічно та на довгостроковий період).
- Оцінено вплив експлуатації комплексу «Новий безпечний конфайнмент – об’єкт «Укриття» на радіаційний стан його проммайданчика.
- Розроблені методичні рекомендації для
прийняття рішень, спрямованих на мінімізацію негативного впливу комплексу на навколишнє середовище в процесі його експлуатації.

Методичні рекомендації, що спрямовані на мінімізацію впливу комплексу «Новий безпечний конфайнмент – об’єкт «Укриття» на навколишнє середовище в процесі його експлуатації, після завершення роботи плануються до впровадження у ДСП «Чорнобильська АЕС»

Назва НДР та код програмної класифікації видатків

Строки виконання

Мета роботи

Будуть отримані нові теоретичні та науково-практичні результати

Заплановані місце та форма впровадження результатів

Вивчення механізмів формування високої міграційної здатності радіостронцію в підземних водах

6541140 (прикладні дослідження)

01 січня 2021 р. –
31 грудня 2023 р.

Визначення механізмів формування високої міграційної здатності радіостронцію для забезпечення екологічної й радіаційної безпеки довкілля та виконання достовірних прогнозів зміни радіоекологічних умов у підземних і поверхневих водах

- Уточнено радіогідрохімічні умови у підземних водах за допомогою відбору проб із спостережних свердловин і лабораторного визначення концентрацій радіонуклідів, основних іонів та органічних сполук.
- Побудовано математичні моделі радіогідроекологічних умов території чорнобильської зони відчуження.
- Уточнено прогнози розповсюдження радіостронцію з підземними водами у довкіллі.
- Розроблено рекомендації щодо зменшення негативного впливу радіоактивного забруднення на довкілля та персонал.

Рекомендації для прийняття управлінських рішень з мінімізації негативного впливу розповсюдження радіоактивних матеріалів у навколишньому середовищі та математичні моделі радіогідроекологічних умов території чорнобильської зони відчуження після завершення роботи плануються до впровадження у Державне агентство з управління чорнобильською зоною відчуження та
ДСП «Чорнобильська АЕС»

Назва НДР та код програмної класифікації видатків

Строки виконання

Мета роботи

Будуть отримані нові теоретичні науково-практичні результати

Заплановані місце та форма впровадження результатів

Комплексний аналіз потенційних сценаріїв перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему після введення в експлуатацію Нового безпечного конфайнмента

6541140 (прикладні дослідження)

01 січня 2021 р. –
31 грудня 2023 р.

Комплексний аналіз потенційних сценаріїв перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему після введення в експлуатацію Нового безпечного конфайнмента, на основі якого буде обґрунтована реалістична стратегія щодо поетапного вилучення/переведення у контрольований стан паливовмісних матеріалів, подальшого поводження з ними та супутніми радіоактивними відходами, а також трансформації об’єкта «Укриття» в процесі перетворення та визначення його кінцевого стану

- Розроблено методику порівняльного аналізу сценаріїв перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему.
- Розроблені та науково обґрунтовані заходи щодо забезпечення ядерної та радіаційної безпеки в процесі вилучення/переведення у контрольований стан паливовмісних матеріалів і подальшого поводження з ними.
- Розроблені технічні пропозиції щодо розширення інфраструктури та модернізації систем Нового безпечного конфайнмента для забезпечення діяльності з вилучення/переведення у контрольований стан паливовмісних матеріалів і подальшого поводження з ними.
- Розроблені пропозиції щодо актуалізації «Стратегії перетворення об'єкта «Укриття».

Стратегія поетапного вилучення/переведення у контрольований стан паливовмісних матеріалів, подальшого поводження з ними та супутніми радіоактивними відходами після завершення роботи планується до впровадження у Державне агентство України з управління зоною відчуження та ДСП «Чорнобильська АЕС»

Схожі повідомлення

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert