Правило для авторівПравила для авторів 

Правила для авторів

 

Про журнал    ЗавантажитиПоложення про етику наукових публікацій

   ЗавантажитиPublication Ethics and Publication Malpractice Statement

      Вимоги до рукописів, що подаються до збірника “Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля” відповідають діючим типовим міжнародним нормам.

   До збірника приймаються не опубліковані раніше статті, що відповідають його профілю і мають наукове та практичне значення. Тексти статей та всі матеріали до них повинні бути ретельно відредаговані, перевірені та підписані авторами.

   Стаття подається в одному примірнику англійською, українською або російською мовою одночасно з електронною версією статті у форматі Microsoft Word одним файлом.

   Формат електронної версії статті

   Формат паперу – А4. Поля: верхнє – 2,0 см, нижнє – 2,5 см, праве – 1,0 см, ліве – 3,0 см. Шрифт – Times New Roman, інтервал між рядками – полуторний, абзацний відступ – 1,25 см.

   Рисунки та фотографії (не більше шести) повинні мати чітке (чорно-біле) зображення й вставлені в текст статті. Надписи на рисунках та фотографіях слід по можливості замінити літерними позначками, а криві позначити цифрами, які пояснюються в підписах до рисунків. Бажана ширина рисунків та фотографій – 85 (розташування в обтікання) або 170 мм. Усі фізичні величини слід подавати в одиницях системи СІ, а усі надписи та назви одиниць на рисунках та у таблицях слід подавати основною мовою статті. Не бажано наводити у вигляді рисунків дані, які можна представити в тексті чи таблиці. Розмір шрифту надписів на рисунках і підписів до них, а також і таблиць – 10 пт. Рисунки, фотографії й таблиці повинні мати номер і назву (і відповідні посилання в тексті). Скорочення слів (крім загальноприйнятих) у тексті, таблицях та на рисунках не допускаються.

   Для запису формул слід використовувати редактор формул. Написання – звичайне, розташування – центроване; номер формули – справа в круглих дужках.

   Повний обсяг статті (через полуторний інтервал при поданні до редакції) не повинен перевищувати 10 – 12 сторінок. Викладення повинно бути чітким, стислим, без довгих вступів, відступів і повторів, а також без дублювання в тексті даних таблиць, рисунків і підписів до них. Анотація та розділ “Висновки”, якщо він є, не повинні дублювати один одного.

   Розташування матеріалу статті

   Індекс УДК: розмір шрифту – 10 пт, написання – звичайне, розташування – зліва.

   Автори (ініціали, прізвища): розмір шрифту – 11 пт, написання – жирне, розташування – центроване.

   Назва організації та її поштова адреса: розмір шрифту – 10 пт, написання – курсивне, розташування – центроване.

   Назва статті: розмір шрифту – 11 пт, написання – великими літерами, жирне, розташування – центроване. У кінці заголовків крапка не ставиться. Заголовки відділяються від тексту зверху та знизу одним пустим рядком.

   Анотація з ключовими словами (не більше п’яти) мовою основного тексту статті до 1000 знаків: розмір шрифту – 10 пт, написання – звичайне, розташування – по ширині.

   Текст статті: розмір шрифту – 11 пт, написання – звичайне, розташування – по ширині. Слова повинні розділятися тільки одним пропуском. Текст набирається з використанням тільки знака м’якого переносу (знак переносу в поєднанні в клавішею Ctrl). Між значенням величини та одиницею її виміру ставиться жорсткий пропуск (Ctrl + Shift + пропуск).

   Назва підзаголовку першого рівня: розмір шрифту – 11 пт, написання – жирне, розташування – центроване.

   Назва підзаголовку другого рівня: розмір шрифту – 10 пт, написання – жирне, розташування – центроване.

   Список літератури повторити даний список у латинському алфавіті): розмір шрифту – 10 пт, написання – звичайне, розташування – по ширині. Оформляється за наведеними зразками. Посилання на літературні джерела подавати у квадратних дужках у вигляді порядкової цифри. У посиланнях на авторські свідоцтва та патенти необхідно зазначити їхній клас (МПК) та повну дату опублікування.

   У кінці статті подаються анотації (з ключовими словами) іншими двома мовами (укр./рос., англ.), розмір шрифту – 10 пт, написання – звичайне, розташування – по ширині. Обсяг анотації англійською повинен містити мінімум 1000 знаків (з пробілами і знаками пунктуації, включаючи назву статті, ініціали та прізвища всіх авторів, а також ключові слова – не більше п’яти), тобто в анотації наводиться стисле повторення структури статті, що включає вступ, мету, задачі, методи, результати, висновок.

   На окремому аркуші подаються відомості про авторів: прізвище, ім’я та по батькові (повністю), учений ступінь, звання, посада, повна назва установи, її поштова адреса,  контактний телефон, факс та e-mail.

   ЗРАЗКИ  ОФОРМЛЕННЯ  БІБЛІОГРАФІЧНИХ  ПОСИЛАНЬ

 

 1. Васильев М. А. Уравнения движения калибровочных полей высших спинов как свободная дифференциальная алгебра // Ядер. физика. – 1988. – Т. 48, вып. 5 (II). – С. 286 – 301.
 2. Камзин А. С., Русаков В. Л. Пропорциональный счетчик для мессбауэровских исследований поверхностных слоев при температурах от 100 до 700 К // Приборы и техника эксперимента. – – № 5. – С. 56 – 58.
 3. Взаимодействие ядер азота и углерода / К. П. Артемьев, А. Л. Ветошкин, М. С. Головков и др. // Ядер. физика. – 1988. – Т. 48, вып. 5 (11). – С. 1208 – 1246.
 4. Вильдермут К., Тан Я. Единая теория ядра / Пер. с англ. Ю. Ф. Смирнова. – М.: Наука, – 602с.
 5. Выбор формы уравнения Шредингера // Вильдермут К., Тан Я. Единая теория ядра / Пер. с англ. Ю. Л. Смирнова. – М., 1980. – Гл. – С. 15 – 18.
 6. Тедеоко К. Урановые месторождения Италии // Геология, геохимия, минералогия и методы оценки месторождений урана: Пер. с англ. / Под ред. Б. И. Вивона. – М., – C. 304 – 318.
 7. Грушин В. Ф. Фоторождение пионов на протоне при малых энергиях: полный опыт и мультипольный анализ // Фоторождение пионов на нуклонах и ядрах. – М.,- (Тр. ФИАН; Т.186).
 8. Программа экспериментальных исследований на мезонной фабрике ИЯИ АН СССР: Тр. V Всесоюз. сем., 23 – 27 апр. 1983 г., Звенигород. – М., 1984. – 372 с.
 9. Крупчицкий П. А. Нарушение пространственной четности в ядерных реакциях с поляризованными нейтронами // Нейтронная физика: Материалы I Междунар. конф. (Киев, 14 – 18 сент. 1987 г.). – М., – T.I. – С. 81 – 94
 10. Соботович Э. В., Ольховик Ю. А., Соколюк Г. А., Коромысло Т. И. Сравнительная харак­теристика миграционной  способности  радионуклидов в донных отложениях водоемов // Докл. АН УССР. Сер. А. – 1990. – № 8. – С. 25 – 34.
 11. Оганезов Г. А. Дифрактометрический комплекс с источником холодных нейтронов: Автореф. дис. … канд. физ.-мат. наук / ОИЯИ. – Дубна, – 18 с.
 12. Salcamoto Н., Kishimoto T. Microscopic Analysis of Nuclear Collective Motions in Terms of the Boson Expansion Theory(I). Formulation // Nuclear Physics. – 1988. – Vol. А486, 1. – P. 1 – 42.
 13. Hodges D. A., Jackson H. G. Analysis and Design of Digital Integrated Circuits. – N.-Y., 1985. – 454 p.
 14. Батий В.Г., Деренговский В.В. Методика выбора пощадки размещения радиационно­опасных объектов // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. – 2004. – Вип. 1. – С. 43 – 50.
 15. Огородников Б. И., Сухоручкин А. К., Будыка А. К. и др. Радиоактивные аэрозоли объекта “Укрытие” (обзор). Часть 3. Дисперсность радиоактивных аэрозолей. – Чернобыль, 2004. – 60с. – (Препр. / НАН Украины. Ин-т проблем безопасности АЭС; 04-8).
 16. Доступная пористость и молекулярно-ситовые свойства лавообразных топливосодержащих материалов объекта “Укрытие”: (Отчет о НИР) / ИПБ АЭС НАН Украины. – Инв. № 001. – Чернобыль, 2004.
 17. А. с. 1141393 СССР, МКИ С 06 F 3/02. Устройство для ввода информации / Р. С. Ильина, Н.П. Карасенко, В. А. Ковалев и др. – Опубл. 30.03.86, Бюл. № 12.
 18. Пат. 651503 Швейцария, МКИ В 41 J 1/30. Disque portecaracteres pour machine impritante / В. – Опубл. 30.09.85.
 19. Заявка 109544 ЕПВ, МКИ Н 02 В 11/02. Блокировочное устройство для вставного блока / BBC AC Brown, Boveri & Cie. – Заявл. 30.05.84 // Изобрет. стран мира: Реф. информ. – 1985. – Вып. 125, № 5. – С. 32.
   Додаткові пояснення до правил для авторів

   ЗАГОЛОВКИ СТАТЕЙ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

   Вимоги щодо заголовків статей:

   заголовки наукових статей повинні бути інформативними;

   у заголовках можна використовувати тільки загальноприйняті скорочення;

   у перекладі заголовків статей англійською мовою не допускається будь-яких транслітерацій з української мови, крім назв, що не перекладаються, власних імен, приладів та інших об’єктів, які мають власні назви; також не використовується сленг, відомий тільки україномовним спеціалістам.

   Це також стосується авторських резюме (анотацій) та ключових слів.

   АВТОРСЬКІ АНОТАЦІЇ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

   Анотація англійською мовою за об’ємом може бути більшою за анотацію українською мовою, оскільки за нею друкується повний текст тією ж мовою.

   Анотація та реферат виконують такі функції: дають можливість визначити основний зміст (суть) документа і вирішити, чи звертатися до повного тексту статті; використовуються в інформаційних, зокрема, автоматизованих системах для пошуку (конкретних) документів та інформації.

   Текст авторської анотації повинен бути лаконічним і чітким, вільним від другорядної інформації, вирізнятися переконливістю формулювань.

   Обсяг анотації повинен містити мінімум 1000 знаків (з пробілами і знаками пунктуації, включаючи назву статті,  ініціали  та  прізвища  всіх  авторів  і  ключові слова (не більше п’яти).

   Обов’язкові вимоги до анотацій англійською мовою:

   інформативність (не вживати загальних слів);

   оригінальність (не бути “сліпим” перекладом україномовної анотації);

   змістовність (відображати основний зміст статті та результати досліджень);

   структурованість (дотримуватися логіки викладення матеріалів, як у статті);

   «англомовність» (переклад виконується грамотною англійською мовою): текст повинен бути зв’язаним із використанням слів «отже», «більш того», «наприклад», «у результаті» тощо («consequently», «moreover», «for example», «the benefits of this study», «as a result» etc.); необхідно застосовувати активний, а не пасивний стан, тобто “The study tested”, а не “It was tested in this study” (найчастіша помилка); слід застосовувати термінологію, яка характерна для іноземних спеціальних текстів. Необхідно додержуватися єдності термінології в межах реферату.

   Відомості, що містяться в заголовку статті, не повинні повторюватися в тексті анотації. Слід уникати зайвих вступних фраз (наприклад, “автор статті розглядає…”). Історичні відомості, якщо вони не відображають основний зміст документа, опис раніше опублікованих робіт і загальновідомі положення в анотації не наводяться.

   Слід особливо підкреслити, що авторське резюме призначено виконувати функцію незалежного від статті джерела інформації.

   ПРІЗВИЩА АВТОРІВ

   Прізвища авторів статей представляються відповідно Постанови Кабінету міністрів № 55 від 27.01.2010 “Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею”.

   НАЗВА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВІДОМСТВА

   При написанні назв організацій англійською мовою усі значимі слова (крім артиклів та прийменників) повинні починатися з великої літери.

   ПРИСТАТЕЙНІ СПИСКИ ЛІТЕРАТУРИ

   Список літератури (References) латиницею для міжнародних наукометричних баз даних наводиться повністю окремим блоком, повторюючи список літератури до україномовної частини, незалежно від того, містяться в ньому чи ні іноземні джерела. Якщо у списку є посилання на іноземні публікації, вони повністю повторюються у списку, який створюється в латинському алфавіті.

   За наявності у статті DOI (Digital Object Identifier) в списку літератури бажано вказувати її ідентифікатор.

   Приклад оформлення бібліографічних посилань латиницею

   СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Батий В.Г., Деренговский В.В. Методика выбора пощадки размещения радиационно­опасных объектов // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. – 2004. – Вип. 1. – С. 43 – 50.
 2. Божко С.В. Применение сверхпроводящих накопителей электромагнитной энергии при решении задач  повышения  устойчивости энергосистем и улучшения качества электроэнергии // Промелектро. – 2002. – № 4. – С. 40 – 44.
 3. Васецкий Ю.М. Концепция тороидального индуктивного накопителя энергии со стяжками внутри тора для компенсации электродинамических сил в катушках // Відновлювана енергетика. – 2005. – № 2. – С. 100 – 107.
 4. Велихов Е.П., Глухих В.А. Импульсные источники энергии для исследовательских термоядерныхустановок и реакторов // Физика и техника мощных импульсных систем. – М.: Энергоатомиздат, 1987. ~С. 3-

   References

 1. Batiy V.G., Derengovsky V.G. Methodology for selection of sites of radiation dangerous objects location // Problemy bezpeky atomnyh electrostantsiy i Chornobylya (Problems of nuclear power plants’ safety and of Chornobyl). – 2004. – Iss. 1. – P. 43 – 50. (Rus)
 2. Bozhko S.V. Application of superconducting magnetic energy storage for solving problems ofimprovements of sustainability of power systems and electric power quality // Promelektro. – 2002. – № 4. – P. 40 – 44. (Rus)
 3. Vasetskii Yu.M. The concept of toroidal magnetic energy storage with spokes inside of torus tocompensate for the electrodynamical forces in the coils // Vidnovliuvana enerhetyka. – 2005. – № 2.- P. 100 – 107. (Rus)
 4. Velikhov E.P., Glukhikh V.A. Pulse energy sources for research fusion devices and reactors / Fizika і tekhnika impulsnykh sistem. – Moskva: Energoatomizdat, 1987. – P. 3 – 20. (Rus)

 

Редакційна колегія

 
Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert