Випуск 4, 2006 року, Проблеми безпеки атомних електростанцій та Чорнобиля

АВАРІЯ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС, ЖОВТЕНЬ 1991Р.: ФАКТИ, ПРИЧИНИ, НАСЛІДКИ
А. В. Пташкін, Г. М. Федоренко c.8-21

  Анотація: Наведено опис унікальної аварії, що виникла через мимовільне включення вимикача 330 кВ із подачею напруги мережі на практично зупинений незбуджений турбогенератор потужністю 500 МВт № 4 ЧАЕС. Режим асинхронного пуску, що почався при цьому, турбогенератора призвів до неремонтоздатного його ушкодження, вибуху водню, короткого замикання на виводах і пожежі з обваленням покрівлі машиного залу. Приведено результати аналізу, що показують, що хоча аварійну ситуацію збільшив ряд випадкових факторів, однак основною причиною особливо несприятливого ходу її розвитку з’явилося неврахування можливості несанкціонованого виникнення режиму асинхронного пуску турбогенераторів, допущене на стадії концептуальної розробки та створення типових проектів систем релейних і технологічних захистів могутніх енергоблоків.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ ЕФЕКТИВНОГО КОЕФІЦІЄНТА РОЗМНОЖЕННЯ НЕЙТРОНІВ У СХОВИЩІ ВІДПРАЦЬОВАНОГО ЯДЕРНОГО ПАЛИВА
О. О. Ключников, О. А. Кучмагра, В. Т. Котляров Г. І. Одинокін, Є. Є. Олійник, В. М. Павлович, С. А. Стороженко, В. Б. Шостак, С. В. Ярошенко c.22-29

  Анотація: Описано результати та особливості аналізу експерименту з вимірювання ефективного коефі­цієнта розмноження нейтронів у сховищі відпрацьованого ядерного палива реактора ВВР-М із засто­суванням апаратурно-методичної системи вимірювання нейтронних шумів паливовмісних матеріалів і різних методів обробки експериментальних даних.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ЗАСТОСУВАННЯ МЕЗОМАСШТАБНОЇ МОДЕЛІ АТМОСФЕРНОГО ПЕРЕНОСУ ДЛЯ ОЦІНКИ НАСЛІДКІВ ЗАПРОЕКТНОЇ АВАРІЇ НА АЕС
М. М. Талерко, Є. К. Гаргер, Г. Г. Кузьменко, І. П. Шедеменко c.30-36

  Анотація: За допомогою мезомасштабної моделі атмосферного переносу радіонуклідів виконано розра­хунки можливого радіоактивного забруднення повітря та ґрунту для одного із сценаріїв гіпотетичної запроектної аварії на Рівненській АЕС на відстанях до 200 км, зокрема оцінки виносу радіоактивності за межі України. Розрахунки проведено для різних типів погодних умов, у тому числі випадіння атмосферних опадів. Для кожного з розглянутих варіантів виконано консервативні оцінки доз зовніш­нього та внутрішнього (за рахунок інгаляційного надходження) опромінення залежно від відстані до АЕС.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

МОДЕЛЮВАННЯ ПОЛІВ ГАММА-ВИПРОМІНЮВАННЯ В ПОВІТРЯНОМУ ПРОСТОРІ ПОБЛИЗУ ОБ’ЄКТА “УКРИТТЯ” В ЗОНІ СПОРУДЖЕННЯ “АРКИ”
А. І. Довидьков, В. О. Краснов, В. М. Щербін c.37-43

  Анотація: Наведено результати побудови моделі об’ємних гамма-полів у повітряному просторі поблизу об’єкта “Укриття”. Модель розроблено на основі результатів експерементальних польових вимірю­вань потужності експозиційної дози в об’ємних полях гамма-випромінювань у просторі, де передба­чаються будівельно-монтажні роботи під час спорудження нового безпечного конфайнмента. Показано можливість використання цих моделей для відбору оптимальних технологій виконання робіт у зоні будівництва за критерієм мінімізації опромінення персоналу.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ВПЛИВ ОСНОВНИХ ДЖЕРЕЛ ВИПРОМІНЮВАННЯ НА РАДІАЦІЙНУ ОБСТАНОВКУ В ЗОНІ МОНТАЖУ НОВОГО БЕЗПЕЧНОГО КОНФАЙНМЕНТА
В. Г. Батій, С. І. Глєбкін, В. В. Єгоров, Л. І. Павловський, С. А. Паскевич, О. А. Правдивий, В. М. Рудько, О. І. Стоянов, Д. В. Федорченко c.44-54

  Анотація: Приведено результати вимірювань відносного вкладу гамма-випромінювання в потужність дози гамма-випромінювання для зон виконання робіт по будівництву нового безпечного конфайн­мента. Проведено аналіз даних, що дало змогу ідентифікувати основні джерела гамма-випроміню­вання, а також систематизувати одержані результати.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ВПЛИВ ВИКИДІВ РАДІОАКТИВНИХ РЕЧОВИН НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ПЕРСОНАЛ ПРИ ПЕРЕТВОРЕННІ ОБ’ЄКТА “УКРИТТЯ” ЧАЕС
А. О. Сізов c.55-68

  Анотація: Виконано огляд та узагальнення методик впливу викидів радіоактивних речовин на персонал і навколишнє середовище з погляду застосування для оцінки впливів у процесі перетворення об’єкта “Укриття”. Проведено аналіз існуючих вихідних даних, подано рекомендації з їхнього застосування. Наведено приклади застосування розробленого методичного підходу в проекті стабілізації об’єкта “Укриття” і в концептуальному проекті нового безпечного конфайнмента.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

РОЗРАХУНОК КОНЦЕНТРАЦІЇ РАДІОАКТИВНИХ АЕРОЗОЛІВ БІЛЯ ОБ’ЄКТА «УКРИТТЯ» НА ОСНОВІ УТОЧНЕНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ МОДЕЛЕЙ
В. Г. Батій, В. В. Єгоров, Ю. І. Рубежанській c.69-75

  Анотація: Вирішено нестаціонарне завдання розповсюдження радіоактивного викиду в атмосфері в безпосередній близькості від об’єкта «Укриття». Обчислення проводилися на основі уточнених розрахункових методик, розроблених для підвищення радіаційної безпеки в процесі перетворення об’єкта “Укриття”. Отримані результати можуть знайти застосування на діючих об’єктах атомної енергетики.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ ДЛЯ ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АЕС
А. В. Носовський, О. В. Печериця c.76-81

  Анотація: Наведено опис процедури застосування методики визначення показників надійності тепло­механічного обладнання АЕС, які є необхідними вихідними даними для подальшого виконання оцінок прийнятності експлуатації зазначених виробництв з точки зору екологічної безпеки. Висвіт­лено питання врахування за допомогою методики пріоритетності використання узагальнених даних із дефектів та напрацювання обладнання під час оцінки показників надійності. Детально розглянуто методичний блок, присвячений застосуванню байєсівських підходів для оцінки показників надійності з урахуванням “якості” вихідних первинних даних.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ПАЛИВОВМІСНИХ МАТЕРІАЛІВ У ПРОЦЕСІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
В. В. Августов, О. А. Кучмагра, О. С. Молчанов, Л. М. Олійник c.82-86

  Анотація: Представлено матеріали за розрахунком показників надійності системи контролю паливо­вмісних матеріалів «Сигнал» у процесі експлуатації на об’єкті «Укриття». Показано, що система контролю в даний час знаходиться в стадії нормальної роботи, проте для прогнозування зміни показників надійності для системи в цілому необхідно провести додаткові дослідження блоків з комплекту запасних інструментів і приладдя, яке робить безпосередній вплив на її надійність (зокрема, на її ресурс).
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ ОПТИМІЗАЦІЇ В ПРОЦЕСІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ОБ’ЄКТА “УКРИТТЯ”
В. Г. Батій, Л.І.Павловський, В.М.Рудько c.87-93

  Анотація: Запропоновано системний підхід до застосування принципу оптимізації (принципу ALARA) у процесі перетворення об’єкта “Укриття” Чорнобильської АЕС. Описано особливості його застосу¬вання для вибору оптимальних конструктивних і технологічних рішень, а також заходів щодо підвищення рівня радіаційної безпеки на всіх фазах проектування й реалізації проектів.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

МЕТОД ОЦІНКИ ЗАТРАТ НА ПОВОДЖЕННЯ З РАДІОАКТИВНИМИ ВІДХОДАМИ ПРИ ЗНЯТТІ ЕНЕРГОБЛОКА АЕС З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
А. В. Носовський, Л. М. Салій c.94-103

  Анотація: Визначено підходи до оцінки вартості поводження з радіоактивними відходами, адаптовані до умов зняття з експлуатації енергоблоків АЕС, і такі, що враховують регламентуючі вимоги чинного законодавства. Основне завдання при побудові запропонованого методу оцінки полягало у визна­ченні собівартості поводження з одиницею об’єму радіоактивних відходів.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ОПТИМІЗАЦІЯ ЕКРАНУВАННЯ В ПРОЦЕСІ СТАБІЛІЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ОБ´ЄКТА “УКРИТТЯ”
О. В. Балан, В. Г. Батій, С. І. Глєбкін, В. В. Єгоров, Л. Л. Лебединський, Л. І. Павловський, О. А. Правдивий, В. М. Рудько, М. В. Сидоренко, О. І. Стоянов c.104-110

  Анотація: Наведено методику оптимізації біозахисту на основі кутового розподілу інтенсивності гамма-випромінювання, що дає змогу із задовільною точністю прогнозувати ефективність екранування й оцінювати його доцільність. Наведено приклади її практичного застосування в процесі виконання робіт по стабілізації.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РАДІОНУКЛІДНОГО СКЛАДУ ГРУНТОВОЇ ВОДИ У СВЕРЛОВИНІ 4-Г ЛОКАЛЬНОЇ ЗОНИ ОБ’ЄКТА «УКРИТТЯ»
В. Е. Хан, О. О. Одінцов, О. К. Калиновський, П. Н. Дубенко, Е. М. Пазухін, В. О. Краснов c.111-120

  Анотація: Наведено експериментальні результати визначення радіонуклідного та макрокомпонентного складу ґрунтової води у свердловині 4-Г локальної зони об’єкта «Укриття». Доведено, що зміни макрокомпонентного складу та збільшення рН ґрунтової води можуть спричинити збільшення вмісту радіонуклідів 90Sr, 238Pu, 239+240Pu і 241Am внаслідок вилуговування із ґрунту і «гарячих» частинок. Ізотопний склад урану в ґрунтовій воді свердловин 4-Г відповідає природному урану.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ПРО МОЖЛИВІСТЬ ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ АКТИВНОСТІ АЕРОЗОЛІВ У ВЕНТИЛЯЦІЙНІЙ СИСТЕМІ ОБ’ЄКТА “УКРИТТЯ”
Б. І. Огородников, А. Д. Скорбун c.121-124

  Анотація: На основі аналізу результатів довготривалих спостережень методом нормованого розмаху Херста (R/S аналізу) обговорюється походження і можливість прогнозу рівня концентрації радіоактивних аерозолів у вентиляційній системі об’єкта «Укриття». Проаналізовано дані про концентрацію 137Cs, 241Am, b-випромінюючих нуклідів і дочірніх продуктів розпаду радону й торону (ДПР) за період близько трьох років. Показано, що коливання концентрації аерозолів ДПР досить добре описуються законом Херста (Н ~ 0,5), у той час як часові зміни концентрації інших нуклідів цієї закономірності не виявляють, що може вказувати на прояв впливу процесів технічної діяльності (будівельних та інших робіт). Розходження пов’язуються з тим, що ДПР емануються з бетону будівельних конструкцій, у той час як 137Cs, 241Am і b-випромінюючі нукліди пов’язані з дрібно­дисперсними частками палива, що піднімаються в повітря при зовнішніх впливах.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

КОНТРОЛЬ ТА ДІАГНОСТИКА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ОСНОВНОГО ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ТА ТЕПЛОВОГО ОБЛАДНАННЯ АЕС, ТЕС і ГЕС НА ОСНОВІ ТЕПЛОВІЗІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Б. Б. Бандурян, Г. М. Федоренко, Л. Б. Остапчук, В .О. Саратов c.125-131

  Анотація: Показано можливість використання тепловізійних технологій для виявлення дефектів елект­ротехнічного та енергетичного обладнання АЕС, ТЕС і ГЕС. Наведено результати тепловізійного контролю технічного стану статора турбогенератора. Описано спосіб тепловізійного контролю технічного стану елементів конструкції електричних машин і апаратів, на який отримано патент України. Виконано верифікацію запропонованого способу тепловізійного контролю та діагностики на ДП завод «Електроважмаш».
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ЗВ’ЯЗУВАННЯ РАДІОЦЕЗІЮ МІКРОРГАНІЗМАМИ З ОБ’ЄКТА “УКРИТТЯ”
В. Б. Рибалка, , І. М. Канцева, Г. Ф. Смирнова, Г. І. Пєтєлін, Ю. І. Зимін c.132-137

  Анотація: Вивчення всіх факторів, здатних здійснювати вплив на екологічну безпеку об’єкта “Укриття” є важливою та актуальною задачею. Важливою областю досліджень є вивчення впливу мікроорга­нізмів на форми вмісту радіонуклідів в об’єкті “Укриття”. Із зразків грунту (бруду) об’єкта “Укриття” виділено мікроорганізми, здатні зв’язувати радіонукліди цезію. Описано їх морфолого-культуральні властивості, проведено їх первинну ідентіфікацію. Більшість мікроорганізмів, ізольованих із досліджених зразків, віднесено до родів Bacillus, Pseudomonas, Acinetobacter, Rhodococcus. Визначено коефіцієнти накопичення радіоцезію виділеними культурами. Отримані результати вказують на те, що в об’єкті «Укриття» протікають процеси змінення зв’язування радіонуклідів під дією мікро­організмів.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

Схожі повідомлення

Залиште коментар

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert