Випуск 5, 2006 року, Проблеми безпеки атомних електростанцій та Чорнобиля

СУЧАСНИЙ СТАН ОБ’ЄКТА “УКРИТТЯ”
О. О. Ключников, В.О.Краснов, В. М. Рудько, В. М. Щербін c.6-65

  Анотація: Представлено результати досліджень за станом паливовмісних матеріалів і прогноз їх пове­дінки в майбутньому, за характеристиками аерозолів, механізмами утворення рідких радіоактивних відходів, радіаційною обстановкою на проммайданчику і монтажному майданчику нового безпеч­ного конфайнмента, а також аналіз впливу об’єкта «Укриття» на навколишнє середовище. Описано стан будівельних конструкцій об’єкта «Укриття». Розглянуто підготовку та реалізацію міжнародних проектів по перетворенню об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, зокрема плану здійснення заходів на об’єкті «Укриття» (SIP).
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧНИХ РОБІТ ПРИ БУДІВНИЦТВІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ НОВОГО БЕЗПЕЧНОГО КОНФАЙНМЕНТА ОБ’ЄКТА “УКРИТТЯ” ЧАЕС
П. І. Баран, В. Г. Сушко, В. Я. Чорнокінь c.66-79

  Анотація: Наведено теоретичні дослідження похибок формоутворення металевої кругової арки нового безпечного конфайнмента над об’єктом “Укриття” ЧАЕС, дослідження та методи врахування темпе­ратурної деформації арки, аналіз похибок виготовлення та збирання блоків і секцій арки в єдину конструкцію, розрахунок допустимих похибок геодезичного контролю збирання арки, необхідна точність побудови головної планової та висотної геодезичної мережі, пропозиції з організації спосте­режень за деформаціями споруди.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

те
ав c.80-89

  Анотація: .
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

РАДІОАКТИВНІ ЧОРНОБИЛЬСЬКІ АЕРОЗОЛІ В КАНАДІ
Б. І. Огородников c.91-98

  Анотація: Розглянуто результати аналізів близько 1000 проб, відібраних у Канаді в 1986 р. на пунктах радіаційного моніторингу. Показано, що над Канадою на початку травня зійшлися й перемішалися радіоактивні хмари, які були викинуті під час вибуху реактора у Чорнобилі й розповсюдились у Північній півкулі зі східними та західними вітрами. При γ-спектрометрії проб були виявлені 103Ru, 131I, 132Te, 134,136,137Cs і не виявлено в детектованих кількостях 95Zr, 95Nb, 140Ba, 140La, 141, 144Ce. Максимальна концентрація суми β-випромінюючих нуклідів 78 мБк/м3 зафіксована в Едмонтоні 10 – 11 травня. Установлено збільшення відношення активностей 103Ru/137Cs від 0,2 – 0,3 у першій декаді  травня до 3 – 6 в кінці червня. Частка 131I в газовій формі коливалася від 20 до 100 %.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ДО ОЦІНКИ ДОЗОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ ЗА РАХУНОК РАДІОАКТИВНОГО АЕРОЗОЛЮ ВСЕРЕДИНІ ТА БІЛЯ НЕЩІЛЬНОСТЕЙ ОБ’ЄКТА “УКРИТТЯ”
Є. К. Гаргер, В. О. Кашпур, О. О. Ключников, J. Tschiersch, P. Roth c.99-108

  Анотація: Характеристики  радіоактивних  аерозолів  у  викидах  із  об’єкта “Укриття”  були  виміряні  у два періоди часу в 1996 – 1999 рр. і 2000 – 2003 рр. У 1996 – 1999 рр. загальна потужність викиду була 274,1 Бк∙с-1 або 8,64·109 Бк·рік-1. Загальна потужність індивідуальної інгаляційної дози, розрахованої по виміряним об`ємній активності, медіані, геометричному стандартному відхиленню, швидкості вищолочування та сучасним моделям МКРЗ, становила біля 100 нЗв∙год-1, а річна – біля 0,2 мЗв в рік. Середня індивідуальна потужність дози для приміщення 406/2 склала 1130 нЗв∙год-1, для кімнати 208/10 – 0,33 нЗв∙год-1, у кімнаті 3,8 була ще на порядок менша. Розрахунок річної дози для зазначених приміщень показав, що при річній сумі рабочого часу 1710 год найбільша доза може бути рівна 1,9 мЗв в рік тільки в приміщенні 406/2, у кімнаті 208/10 вона становила 0,006 мЗв в рік, у кімнаті 3.8 доза не перевищувала 10-4 мЗв в рік.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

те
ав c.109-65

  Анотація: .
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

РОЗВИТОК МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОБ’ЄКТІ “УКРИТТЯ”
В. Г. Батій c.119-128

  Анотація: Описано системний підхід до розвитку методів підвищення рівня радіаційної безпеки в процесі практичної діяльності на об’єкті “Укриття”, у першу чергу при його перетворенні на екологічно безпечну систему. Зроблено короткий огляд розроблених методичних підходів, вимірювальних та обчислювальних методик, спрямованих на забезпечення необхідного рівня радіаційної безпеки при впровадженні робіт і поводженні з радіоактивними відходами, що утворяться.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ПРОБЛЕМИ ПОВОДЖЕННЯ З РІДКИМИ РАДІОАКТИВНИМИ ВІДХОДАМИ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
О. Б. Андронов, О. О. Ключников, О. Л. Стріхар, В. М. Щербін c.129-137

  Анотація: Оцінюється ситуація у сфері поводження з рідкими радіоактивними відходами після Киштимської і Чорнобильської аварій і дається  інформація про новий інженерний напрям у рішенні стабілізаційних задач – гнучкій технології.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ЕФЕКТИВНІСТЬ НЕЙТРОННОГО КОНТРОЛЮ ТА ЯДЕРНА БЕЗПЕКА ОБ’ЄКТА «УКРИТТЯ»
Є. Д. Висотський, О. О.Ключников, В. О. Краснов c.138-149

  Анотація: Наводяться результати експериментальних і модельних досліджень динаміки нейтронної активності скупчень паливовмісних матеріалів (ПВМ). Обгрунтовано концепцію забезпечення ядерної безпеки об’єкта «Укриття» шляхом оперативного запобігання умовам виникнення ланцюгової реакції, що самопідтримується. Показано можливості реалізації засобів раннього виявлення та подавлення підкритичних аномалій, що виникають унаслідок небезпечних змін розмножуючих властивостей локальних зон у скупченнях ПВМ.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ПАЛИВОВМІСНИХ МАТЕРІАЛІВ ОБ’ЄКТА «УКРИТТЯ»
О. А. Кучмагра c.150-156

  Анотація: Подано огляд систем контролю паливовмісних матеріалів об’єкта «Укриття» з коротким описом їх характерних особливостей.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ДОСЛІДЖЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ВИПАДІВ, ЩО ПОВ’ЯЗАНІ З АТОМНИМИ ВИБУХАМИ
М. Д. Бондарьков, М. В. Желтоножська c.157-160

  Анотація: Досліджено радіонуклдіний склад “гарячих” частинок, що були відібрані на Семипалатин­ському полігоні (Казахстан). Показано, що співвідношення ізотопів плутонію збігається з їх співвід­ношенням в арктичних відкладах, а співвідношення плутонію та америцію занижено у чотири – п’ять разів порівняно з даними по Арктиці.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

РАДІОЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ ЗА ПЕРІОД 1998 – 2004 рр.
Т. Д. Лев, О Г. Тищенко, В. Н. Піскун, Л. В. Теслюк c.161-169

  Анотація: Представлено матеріали з оцінки радіоекологічної ситуації сільськогосподарських територій на рівні господарств і населених пунктів п’яти забруднених областей України: Волинської, Житомирської, Київської, Рівненської і Чернігівської. Засобами геоінформаційних систем проведено класифікацію господарств з виділенням критичних територій. Виконано статистичний аналіз даних моніторингу радіологічних підрозділів Мінагрополітики України з використанням агрегованих і неагрегованих даних про рівні забруднення продукції.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

обгрунтування та параметризація моделі поведінки 137Cs в системі “ГРУНТ – рослина”
Б. С. Прістер, В. Д. Виноградська, Л. В. Перепелятнікова c.170-178

  Анотація: Показано, що коефіцієнт переходу TF 137Cs з грунту в рослини визначається часом його взаємодії з грунтом t та величиною комплексної оцінки властивостей грунту Sef і не залежить від щільності забруднення грунту s. Взаємозв’язок між блоками системи «грунт – рослина» в запропонованій моделі характеризують параметри TF, період напівзменшення коефіцієнта переходу  і константа l, що відображає зміну властивостей грунту. Параметри моделі визначено емпіричним шляхом для широкого діапазону екологічних умов і набору культур, який включає основні компо­ненти раціону людини і тварин. Це дозволяє прогнозувати вміст 137Cs в основних сільськогоспо­дарських культурах з точністю, достатньою для оцінки радіаційної ситуації при забрудненні навко­лишнього середовища.

   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

Схожі повідомлення

Залиште коментар

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert