Випуск 6, 2006 року, Проблеми безпеки атомних електростанцій та Чорнобиля

ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

ДВОЗОННІ ПІДКРИТИЧНІ ЯДЕРНІ РЕАКТОРИ
В. О. Бабенко, В. І. Гулік, В. М. Павлович, О. О. Пупіріна c.8-15

  Анотація: Наведено перші результати систематичних досліджень ефективності підкритичних систем. Розглянуто однозонні та двозонні швидкі (без сповільнювача) підкритичні системи, що керуються зовнішнім джерелом нейтронів з енергією 14 МеВ. На основі чисельних розрахунків методом Монте-Карло показано, що коефіцієнт підсилення потоку нейтронів та енергетичний коефіцієнт підсилення таких систем мають немонотонні залежності від розмірів обох зон і можуть досягати значень порядку 102 – 103.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

РЕАКТОР НА ПОВІЛЬНІЙ ХВИЛІ ЯДЕРНОГО ПОДІЛУ
В. М. Павлович, В. Д. Русов, В. М. Хотяїнцев, О. М. Хотяїнцева c.16-23

  Анотація: На основі спрощеної системи рівнянь досліджено властивості автохвилі повільного ядерного горіння, яка за певних умов може розповсюджуватися в середовищі, що містить 238U (або 232Th). Показано, що на виникнення хвилі впливає спектр реактора та наявність у складі середовища інших речовин, які визначають критичну концентрацію плутонію (або 233U).
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

СКОРОЧЕННЯ ТРИВАЛОСТІ РЕМОНТІВ ЕНЕРГОБЛОКІВ АЕС ІЗ ВВЕР ЗА РАХУНОК ОПТИМІЗАЦІЇ ПЛАНУВАННЯ РЕМОНТІВ ТА ІСПИТІВ СИСТЕМ БЕЗПЕКИ
Ю. Л. Коврижкін, В. І. Скалозубов c.24-30

  Анотація: Розглянуто методи й результати обґрунтувань по скороченню планових ремонтів і випробувань тепломеханічного устаткування систем безпеки серійних енергоблоків із ВВЕР-1000.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

НАДІЙНІСТЬ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ТА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ – НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА БЕЗПЕКИ ЕНЕРГОБЛОКА АЕС
А. Л. Деркач, О. Г. Кенсицький, О. О. Ключников, Г. М. Федоренко c.31-40

  Анотація: Проаналізовано влив технічного стану електротехнічного та теплоенергетичного обладнання на показники безпеки й надійності енергоблока АЕС. Запропоновано та обґрунтовано нові технічні рішення щодо їх підвищення.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

СТАНДАРТНА ПРОБЛЕМА ВАЛІДАЦІЇ КОДУ RELAP5 ДЛЯ ЕНЕРГОБЛОКА  З РЕАКТОРОМ ВВЕР-440
В. І. Борисенко, А. Г. Крушинський, В. П. Мукоїд c.41-48

  Анотація: Викладено результати реалізації стандартної проблеми для валідації розрахункового коду RELAP5 на основі документальних даних про аварію з течею з першого контуру до другого на енергоблоці з реактором типу ВВЕР-440. Описано теплогідравлічну модель та результати порівняль­ного аналізу перебігу перехідного процесу. Представлено загальний висновок про можливість застосування розрахункового коду RELAP5 для моделювання перехідних процесів у реакторних установках із реакторами ВВЕР-440.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ЗАСТОСУВАННЯ РЕАКТИМЕТРІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ НЕЙТРОННО-ФІЗИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК АКТИВНОЇ ЗОНИ
В. І. Борисенко, М. М. Сидорук, С. П. Сиренко c.49-53

  Анотація: Представлено результати експериментального визначення нейтронно-фізичних характеристик (НФХ) активної зони реактора ВВЕР-1000, отримані при проведенні фізичних експериментів після  перевантаження палива під час планово попереджувальних ремонтів на Хмельницькій АЕС. Описано моделі реактиметрів, що використовувались для визначення НФХ.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

КРИТЕРІЇ НОРМУВАННЯ ВІБРАЦІЙНОГО СТАНУ ТРУБОПРОВОДІВ АЕС
K. С. Агейкiна, Ю. Л. Коврижкін, В. I. Скалозубов c.54-58

  Анотація: Наведено методику нормування вібраційного стану трубопроводів та критерії обґрунтування нормативних вимог до вібраційних навантажень на трубопроводи під час роботи реактора на потужності.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

АНАЛІЗ ПОТЕНЦІЙНИХ АВАРІЙ ПРИ ЗНЯТТІ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕНЕРГОБЛОКІВ АЕС ІЗ РЕАКТОРАМИ РБМК
А. В. Носовський, В. Р. Рилов, В. О. Сейда c.59-67

  Анотація: Розглянуто потенційно можливі аварії при проведенні робіт по зняттю з експлуатації енерго­блока АЕС із реактором РБМК, зроблено аналіз та оцінку їх наслідків для персоналу, населення й навколишнього середовища на прикладі енергоблока № 2 Чорнобильської АЕС. Дані цього дослід­ження можуть бути використані як методична основа для розробки звітів з аналізу безпеки при знятті з експлуатації об’єктів атомної енергетики та розробки заходів щодо оптимізації системи радіацій­ного контролю на енергоблоках АЕС, що знімаються з експлуатації.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

АВТОМАТИЧНЕ ВИЯВЛЕННЯ ПОЧАТКУ КИПІННЯ ТЕПЛОНОСІЯ В АКТИВНІЙ ЗОНІ РЕАКТОРА ВВЕР
Н. М. Фіалко, И. Г. Шараєвський, Н. О. Меранова c.68-76

  Анотація: Головна ідея роботи полягає в тому, що шумові сигнали на виході вимірювачів головних технологічних параметрів ядерної енергетичної установки (нейтронного потоку, динамічного тиску тощо) несуть важливу інформацію про технічний стан устаткування. Було розроблено ефективні алгоритми розпізнавання випадкових процесів, які після відповідного спектрального перетворення розглядаються як багатомірні випадкові вектори. Автоматична класифікація цих векторів у розроб­лених алгоритмах реалізується на основі функції вірогідності, зокрема байєсівського класифікатора та вирішуючих функцій. Застосування байєсівського класифікатора засновано на побудові багато­мірних розподілів імовірностей в ознаковому просторі відповідної мірності, за допомогою якого опи­суються випадкові вектори реалізації відповідних образів, що підлягають автоматичній класифікації.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

МЕТОДИКА ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНИХ РІШЕНЬ ПРИ ВИКОНАННІ РОБІТ У РАДІАЦІЙНО-НЕБЕЗПЕЧНИХ УМОВАХ
В. Г. Батій, В. В. Деренговський, Ю. В. Малахов c.77-81

  Анотація: Запропоновано методичний підхід вибору оптимальних рішень при виконанні робіт у радіаційно-небезпечних умовах. Розроблено алгоритм прийняття оптимального рішення при можли­вій недостовірності або недостатності даних. Знайдено відповідні функції бажаності для кількісних та якісних критеріїв оптимального вибору. Наведено рекомендації по застосуванню даної методики.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ПРОБЛЕМИ ЧОРНОБИЛЯ

НЕЗВИЧАЙНІ АЕРОЗОЛІ У ВИКИДАХ ІЗ ОБ’ЄКТА “УКРИТТЯ” В ЛЮТОМУ 2006 р.
Б. І. Огородников, О. К. Будика, М. І. Звеницький, В. М. Дубас, В. О. Краснов, Д. І. Ширін c.82-84

  Анотація: Показано, що в середині лютого 2006 р. у вентиляційний канал “Байпас” об’єкта “Укриття” надійшли субмікронні аерозолі 137Cs, що утворилися при зварювальних роботах під час виконання стабілізаційних заходів.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

КОНТРОЛЬ ВИКИДІВ РАДІОАКТИВНИХ АЕРОЗОЛІВ З ОБ’ЄКТА “УКРИТТЯ” В 2005 р.
В. Є. Хан, Б. І. Огородников, О. К. Калиновський, П. М. Дубенко, В. Б. Рибалка, В. О. Краснов c.85-94

  Анотація: Наведено результати контролю викиду радіоактивних аерозолів з об’єкта “Укриття” в 2005 р. Максимальна швидкість неорганізованого викиду радіоактивних аерозолів з об’єкта “Укриття” припала на період із січня по березень, а також у грудні, і досягала 5 МБк/доб. Найбільш часто в систему “Байпас” в 2005 р. надходили аерозолі з медіанним за активністю аеродинамічним діаметром 2 – 6 мкм. Концентрації аерозолів-носіїв бета-випромінюючих нуклідів перебували в діапазоні 1 – 10 Бк/м3. Концентрації понад 20 Бк/м3 припадали на сеанси пилепригнічення, на періоди сильних вітрів та інтенсивних будівельних робіт.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ ПОТОЧНОГО СТАНУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЗРОСТАННЯ КРИТИЧНОСТІ ПАЛИВОВМІСНИХ МАТЕРІАЛІВ ОБ’ЄКТА “УКРИТТЯ
О. А. Кучмагра, О. С. Молчанов, Г. І. Одинокін c.95-103

  Анотація: Розглянуто можливість прогнозування зростання критичності скупчень паливовмісних матеріалів (ПВМ) об’єкта “Укриття” на основі аналізу та статистичної обробки результатів спосте­режень, одержуваних у процесі експлуатації системи контролю ПВМ “Сигнал”. Запропоновано методику та алгоритм прогнозування, що включає оцінку поточного стану і математичну модель динаміки можливого розвитку ситуації.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИДУШЕННЯ ІМПУЛЬСНОЇ ПЕРЕШКОДИ ПРИ ВИМІРЮВАННІ ХАРАКТЕРИСТИК НЕСТАЦІОНАРНОГО ПОЛЯ МИТТЄВИХ НЕЙТРОНІВ ПОДІЛУ НА ОБ’ЄКТІ “УКРИТТЯ”
О. О. Ключников, В. Т. Котляров, О. А. Кучмагра, Г. І. Одинокін, Є. Є. Олійник, В. М. Павлович, В. Б. Шостак, С. А. Стороженко, С. В. Ярошенко c.104-108

  Анотація: Описано результати дослідження ефективності фільтрації імпульсної перешкоди розробленим апаратурно-методичним комплексом придушення електронних шумів при вимірюванні характеристик нестаціонарного поля миттєвих нейтронів поділу на об’єкті “Укриття”. Визначено неспотворене значення величини константи спаду миттєвих нейтронів у приміщенні 305/2 об’єкта “Укриття”.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕШКОДОЗАХИСНОЇ ВИМІРЮВАЛЬНОГО КАНАЛУ ЧАСУ РЕЄСТРАЦІЇ НЕЙТРОНІВ
О. А. Кучмагра, Г. І. Одинокін, В. Б. Шостак c.109-119

  Анотація: Наведено опис і результати лабораторних експериментів (із використанням плутоній-бери­лієвого нейтронного джерела) по дослідженню перешкодозахисної каналу вимірювання часу реєстрації нейтронів, що застосовувався при вимірюваннях методами нейтронної шумової діагно­стики. Показано ефективність і достатність застосованих схемотехнічних способів придушення імпульсних перешкод.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДОЗОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ ПРИ ПЕРЕСУВАННІ В НЕОДНОРІДНИХ РАДІАЦІЙНИХ ПОЛЯХ
Є. В. Батій, В. Т. Котляров c.120-123

  Анотація: У межах створення інформаційної моделі об’єкта «Укриття» побудовано програмний модуль для обробки даних з просторового розподілу потужності експозиційної дози гамма-випромінювання. На прикладі створення цієї програми показано перспективність застосування сучасних технологій програмування (NET., ObjectARX) для інтеграції різних моделей радіаційно-небезпечних умов в  інженерну електронну документацію (AutoCAD) .
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ВИМІРЮВАННЯ КУТОВИХ РОЗПОДІЛІВ ГАММА-ВИПРОМІНЮВАНЬ
В. Г. Батій, О. М. Ненахов, О. О. Правдивий, М. О. Кочнєв, В. В. Селюков c.124-130

  Анотація: Розроблено й виготовлено експериментальний зразок пристрою для оперативного вимірювання кутових розподілів гамма-випромінюванняння на основі 5 CdZnTe-детекторів. Дані вимірювань накопичуються у флеш-пам’яті та за допомогою програматора переносяться в комп’ютер, де проводиться остаточна обробка даних. Наведено результати тестових випробувань.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРИСТРОЮ ШД З УРАХУВАННЯМ СИМЕТРІЇ ДЕТЕКТОРНОГО БЛОКА
В. Г. Батій, Д. В. Федорченко, І. М. Прохорець, С. М. Прохорець, М. А. Хажмурадов c.131-136

  Анотація: Запропоновано метод моделювання процесу вимірювань за допомогою пристрою ШД (шар детекторний) з рахуванням властивостей симетрії. Представлено послідовний алгоритм моделювання процедури вимірювань за наявності декількох джерел випромінювання. Показано, що результати моделювання добре узгоджуються з калібрувальними вимірюваннями.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОБСТЕЖЕННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ СВЕРДЛОВИН НА ОБ’ЄКТІ “УКРИТТЯ”
А. І. Довидьков, В. Г. Шевченко c.137-139

  Анотація: Приведено аналіз задач обстеження дослідницьких свердловин в умовах об’єкта «Укриття». Приведено методологію та шляхи підвищення ефективності виконання таких робіт з урахуванням забезпечення максимальної інформативності при мінімальних дозах опромінення персоналу. Запро­поновано мобільний вимірювальний пристрій для оперативного обстеження нейтронної активності й гамма-полів по глибині свердловин у внутрішніх приміщеннях об’єкта «Укриття». Дано рекомендації щодо використання такого пристрою для створення автоматизованих систем контролю ядерно-фізичних параметрів скупчень паливовмісних матеріалів у приміщеннях об’єкта «Укриття».
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ПРО МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ СВЕРДЛОВИН ДЛЯ КОНТРОЛЮ ПАЛИВОВМІСНИХ МАТЕРІАЛІВ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ В ЦЕНТРАЛЬНОМУ ЗАЛІ ОБ’ЄКТА «УКРИТТЯ»
О. І. Довидьков, В. О. Краснов, С. О. Довидьков c.140-144

  Анотація: Проаналізовано наявні дані про розташування й стан контролю паливовмісних матеріалів (ПВМ), що знаходяться в центральному залі (ЦЗ) об’єкта «Укриття». Наведено характеристики   дослідницьких свердловин, пробурених у бік ЦЗ об’єкта «Укриття». Запропоновано методику вимірювання кутів нахилу свердловин і побудови їх траси. Наведено нові дані про параметри свердловин, пробурених із приміщення 515/3 у напрямі підлоги ЦЗ. Подано рекомендації щодо використання цих свердловин для контролю ядерно-фізичних параметрів скупчень ПВМ у ЦЗ об’єкта «Укриття».
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ПРОГНОЗ КІЛЬКОСТІ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ У ГРУНТАХ НА ДІЛЯНЦІ ФУНДАМЕНТУ НОВОГО БЕЗПЕЧНОГО КОНФАЙНМЕНТА
О. О. Ключников, М. І. Панасюк, С. С. Підберезний, А. Д. Скорбун, А. М. Алфьоров, Г. В. Левін, В. А. Канченко c.145-147

  Анотація: Уперше наведено науково обґрунтований розрахунок кількості радіоактивних відходів (радіоактивного ґрунту), які знаходяться в місцях будівництва фундаменту нового безпечного конфайнмента, з побудовою карти залягання. Розглянуто приклад побудови проекту геоінформацій­ної системи з використанням ArcGIS 8.3 для аналізу радіоактивного забруднення ґрунтів у районі об’єкта „Укриття” Чорнобильської АЕС.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ГРУНТІВ ПРОММАЙДАНЧИКА ОБ’ЄКТА “УКРИТТЯ”
О. К. Калиновський, О. В. Філіппов, Е. М. Пазухін c.148-154

  Анотація: Представлено результати експериментальних гамма-спектрометричних досліджень у свердло­винах локальної зони об’єкта «Укриття», за якими можна ідентифікувати 137Cs и 154Eu. Показано, що для горизонтів, приурочених до рівнів доаварійних техногенних і природних грунтів характерне поверхневе забруднення обсадних труб свердловин. При цьому відношення активності 137Cs і 154Eu близьке до средньопаливного для 4-го блоку ЧАЕС, що вказує на перенесення «гарячих» частинок з активного шару при бурінні свердловин.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ВЕРТИКАЛЬНА МІГРАЦИЯ РАДІОНУКЛІДІВ НА ДОСЛІДНИХ ПОЛІГОНАХ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ ЗОНИ
М. Д. Бондарьков, М. В. Желтоножська, С. П. Гащак, Ю. О. Іванов, А. М. Максименко, В. І. Мартиненко, Б. Роджерс, Р. К. Чессер, Д. М. Бондарьков c.155-163

  Анотація: Проведено вимірювання міграції радіонуклідів цезію, стронцію, плутонію, америцію тощо в грунтах двох дослідницьких полігонів у зоні відчуження ЧАЕС, що характеризуються контрастними ландшафтно-геохімічними умовами, фізико-хімічними формами випадань і динамікою їхньої транс­формації. Подано також оцінки деяких параметрів перерозподілу радіонуклідів у профілі грунтів.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ВПЛИВ МІКРООРГАНІЗМІВ НА ПОВЕДІНКУ РАДІОЦЕЗІЮ ТА РАДІОСТРОНЦІЮ ЧОРНОБИЛЬСЬКОГО ВИКИДУ В ГРУНТІ
В. Б. Рибалка, І. М. Канцева, В. В. Сербіновіч, О. А. Клечковська, Г. І. Петелін c.164-172

  Анотація: Показано, що поведінка радіонуклідів 137Cs і 90Sr в грунтах залежить від стану асоціацій мікроорганізмів грунту. Установлено розбіжності у вимиванні 137Cs і 90Sr водою та накопиченні ячменем. Представлені результати вказують на те, що не всі водорозчинні (або ті, що вимиваються водою) форми накопичуються рослинами. Отримані дані вказують на перспективи змінення зв’язування радіонуклідів шляхом надання впливу на асоціації грунтових мікроорганізмів і відкри­вають можливості регулювання потоків радіонуклідів у природних та напівприродних біотопах для забезпечення екологічної безпеки експлуатації об’єктів ядерної енергетики. Ігнорування грунту як специфічного середовища живих (мікро)організмів [1] призводить до ігнорування самого сильного фактора, який відповідає за зв’язуючі (утримуючі) властивості грунтів, трансформацію та перероз­поділ органічних речовин-комплексоутворювачів, що, у свою чергу, обумовлює специфічну поведін­ку в системі мінеральних речовин і, відповідно, радіонуклідів.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

Схожі повідомлення

Залиште коментар

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert