Випуск 7, 2007 року, Проблеми безпеки атомних електростанцій та Чорнобиля

ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОНЦЕПЦІЙ І ПРОГРАМ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Д. В. Білей, В. О. Комаров, В. І. Скалозубов, В. В. Урбанський c.8-11

  Анотація: Представлено огляд і короткий аналіз галузевих концепцій і програм розвитку ядерної енергетики України. Показано необхідність розробки галузевої програми підвищення ефективності виробництва енергоблоків АЕС шляхом оптимізації планування ремонтів, технічного обслуговування та випробувань.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПО КЕРУВАННЮ СТАРІННЯМ ЕЛЕМЕНТІВ АЕС УКРАЇНИ
К. С. Агейкіна, Н. С. Зарицький, Ю. Л. Коврижкін, В. І. Скалозубов c.12-17

   Анотація: Представлено основні положення й заходи щодо керування старінням і призначеним термі­ном служби елементів АЕС на основі інформації про стан елементів енергоблока, їхньої деградації внаслідок старіння та впливу цієї деградації на працездатність елементів енергоблока.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ДО РОЗРОБКИ ГАЛУЗЕВИХ ВИМОГ ДО ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ ПО ПРОДОВЖЕННЮ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕНЕРГОБЛОКІВ АЕС УКРАЇНИ
Е. С. Агейкіна, Н. С. Зарицький, О. О. Ключников, В. І. Скалозубов c.18-22

   Анотація: На основі оцінки факторів безпеки сформульовано основні критерії можливості експлуатації АЕС у понадпроектний строк при забезпеченні необхідного рівня безпеки відповідно до діючих норм та правил.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ З ОЦІНКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТА ПРОДОВЖЕННЯ СТРОКІВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОРПУСУ ВВЕР
В. І. Скалозубов, Т. В. Габлая, В. Ю. Кочнева, Е. С. Агейкіна, Ю. О. Комаров, В. М. Колиханов, А. І. Піонтковський c.23-29

   Анотація: На підставі оглядового аналізу передового міжнародного та вітчизняного досвіду узагальнено та сформульовано основні положення й вимоги до оцінки технічного стану та технічних обґрун­тувань по продовженню експлуатації корпусів ВВЕР.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

НАПІВМАРКОВСЬКІ МОДЕЛІ В ЗАДАЧАХ ОЦІНКИ НАДІЙНОСТІ ТА РИЗИКУ ВІД ЕКСПЛУАТАЦІЇ АЕС
О. В. Зелений, А. В. Носовський, О. А. Стадник c.30-39

  Анотація: Дослідження надійності устаткування АЕС з різними цілями – для оцінки можливості продовження терміну служби, для застосування ризикінформованих підходів і забезпечення безпеки експлуатації АЕС тощо – вимагають високої достовірності одержуваних результатів. Для контролю точності та достовірності одержуваних оцінок необхідно проводити аналіз адекватності використовуваних імовірнісних моделей. У даній статті коротко висвітлено деякі особливості ймовірнісного опису функціонування відновлюваних систем, пов’язані з використанням марковських моделей, і наведено рекомендації для використання напівмарковських моделей при ординарному потоці відмов.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ СПАЛЮВАННЯ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ НА АЕС УКРАЇНИ
В. Г. Батій, А. Л. Деркач, О. О. Ключниклов, В. М. Рудько, О. І. Стоянов, А. В. Щулепнікова c.40-47

  Анотація: Проведено аналіз технологій та установок спалювання радіоактивних відходів (РАВ), а також доцільності використання таких технологій для переробки горючих РАВ АЕС України. Зроблено висновок, що найбільш оптимальним рішенням є створення могутньої традиційної установки спалю­вання поблизу створюваного пункту поховання РАВ “Вектор” у зоні  відчуження ЧАЕС. Можливий також варіант створення регіональних установок спалювання на двох АЕС України.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ІМОВІРНІСНІ ОЦІНКИ БЕЗПЕКИ ЗАВАНТАЖЕННЯ ПРИПОВЕРХНЕВОГО ПОХОВАННЯ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ
Д. М. Бахчеван, Ю. О. Комаров, В. Ю. Кочнєва, В. І. Скалозубов c.48-54

  Анотація: Представлено основи методу ймовірнісного аналізу безпеки об’єктів з радіоактивними відходами й результати розрахункових обґрунтувань на прикладі системи завантаження приповерхневого поховання.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ РАДІОАКТИВНИХ АЕРОЗОЛІВ УСЕРЕДИНІ РАДІАЦІЙНО-НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ’ЄКТІВ
В. Г. Батій, В. В. Єгоров, Ю. І. Рубежанський c.55-61

  Анотація: Вирішено нестаціонарну задачу повітряного розповсюдження аерозолів у внутрішніх примі­щеннях об’єкта з радіаційно-небезпечними технологіями. Обчислення проводилися на основі уточне­них розрахункових методик. Як приклад наведено результати розрахунків розповсюдження аерозолів при можливій аварії, пов’язаній з падінням і розгерметизацією відпрацьованої тепловиділяючої збірки в процесі її завантаження в контейнер з метою транспортування в сховище. Отримані результати можуть знайти застосування на діючих об’єктах атомної енергетики.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

АДСОРБЦІЯ РАДІОНУКЛІДІВ НА ФЕРОЦІАНІДАХ
І. В. Стасюк, Р. Я. Стеців, І. М. Кріп, Т. С. Мисакович, В. О. Краснов c.62-65

   Анотація: На основі квантово-хімічних розрахунків (метод ab-initio) досліджено адсорбцію іонів цезію, стронцію, уранілу на фероціанідах. При розрахунках ураховано присутність гідратної оболонки. Знайдено рівноважні конфігурації та розподіл зарядів у системі.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ПРОБЛЕМИ ЧОРНОБИЛЯ

ЛОКАЛІЗАЦІЯ ЯДЕРНО-НЕБЕЗПЕЧНИХ СКУПЧЕНЬ ПАЛИВОВМІСНИХ МАТЕРІАЛІВ
Є. Д. Висотський,.О. О. Ключников, В. О. Краснов c.66-75

   Анотація: Представлено результати аналізу експериментальних даних і модельних розрахунків, що дали змогу виявити й локалізувати в підреакторній плиті дві зони проплавлення, в яких  знаходяться скупчення паливовмісних матеріалів з концентрацією палива більше 40 % і спостерігається постійна присутність води. Попередні оцінки масових і геометричних параметрів скупчень дають підстави вважати їх зонами критмасового ризику.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ПЕРСПЕКТИВИ ВИЛУЧЕННЯ ПАЛИВОВМІСНИХ МАТЕРІАЛІВ З ОБ’ЄКТА “УКРИТТЯ” З ВИКОРИСТАННЯМ СИСТЕМ НОВОГО БЕЗПЕЧНОГО КОНФАЙНМЕНТА
В. Г. Батій, С. С. Підберезний, В. М. Рудько, О. І. Стоянов, А. В. Щулепнікова c.76-84

   Анотація: Представлено огляд та аналіз існуючих підходів для вирішення проблем вилучення паливо­вмісних матеріалів з об’єкта «Укриття» та поводження з ними. Аналіз цих технічних пропозицій здійснено з урахуванням максимально можливого використання систем і елементів нового безпеч­ного конфайнмента після його зведення.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ПРО МОЖЛИВІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАПАСІВ ТРАНСУРАНОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗА ДАНИМИ ГАММА-КАРОТАЖУ
М. І. Панасюк, С. С. Підберезний, А. Д. Скорбун c.85-89

   Анотація: На основі порівняльного аналізу даних гамма-каротажу та відповідних результатів радіохіміч­них аналізів показано, що існує надійна кореляція між кількістю 137Cs, 238Pu та іншими радіонукліда­ми в активному шарі грунтів навколо зруйнованого 4-го енергоблока ЧАЕС. Доведено, що дані гамма-каротажу адекватно відображають розподіл радіонуклідів у грунтах дослідженої території і на їх основі можна оцінювати запаси трансуранових елементів, не використовуючи трудомісткі радіо­хімічні аналізи.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ РАДІАЦІЙНО-НЕБЕЗПЕЧНИХ РОБІТ ПО ПЕРЕТВОРЕННЮ ОБ’ЄКТА „УКРИТТЯ”
В. В. Деренговський c.90-95

  Анотація: Запропоновано методичний підхід для визначення кількісних (як окремий випадок – якісних) критеріїв і вагових коефіцієнтів із використанням методу експертних оцінок при проектуванні та організації радіаційно-небезпечних рабіт по перетворенню об′єкта „Укриття”. Розроблено алгоритм проведення експертних оцінок і бланк опитування експертів для прийняття оптимального рішення при можливій недостовірності аба недостатності даних. Наведено рекомендації по застосуванню даної методики.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

Прогноз об’ємної активності 137Cs У приземному шарі атмосфери 30-кІЛОмЕТРОВОЇ зони ЧАЕС
Є. К. Гаргер, Ю. І. Кузьменко c.96-102

  Анотація: Проведено аналіз нестаціонарності зміни середніх об’ємних активностей 137Cs в часі за даними вимірювань в м. Прип’ять з 1987 р. Показано, що флуктуації об’ємних активностей довгостроково корельовані, мають виражену циклічну складову з періодом в один рік і логнормально розподілені. Одержані залежності для опису детермінованої складової зміни середніх об’ємних активностей за період 1987 – 1991 рр. в комбінації з моделюванням випадкової складової процесу на основі парамет­рів її розподілу дали змогу дати довгостроковий прогноз активності до 2009 р. Верифікацію результатів прогнозування було проведено за незалежними даними після 1992 р.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ЗВ’ЯЗОК ВИКИДІВ РАДІОАКТИВНИХ АЕРОЗОЛІВ З ОБ’ЄКТА “УКРИТТЯ” З МЕТЕОРОЛОГІЧНОЮ СИТУАЦІЄЮ. ВПЛИВ ШВИДКОСТІ ВІТРУ
Б. І. Огородников, А. Д. Скорбун c.103-109

  Анотація: За допомогою різних статистичних методів проаналізовано результати багаторічних спосте­режень концентрації радіоактивних аерозолів в обєкті “Укриття”. Показано, що існує досто­вірна, хоча і не 100 %, кореляція між концентраціями аерозолів та швидкістю вітру. Зроблено висновок, що викиди радіоактивних аерозолів також корелюють із швидкістю вітру. Це необхідно враховувати при оцінці забруднення повітряного середовища.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ОЦІНКА ОСІДАННЯ РАДІОАКТИВНИХ АЕРОЗОЛІВ У ПРОБОВІДБІРНОМУ КАНАЛІ СИСТЕМИ “БАЙПАС” ОБ’ЄКТА “УКРИТТЯ”
С. А. Довидьков, Б. І. Огородников c.110-115

   Анотація: Згідно з Національним стандартом України “Загальні принципи відбирання проб радіоактив­них речовин із повітря” виконано розрахунки осадження аерозолів у пробовідбірній трубці системи “Байпас” об’єкта “Укриття” ЧАЕС. Знайдено, що в трубці з внутрішнім діаметром 15 мм, довжиною горизонтальних ділянок 30 м і п’ятьма вигинами під кутом 90º при лінійній швидкості протягання повітря 1,9 м/с практично всі аерозолі діаметром понад 5 мкм не дійдуть до кінцевого пробовідбір­ного фільтра. Унаслідок того, що середня величина АМАД радіоактивних аерозолів у вентиляційній системі “Байпас” дорівнює приблизно 4 мкм, вимірювана за штатною методикою величина викиду в атмосферу з об’єкта “Укриття” може бути значно занижена.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

КОНТРОЛЬ ВИКИДІВ РАДІОАКТИВНИХ АЕРОЗОЛІВ З ОБ’ЄКТА “УКРИТТЯ” В 2006 р.
В. Є. Хан, Б. І. Огородников, О. К. Калиновський, П. М. Дубенко, В. Б. Рибалка, В. О. Краснов c.116-121

  Анотація: Наведено результати контролю викиду радіоактивних аерозолів з об’єкта “Укриття” в 2006 р. Максимальна швидкість неорганізованого викиду радіоактивних аерозолів з об’єкта «Укриття» спостерігалася в грудні й досягала 6,4 МБк/доб. У систему «Байпас» у 2006  р. поступали, як правило, аерозолі з АМАД більше 1 мкм. Концентрації аерозолів-носіїв бета-випромінюючих нуклі­дів знаходилися в діапазоні 1 – 10 Бк/м3. Концентрації понад 20 Бк/м3 припадали на періоди сильних вітрів та інтенсивних будівельних робіт.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ВМІСТ РАДІОНУКЛІДІВ У ФІЛЬТРАТІ ТА ДИСПЕРСНІЙ ФАЗІ ГРУНТОВОЇ ВОДИ СПОСТЕРЕЖНИХ СВЕРДЛОВИН ОБЪЕКТА «УКРИТТЯ»
О. О. Одінцов, В. Є. Хан, В. О. Краснов, Е. М. Пазухін c.122-131

   Анотація: Наведено дані вимірювання об’ємної активності 3Н, 90Sr, 137Cs, 234U, 235U, 238U, 238Pu, 239+240Pu та 241Am у ґрунтовий воді та дисперсній фазі спостережних свердловин 1-Г – 6-Г північної частини локальної зони об’єкта «Укриття» ЧАЕС. Визначено розподіл радіонуклідів по фракціям мулу та фільтрату ґрунтової води обстежених свердловин. Установлено, що основний внесок  забруднення ґрунтової води ураном складають ізотопи природного урану 234,235,238U. Показано, що співвідношення між активностями 238Pu, 239+240Pu та 241Am відповідають співвідношенням в опроміненому паливі 4-го блока ЧАЕС.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

поведінка 90Sr чорнобильських випадінь У системі “грунт – рослина” на території україни
Б. С. Прістер, Л. В. Перепелятнікова, В. Д. Виноградська, Т. М. Іванова, В. О. Руденко c.132-140

    Анотація: У ході проведення багаторічного моніторингу сільськогосподарських угідь України, забруд­нених 90Sr після аварії на ЧАЕС, отримано 510 спряжених пар значень концентрації нукліда в системі “грунт – рослина”, що характеризують накопичення радіонукліда п’ятьма сільськогосподарськими культурами на трьох типах найбільш розповсюджених грунтів. Підтверджено існування лінійної залежності між питомою активністю радіостронцію в рослинах та щільністю забруднення грунту чорнобильськими випадіннями. Установлено, що коефіцієнт переходу TF 90Sr з грунту в сільсько­господарські культури зменшується з часом після випадінь. Розроблено модель динаміки TF 90Sr і визначено її параметри для основних сільськогосподарських культур і грунтів України, що дає змогу прогнозувати забруднення сільськогосподарської продукції після радіоактивних випадінь.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ОЦІНКА РОЛІ РОСЛИННИХ СПІВТОВАРИСТВ У ФОРМУВАННІ БАР’ЄРНИХ ФУНКЦІЙ В ЗОНІ ВПЛИВУ ЧАЕС
А. М. Архипов, Н. С. Кромм, М. Д. Кучма, В. Г. Кудлай, О. П. Фесай c.141-144

  Анотація: Наводиться оцінка вкладу біологічної компоненти у формування бар’єрних функцій у зоні відчуження. Рослинні співтовариства, особливо лісові екосистеми, є одним із важливих природних факторів у стабілізації радіоекологічної ситуації. Загальна кількість радіонуклідів, що фіксуються кожен рік рослинною біомасою, становить 1,55 ТБк для 137Cs та 0,48 ТБк для 90Sr, що прирівнюється до виносу цих радіонуклідів кожен рік за межі зони відчуження.
   Ключові слова: .

ЗавантажитиЗавантажити статтю

Схожі повідомлення

Залиште коментар

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert